As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Script/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Schreffte


All jeschrevve Schprooche hann ier Schreff (op änglesch: script). Dadd_ess_en Zesammeschtällong fun Bohchshtave, Zëijsche, unn_esu_jet — zosamme weede di jebruch fö_ze Schriive. Et jitt ööndlesch Schreffte un ëttlijje Schprooche künne en mieh wi_ëijn Schreff jeschrevve wääde. Et jidd_enne Schtanndad, odder en Norrm för Schreffte, de ISO-15924.

De Schreffte künne do noh medd_ennen Kood udder Köözel uß vier Bohchshtahve bezëijschnet wääde, wo_fun dä eezte jruuß, un de Räß klëijn sinn sullte.

En dä Leßß fun Schprooche em OmegaWiki han de Schprooche met ungoscheidlijje Schreffte enne Enndrach fö_jeede Schreff. Unß Motivazjon do_för_eß, dat mer nit ëijn Schreff fö weeschtijo wi_jen anndere hallde, un se zosamme_ze_donn, dat söösh_nit_jood_uß.

Hölp[edit]