As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:DefinedMeaning/nl

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Een gedefinieerde betekenis is een combinatie van een Uitdrukking en een Definitie;

Uitdrukking staat voor een bepaalde grafische vorm (spelling) geassocieerd met een bepaalde Taal;
Definitie is het concept dat deze uitdrukking weergeeft in een paar verklarende zinnen.

Een gedefinieerdebetekenis is een tabel in de OmegaWiki databank. Het is van groot belang voor de correcte werking van het OmegaWiki-project, dat medewerkers begrijpen wat we verstaan onder een gedefinieerdebetekenis en hoe deze functioneert.

Het aanmaken van de gedefinieerde betekenis[edit]

Een gedefinieerde betekenis (DM, afkorting van DefinedMeaning in het Engels) neemt een uitdrukking als uitgangspunt en verklaart (één van) de concepten die er door worden weergegeven in één of meerdere zinnen; de Definitie dus. Een gedefinieerde betekenis kan gestart worden vanuit eender welke taal, en de Eerste Uitdrukking en de Eerste Definitie worden getoond naast de bewerkingspagina.

Vertaling van een Definitie[edit]

Aan een gedefinieerde betekenis kunnen Vertaalde Definities worden toegevoegd. Deze vertalingen moeten zo nauw mogelijk aansluiten bij het concept zoals het beschreven wordt door de Eerste Definitie. In het ideale geval zouden alle Vertaalde Definities, rechtstreeks vertaald moeten worden van de Eerste Definitie om semantische afwijkingen te voorkomen, al zal dat in de praktijk waarschijnlijk niet altijd mogelijk zijn.

Uitdrukken van de Definitie[edit]

Aan een gedefinieerde betekenis kunnen andere Uitdrukkingen worden toegevoegd. Deze kunnen in eender welke taal zijn, ook de taal die reeds geassocieerd is met de gedefinieerde betekenis. Uitdrukkingen die aan een gedefinieerde betekenis gehangen worden moeten het concept weergeven dat gedefinieerd wordt door de Definitie, ze horen geen vertalingen te zijn van de Eerste Uitdrukking.

Er kunnen meerdere Uitdrukkingen zijn voor dezelfde taal (bv. synoniemen). Elke overeenkomst tussen Uitdrukking en Definitie kunnen worden voorzien van een indicator of de overeenkomst goed is of niet.
Met andere woorden:
De Uitdrukking is semantisch of stylistisch een goede weergave van het behandelde concept.

Als de overeenkomst tussen de tweede Uitdrukking en een vertaalde Uitdrukking voor dezelfde taal goed is, dan is er geen andere gedefinieerde betekenis nodig om dat bepaalde concept voor die Uitdrukking opnieuw weer te geven.

Als de overeenkomst niet zo goed is kunnen we de combinatie van Uitdrukking en Definitie zien als een Betekenis die in de buurt komt; de consequentie is de noodzaak voor een aparte gedefinieerde betekenis die beter past bij de Uitdrukking voor een bepaalde taal, zo niet zou het leiden tot semantische afwijkingen. Als de Definitie het concept niet goed weergeeft creeer dan een nieuwe gedefinieerde betekenis. Het origineel moet behouden blijven.

De Uitdrukking (spelling) kan ook andere concepten weergeven en moet wellicht met andere Definities worden geassocieerd om nieuwe gedefinieerde betekenissen te vormen.

Relaties[edit]

gedefinieerde betekenissen kunnen gerelateerd zijn aan andere gedefinieerde betekenissen en het soort relatie kan worden geclassificeerd als bv. meer specifieke term, minder specifieke term, deel van een thema enz. De precieze verzameling classificaties die gebruikt kunnen worden is nog afgesloten.

Doorbladeren van de gegevens[edit]

Er zijn twee manieren om door de gegevens heen te bladeren; u kan ofwel een woord ingeven in het zoekvenster; dit zal de gezochte info weergeven zoals deze in de databank aanwezig is. Het alternatief is door het zoeken naar verbanden van de ene gedefinieerde betekenis met andere. Hiertoe moeten de verbanden worden ingegeven.

Een voorbeeld[edit]

Het woord German verwijst in de Engelse definitie naar een persoon met de Duitse nationaliteit. Het kan worden vertaald als zowel Deutscher dan wel Deutsche. Deze hebben echter definities als een Duitse man of vrouw. Alle drie de gedefinieerde betekenissen zijn noodzakelijk. De Duitse en de Engelse woorden hebben geen identiek semantisch bereik.