As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

MediaWiki:Edittools/nl

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Speciale tekens: <charinsert>Á á É é Í í Ó ó Ú ú Ý ý</charinsert> – <charinsert>À à È è Ì ì Ò ò Ù ù </charinsert> – <charinsert> â Ê ê Î î Ô ô Û û </charinsert> – <charinsert>Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü Ÿ ÿ</charinsert> – <charinsert>Æ æ Ø ø Œ œ ß </charinsert> – <charinsert>Å å Ů ů </charinsert> – <charinsert>à ã Ñ ñ Õ õ </charinsert> – <charinsert>Ð ð Þ þ </charinsert> – <charinsert>Ç ç Ģ ģ Ķ ķ Ļ ļ Ņ ņ Ŗ ŗ Ş ş Ţ ţ </charinsert> – <charinsert>Ć ć Ĺ ĺ Ń ń Ŕ ŕ Ś ś Ý ý Ź ź </charinsert> – <charinsert>Č č Ď ď Ľ ľ Ň ň Ř ř Š š Ť ť Ž ž </charinsert> – <charinsert>Ǎ ǎ Ě ě Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ </charinsert> – <charinsert>Ā ā Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū </charinsert> – <charinsert>ǖ ǘ ǚ ǜ </charinsert> – <charinsert>Ĉ ĉ Ĝ ĝ Ĥ ĥ Ĵ ĵ Ŝ ŝ Ŵ ŵ Ŷ ŷ </charinsert> – <charinsert>Ă ă Ğ ğ Ŭ ŭ </charinsert> – <charinsert>Ċ ċ Ė ė Ġ ġ İ ı Ż ż </charinsert> – <charinsert>Ą ą Ę ę Į į Ų ų </charinsert> – <charinsert>Ő ő Ű ű </charinsert> – <charinsert>Đ đ Ħ ħ Ł ł Ŀ ŀ </charinsert> – <charinsert>Ə ə </charinsert> – <charinsert>Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω</charinsert> – <charinsert>А а Б б В в Г г Д д Е е Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я</charinsert> – <charinsert>– — </charinsert> – <charinsert>~ | ° ¹ ² ³ ¼ ½ ¾ € $ ¥ £ † × ← → ↔ ↑ ↓ ± © ® ™ ‰ « » ¡ ¿</charinsert> – <charinsert>Categorie:+ #redirect+ </charinsert>