As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Definition/sv

From OmegaWiki
< Help:Definition(Redirected from Definition/swe)
Jump to: navigation, search

Asturianu | па-беларуску | Deutsch | ελληνικά | English | Español | Français | Italian | Nederlands | Português| Po slovensky | Svenska | +/-

En definition är en omskrivning, som använder sig av en eller flera meningar, av ett begrepp som detta representeras av ett uttryck . Denna definition bildar tillsammans med sagda uttryck en DefinedMeaning. Olika ordformer kommer att paras ihop med samma definition för att bilda egna DefinedMeaning på ett sätt som ännu ej är fastställt.

Definitionen kan översättas till andra språk och om denna översatta definition på ett adekvat sätt kan anges med ett uttryck på språket i fråga så kan denna kombination av uttryck och definition också betraktas som en sorts DefinedMeaning. Det är dock alltid den ursprungliga definitionen som gäller.

Om definitionen ej kan uttryckas tillfredsställande, så kan den approximeras av ett uttryck, vilket då skall markeras som ej identiskt. Detta föranleder också en slutsats att det så markerade uttrycket behöver paras ihop med en annan definition till en DefinedMeaning som bättre beskriver uttrycket i fråga.

Det finns nu grundläggande stöd för att ange en omskrivning av samma definition. Denna alternativa definition skall uttrycka samma begrepp som den ursprungliga definition, men rikta sig till en annan målgrupp, t ex en mer vetenskaplig beskrivning eller en beskrivning som är mer lämpad för barn eller andraspråkstalare. Den skall inte användas för att uttrycka ett något annorlunda begrepp, för detta skall en ny DefinedMeaning användas.

Riktlinjer för att skriva bra definitioner[edit]

Riktigt bra definition kan identfieras inom ett givet korpus av åtminstone 90% av läsarna. Detta betyder:

  1. Definitioner för ett uttryck presenteras för läsarna.
  2. Dessa läser många exempel av uttrycket i en korpus.
  3. De försöker att fastställa vilken av givna definitioner som hör ihop med varje förekomst av uttrycket (i korpusen).
  4. Om färre än 90% kan göra en korrekt slutledning om vilken definition som hör till vilket uttryck så är definitionerna som en grupp ej bra nog..

Tips[edit]

  • Börja defintioner med stor bokstav och avsluta med punkt.
  • Undvik att använda det uttryck som definitionen är knuten till i definitionen.
  • Använd inte "meta-uttryck" som ordet eller uttrycket. Andra synonymer eller översättningar är kanske inte av samma typ.
  • Om det är en biologisk art, använd det vetenskapliga namnet i definitionen.
  • Om det är ett naturligt tal, inkludera den siffra representerar detta.
  • Använd så lite som möjligt nära besläktade och/eller härledda begrepp i definitionen, eftersom detta lätt leder till cirkulära definition, som att wide definieras som having great width och width definieras som the state of being wide.