As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Not identical/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

En Övversäzzong fun en DefinedMeaning sullt alls not identical (ongerscheedlesch) makeet sinn, wänn se nit jenou de Ojjinal DefinedMeaning eß, ävver en jode Övversäzzong. Dä Fall wood fröjo och nonindigenous meaning jenannt.

Wänn dat Hööksche fokiert jemaat eß, dann kann de semantic drift opträdde. De Makeerong weed em_momang en- un ußjejovve övver e Käßje med dä Överschreff: "Identical meaning?"

Keij Övversäzzong[edit]

Ed_eß jannds_en_oodenong, wäm_mer keij Övversäzzong hät, en en beshtemmpte Shprooch. Et jitt Woote en eijne Shprooch, di_jen anddere nit hät. Förr_e Beijshpell et Nood_Leesh kännt_mer en de Ennjeboorene ier Shprooche en de Troope nit. Och kenne Zunami en der Wüüßte ier Shprooche, oddo dat Waadi en Shprooche wigk ußßohallef_fun de Wüüßte. De bäss_Övvosäzzong förr_ennem Komputo sing Räsche_Wärrek en et Äjjiptesch fun de Farraohne eß et sällve Woot wi fö Shteijn. Do kam_mer sare, eß joot wäm_mer dat nit als_en Övversäzzong do beij donn.

Beijshpell: Finnisch hän[edit]

"ő" (en Unnjarresch) un "hän" (en Finnesh) sin Wööt, di han keij_Jeschlääsch, un bedügge "" oddo "seij" (nur eijne) oddo "it" oddo "et". En Unnjarresch un Finnesh hät mer keij Wööt för_en drette Päson en männlesh oddo weiblesh oddo sääschlesh, dröm bruche mer 4 DefinedMeanings fö di Ideeje:

  1. drette Päson männlesh,
  2. drette Päson weiblesh,
  3. drette Päson sääschlesh,
  4. drette Päson, un mer weßße dat Jeschlääsh nit.

En dä Tabbäll künn_Der sinn wat för_enne Ußdrok met wat förr_enne Dëffinizjohn zosamme jebraat wääde moß, unn wat met_dämm "identical meaning" Käßje senn sull:

DM → Shprooch männlesh weiblesh sääschlesh weßße mer nit
Expr. Kölsch  [× seij [× et [×  [_]  seij [_]  et [_] 
Finnesh hän [_]  hän [_]  hän [_]  hän [×
Unjarresh ő [_]  ő [_]  ő [_]  ő [×

Legende:

 [× Zoh_donn med_täm identical meaning Käßßje aanjehööksch
 [_]  Zoh_donn med_täm identical meaning Käßßje oohne Hökshe

Beijshpell: soepkip[edit]

De DefinedMeaning fun soepkip (holländesch för_e Zuppehoon) op Änglesch es: "A usually old and large chicken that is generally used in the preparation of soup", also koot e "fö_jewöönlesch ahl un jruß Hohn, wat en de Zupp kütt" Wööte, di Hyponyme sen, alsu enne Bovverbejreff fun enne DefinedMeaning, zem Beijspell Hohn en dämm_Vall, di sullt_mer nit alls_en Övversäzong, och nid_alls_e Synonym enndrare, sönndon en de Fowanndschaff fun dem Wood med däm Fohältneß "Bovverbejreff" (Relazjon: "broader term") shtääsche.

Exact meanings / Approximate meanings[edit]

Op dä Sigge med relazjonale Daate fö_de ëijnzelne Ußdröck, do sinn Övverschreffte Exact meanings un Approximate meanings. Domet wääde de DefinedMeanings en de zwëij Jroppe zoteet, met, un oone dat "identical meaning" Hööksche.