As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

MediaWiki:Acct creation throttle hit/vi

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Ai đó cùng địa chỉ IP với bạn đã mở $1 tài khoản ở đây trong vòng 24 giờ. Vì quy định hạn chế số tài khoản mở trên một địa chỉ IP nên bạn hiện không thể mở thêm được nữa dùng địa chỉ IP này.