As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

FAQ/ksh

From OmegaWiki
< FAQ
Jump to: navigation, search

català | па-беларуску | česky | Deutsch | ελληνικά | English | español | français | hebrew | italiano | 日本語 | Kölsch | Nederlands | português | русский | sicilianu | po slovensky | српски | srpski | suomi | svenska | +/-


Dat eß en winnish zoteete Leßß me öff jeshtällte Frore un ier Antwoote.

Ennshtëije[edit]

Änndere[edit]

Wiso jidd_et English-US?[edit]

Dä Aansaz eß, dat mer English en Aandeijle hät: Et jemeijnsame English, wadd_en alle Varijante ejaal_eß, un dann dat, wat ungescheedlijj_eß.

When something is specific, it will be copied to all the other English varieties

Wiso jidd_et Latein nit?[edit]

Latëjn eß nit Lattëijn:

  1. Et weet fö_de Takßonnometri jebruch.
  2. Et jit këj Shproche-Kootß för_et ahle klaßßesche Lattëjn, et nöüjre klaßßesche Lattëjn, et Lattëjn ussem Meddelallder.
  3. Et jidd_et aale unn_et modärrne Kirshe_Lattëjn.
  4. Et wood övver Johondote in de Weßßeschaff un en anndere shpezjälle Zosammehäng jebruch, öff jemesch med Jriischesch.
  5.  :-) Et Angler- un Jäjerlattëijn dät onß jäz winnijo shtüüre.

Mer künne em OmegaWiki — noch — med dä Ongerscheed nit joot ömjonn, un se ussenanndo_hallde.

Künne mer Wööt fö beshtemmpte Jäjende makeere?[edit]

Jäz nit. Mer sen noch nidd_ens em Allfa-Shtadijum med dä ßoffwäer.

Bochstabbeere[edit]

  1. En Schriifwiiß ess_en Aanzal Bochshtave, enn_enne beshtemmpte Rëijfollsch, en enne beshtemmpte Schreff. Jeläjentlesch och noh ennem beschtemmpte Schriif_Süßtem (Ottojrafi) un, oddo oddo, wi_mer-et övver enne beshtemmpte Zick jemaat hät en de Fojangehëijt bëijm Schriive fun dä Schprooch.
  2. Süsh och onger: Spelling variant.

Sin Schriifwiise med beshtemmpte Zigge makėert?[edit]

Nä, dat künne mer noch nit. Mer donn ävver do ungerschëijde, wo et ungescheedlijje Sproche_Kootß fö_de historesche un_de aktoälle Sprooche jitt.

Wi weede anndo Schriifwiise un Sünnonüme ungeschiide?[edit]

Di Antwood_op_de näkßt Frooch sääd_et.

Wad_eß med jlish jeschrevve Wööt med ungescheedlijje Bedeuonge?[edit]

De ungescheedlijje Schriifwiise för_et sellve Woot schtonn en de sellve Tabäll_en_de Daate_Bangk. Ävver jeede Enndraach hät sing eije Saz fun Eijeschaffte un Kännzeijnschnunge (Attribute). Esu lidd_et aan däm, dä et endrääsh, wat_e druß määt, un dänne, di noch jät do beij donn.

Wänn_De Der Sorrje määß övver jlisch jeschrevve Wööt un dänne ier Bedeutonge, dann luuhrß_De felleish bloß fun däm kleijne Bleckwengkel in eijne Shprooch? De ungeschscheedlijje Bedeutonge hann fö_jewöönlesch ungescheedlijje Översäzzonge, dad_eß eijn Aat, wo mer se draan ungescheijde kann.

Wi weed dat "Identical Meaning" Hööksche jebruch, wann enne Ußdrok mieh wi eijn Bedeutong hät?[edit]

Dat Höksche beij "Identical meaning" eß jät, wat säät, obb_en synonym or translation jenou et säälve Konzäpp oddo de sällve Idee beschriif. Wann dat nidd_esu es, dann Beß fürseshtesh! Wann_et akkeraat et sällve bedügge deijt, dann sullt dat Höksche do sinn. Wann_et bloß aff un aan enß der sällve Senn hät, oddo wänn-et norr_en anndore Senn hann kann, dann maach dat Höksche nit.

Ävver opjepaßß! Ußdröck, di mieh wi eijne Senn hann, sin en janß anndore Jescheesch. Dat Höksche hät nur med dänne Fäll ze donn, wo jenau di Definizjohn, di De am beärrbeijde beß en de eijne oddo anndere Shprooch jät ungerscheedlish jebruch weed, ävver nit medd_enn_em Woot, wat norr_en jans_on_ja extrane zweijte Senn hat, dä domet jaa_nix ze donn hät.