As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Expression/fa

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

جدول عبارت به جدولی در پایگاه داده ها اطلاق می شود که ترکیبی از کاراکترهایی را در بر می گیرد که در ساخت یک کلمه یا یک عبارت به کار گرفته شده است.

زبان[edit]

هر عبارت به یک زبان تعلق دارد.

معنی[edit]

یک عبارت دارای معنی بخصوصی نیست بلکه می تواند چندین معنی را در بر داشته باشد.

درج یک عبارت[edit]

چنانچه دارای اجازه ویرایش هستید سه روش گوناگون برای اضافه نمودن عبارات نو در پیش روی شما قرار دارد:

  • یک پیوند قرمز را دنبال کنید, مثلا-ً Expression:googoo (لطفا این یکی را اضافه نکنید;-)
  • ویرایش خود را از یک عبارت موجود شروع نموده و از پیوندهای "Add language" استفاده کنید.
  • جعبه اطلاعات ورودی را مورد استفاده قرار دهید:

<inputbox> type=create default=Expression: buttonlabel=Create expression </inputbox>