As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Licensing/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Em OmejaWikki sing Lezänze


Dä Ennhalld fun dä OmejaWikki Web_Sigge un Date_Bangk eß unger dä zwaij Lieänze ze hann:

Do kannß Der ußsöhke welsche fun dänne De nämme wellß, wänn_De de Daate fun OmejaWikki bruche un nozze wellß. Wänn_De jät zom OmejaWikki beijdrääshß, dann beß de och domet ennfoshtannde, dat_De Ding Beijdrääsch unger alle beijde Lizännze schtällß.