As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:DefinedMeaning/sk

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
DefinedMeaning (definovaný význam) je kombinácia Výrazu a Definície;
kde Výraz je daný grafický tvar (Výslovnosť?) asociovaná s daným Jazykom; a Definícia je pojem, ktorý tento Výraz vyjadruje, preforumulovaný v jednej alebo niekoľkých vetách.

DefinedMeaning je tabuľka v databáze OmegaWiki. Aby projekt OmegaWiki fungoval správne, ľudia MUSIA rozumieť, čo je definovaný význam a ako to funguje.

Tvorba DefinedMeaning[edit]

DefinedMeaning (DM) berie ako základ Výraz a vysvetľuje pojem (alebo jeden z pojmov), ktoré tento výraz vyjadruje do jednej alebo niekoľkých viet; Definície. DefinedMeaning je možné začať z akéhokoľvek Jazyka, a Prvý Výraz a Prvá Definícia budú vyznačené alebo zobrazené na editovacej stránke.

Preklad Definície[edit]

K DefinedMeaning môžu byť pripojené Preložené Definície, t.j. preklady držiace sa tak blízko ako je to možné pojmu opísaného Prvou Definíciou. V ideálnom prípade by boli všetky Preložené Definície priamymi prekladmi Prvej Definície, aby sa minimalizoval sémantický posun, hoci v praxi to tak nie vždy bude.

Vyjadrenie Definície[edit]

K DefinedMeaning môžu byť pripojené ďalšie Výrazy, ktoré môžu byť v ľubovoľnom Jazyku vrátane Jazyka asociovaného s DefinedMeaning. Výrazy asociované s DefinedMeaning by mali vyjadrovať pojem definovaný Definíciou, nemali by byť prekladmi Prvého Výrazu.

Môže existovať niekoľko Výrazov v rovnakom jazyku (t.j. synonymá). Každá takáto zhoda medzi Výrazom a Definíciou sa dá označiť buď ako dobrá alebo nie; t.j., ak Výraz adekvátne pokrýva daný koncept sémanticky a/alebo štylisticky.

Ak zhoda medzi sekundárnym Výrazom a Preloženou Definíciou pre rovnaký jazyk je dobrá, netreba pridávať ďalší DefinedMeaning na vyjadrenie daného pojmu pre tento Výraz.

Ak zhoda nie je dobrá, kombinácia Výrazu a Definície môže byť pokladaná za ApproximatedMeaning (približný význam); a je potrebný ďalší DefinedMeaning, ktorý lepšie vystihuje daný Výraz. Je kriticky dôležité nemodifikovať TranslatedDefinition, tak aby sa lepšie zhodovalo s Výrazom pre daný jazyk, pretože by to viedlo k sémantickému posunu. Ak Definícia zle vyjadruje pojem Výrazu, mal by sa vytvoriť ďalší DefinedMeaning, a pôvodný zostať nezmenený.

Výraz môže tiež vyjadrovať iné pojmy a byť asociovaný s inými Definíciami, čim bude tvoriť nové DefinedMeanings.

Vzťahy[edit]

DefinedMeanings môžu byť vo Vzťahu k iným DefinedMeanings, a vzťah je možné klasifikovať napríklad ako užší termín, širší termín, súčasť rovnakej tematiky atď. Presná množina klasifikácií, ktorá sa bude používať zatiaľ nie je dokončená.

Prehliadanie dát[edit]

Existujú dva spôsoby ako bude možné prehliadať dáta; môžete zadať slovo do vyhľadávacieho poľa; to vráti údaj, ak sa v databáze nachádza. Druhý spôsob je nasledovanie Vzťahov od jedného DefinedMeaning k ďalšiemu. Na to treba zadať vzťahy.

Príklad[edit]

Slovo German znamená v anglickej definícii osobu nemeckej národnosti. Prekladá sa buď ako Deutscher alebo ako Deutsche. Tieto sú však definované ako muž nemeckej národnosti resp. žena nemeckej národnosti. Preto sú potrebné všetky tri DefinedMeanings, Nemecké a anglické slová nemajú identické významy