As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Babel/Levels/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
De Nivohs fom Schprohche-Könne


Di Leßß heh beschriiv dat ungescheidlijje Künne, wat Minsche en Schprohche han, un woh och de Babel-Sigg sesch drop betrik, e beßje kloorer. De Nommere dijonß saare, wat eijne kann, sin:

xxx-1Aanfangsweßße 
Wä de Schprohch jood jenooch foschteijt, dat hä uß ennem Atikkel en dä Schprohch jäd_eruß holle kann, dat hä dann en de eije Schprohch övver dat Teema schriieve kann, ävver wä en dä frembde Schprohch nix reschtesch zum Schriive beijdraare kann, dä jitt sesch de xxx-1 Schprohchkäntneß. Kam_mer och bruche, wämme jraad aanjefange häd en Schprohche ze liehre, wo mer en ähnlejje chprohchald kann, wie_jenne Franzuß, dä jrad med Schpanesch aanfängk.
xxx-2Meddelmäßesch 
Wä enß aan Atikelle en dä Schprohch medschriive kann, ävver sesch och öff nit sescher eß, dä nemmp dat. Mer weed koum de Schprohch jeleufesch künne, ävver de Teeme fun Atikkelle foschtonn un och divärse Eijnzelheijte. Och wäm sing Motterschprohch dat es un hädd_en schlääschte Ußbelldong, dä kann_et nämme. Et eß jedach för enne Schriiver med ööhnlesch Wööd em Kopp un ennem ööhnleje Forschtand fun de Jrammatek fun dä Schprohch.
xxx-3Joode Schtanndt 
Wä sescher beijm Schriive eß, un em schlemmßte Fall doo ens e pa kleijn Fäälersche beij maache künnt, wo de Schprohch besöndoß schwiieresch eß, dä wäält dat hee. Dä weet fö_jewöönlesch flössesch en dä Schprohch schwaade, un hä weed se och jenou_esu jood forschtonn, wann_e se hüürt.
xxx-4Bahl wi en Motterschprohch 
Wä en dä Schprohch schriive kann, wi_jenne Minsch, dä med dä Schprohch opjewaaßen_eß un en dorschnettlijje Ußbelldong hät, dä kritt sesch dat he. Mer sullt jede Atikkel jröndlesch foschtonn künne, ußßer mer kütt fachlesch nit med. Wäm_mer alle Jubeljoohre enß jät nohschleijt, da_kütt_mer medd_ennem Wööterbooch en dä xxx-Schprohch zerrääsch.
xxx-5Ärbeijt domet 
Dat Kennzeijsche eß för Lück di beroflesch med dä Schprohch öm am jonn sinn. Et paß, wän_De apselut zofoläßßesch saare kann, obb_enne Satz reschtesch opjeboud_eß, wann_De emmer de bäßte Ußdröck fö_jeede Jedangke fengkß, de täschnesche un de schönjeijßtejje Aat fun Schprohch drop häß, un esu wigger.
xxx  —  Mottoschprohch 
Mer sullt di Schprohch en alle Sittewazjone em Alldaach bruche un se_d bess_em Jreff hann, och en dä Aate un Wiise, wi me_d_jewönlesch nit opschriive weed.
Dat heijs och wäm_mer med 6 Joohr fun do fottjetrokke eß wo mer xxx jeschwaadt hät, un dat_dann nieh widder jedonn hät, en de nöüje yyy-Ömjävong, do sullt_mer sesch med dä Mottoschprohch yyy enndraare, un nit med xxx, och wäm_me als_enne Panz nix wi xxx jekunnt hät.
Wä als_enne Äwaaßenne ömjetrokke eß, dä follesch singem Jefööl. Mer kann jo och mieh wi eijn Mottoschprohch hann.
Alleijn jenumme, deijt xxx et sellve Künne beschriive, wi xxx-4. Do woh dat nit paß, sullt_mer_et med xxx-3 oddor med xxx-5 zosamme bruche. Enne Motterschprohchler, dä bloß med xxx-2 schriive kann, däijd_ed_bäß en Äklierong woröm, op sing Medmaacher_Sigk.