As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:History/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Template:History/Translations

Et OmegaWiki ess_e juuuß Projägk, et jëijd fürwääz, langsam ävve sesho. Hee sinn_er_e paa Daate zem märreke:

 • 5. Fäbrowa 2007 — OmejjaWikki hät jëz op MedijaWikki Väsjohn 1.10a, ömmjeshtallt, dat brengk nöü Fungkzjenallitäte.
 • 24. Dezëmbor 2006Hillish_Ovend — Mee hann enne Dëijl fun dä Funkzjone fö Expression:Woot_Aate krääje, dat ess_et schöönßte Jeschëngk !!
 • 16. Dezëmbor Enne schöne Dangg_aan dä Äntweklor Leftmostcat, jëz künne mer Bëijshpell_Säz bëij de Ußdröck donn.
 • 12. Dezëmbor Mer döüfe et WiktionaryZ en OmegaWiki öm. Esu krijje mer këij Fowääßelonge med de WikiMediaFoundation ier Wiktionary Projëkte.
 • 18. Oktobo 2006 — De Ußwal-Leßß med de Shprooche eß jäds op Änglesch_un Döütsch. Do nääkßte Schrett weed sinn, de Shprooche ier Name op anndo Shprooche en däm Ingerfäijß för de Medmaacher op_ze_nämme.
 • 3. Oktobo 2006 — Unß eez reshtesh Aanwënndong eß en Ärrbëijdt. Do kannß medmaache! Et OLPC Children's Dictionary, e WöötoBooch för Pänz fö_dat OLPC Projägk.
 • 27. Sëptämbo 2006 — De „DefinedMeaning“e hann jëz ier ëijen Klaaf_Sigge un de „Rëllazjohn“e jonn en zwëij Reshtunge.
 • 12. Sëptämbo 2006 — De Bürrokraate fum Wikki han_jäds_enne Wääsh, fö nöü Shprooche dobëijzedonn. Mandarin unn Sizilljanėsh sin bëij de eezte …
 • 8. Sëptämbo 2006 — Et Logbooch un_de fojangene Väsjohne fun_Wööd_un Ußdrök sin_jäz_doo.
 • 30. Ojoßß 2006 — Mer hann unnse 500ste Medmaacher.
 • 16. Ojoßß 2006 — Mer hann jäz jood_övver 400 Medmaacher un rejelmäßesch mieh wi Dousend Änneronge am Daach, en 24 Shtunnde.
 • 28. Juuli 2006 — De Deffinizjohne wääde jäz esu zoteet aanjezëijsh, dadd_ennem_Medmaacher sing ennjeshtällte Shproor_et_eez kütt, dann Ënglesh, un wat noch, su wi_j_et di övverhoup jitt. Ußßerdämm sen Aijkenß bëij jekumme öm_ze zäije, woh mer jät ennjävve kann.
 • 24. Juuli 2006 — Et eezte nöüje Logo: OmegaWiki hät jäz e nöü Klëijdsche krääje, dat dääte mer saare, wänn_et enne Panz wöö.
 • 20. Juuli 2006 — Jäz käm_mer nöü DefinedMeaningß un nöü Wööter un Ußdrök do_bëij_donn. Esu künne de Minsche jeede Aat fun Ennhallde enjävve.
 • 14. Juuli 2006 — Norr_en Fobäßßerong: nöü DefinedMeaningß künne zo Wööter un Ußdrök bëijedonn wääde. Dat Läijaut wood_och bäßßo.
 • 13. Juuni 2006 — Norr_enne Zoschlaach: nöü CSS, Bezööje künne widdo fottjeschmeßße wääde, de „nöüßte Ännderonge“ sinn_widdo_doh, et jannze OmegaWiki eß jäz op dä Domäijn OmegaWiki.org ze finge.
 • 12. Juuni 2006 — De amplishe Lizännz fö OmegaWiki eß jäz en dubbel Moddäll uß „Creative Commons Attribution“ un „GFDL“
 • 31. Mëij 2006 — Nöü Mööshleshkëijte sin doh, besönders_enne eezte jreff do_noh, Bezööje enn_ze_brënge.
 • 11. Mëij 2006 — 250 Medmaacher sinn aanjemëldt. Dat mer och en Anzaal Blötschköpp bëij han, nämme mer als e Zëijshe do_för, dat_mer jood sinn.
 • 30. April 2006 — De sëkß Medjleeder fun de OmegaWiki Kommißßjohn künne jäz jët änndere, un de eezte fun fille mieh sin ad jefollsh.
 • 20. Määz 2006
 • 16. Määz 2006 — Et jitt jäds_enne Expression:Tarball fö_daunzeloude.
 • 16. Määz 2006 — Alle Shprooche hann jäz Naame und e Name fun de Shprooche sullte och en jedem Medmaacher singe Ëijnshtellunge oppkumme. (För de Mommännt ham_mer ävver nur Expression:Änglesh un Expression:Deutsch en de DaateBank, de annder Shprooche flle för do Mommännt dann nor_op änglesh zerögk) Dä Rääß fum Ingerfäjß fö_de Medmaacher eß noch alleens_ob_änglesh.
 • 11. Määz 2006 — Mo fange aan, de Medmaacher di_sesh_hee aanjemälldt han, dröm ze froore, dat se ier Babel Ennfommazjone enndraare donn.
 • 25. Fäbrowaa 2006 — Dä zwëijt Dorschjang fun de GEMET erruß ze jävve. Ännderonge:
  • Jäds_enne komplätte Empocht, këijn ruude Lengkß mieh.
  • Daate_Bank ömmjemoodeldt fö_de Rellazjohne un Äijenschaffte mih apßtragk_ze_maache.
  • Teeme jonn jäz, allß Rellazjohne.
 • 29. Dezzämmbo 2005GEMET Bejreffe sinn jäz en_et Appachtemëng 0 jebraat, mo bruch nim_mih „GEMET:“ aan do Aanfang ze tippe (Et dëijd_et ävver noch. De Appachtemëngß sen dubbelt benanndt, wat met däm eetzte Maileshtëijn fun Wikkidata kohm)
 • 26. Dezzämmbo 2005 — de eetzte öffentlijje Väsjohn zo Wëijnachte.