As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:kcg

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
Ethnologue ISO-639-1 -
ISO-639-3 kcg
Babel user information
kcg-N This user has a native understanding of Tyap.
kcg-5 This user has professional knowledge of Tyap.
kcg-4 This user has near native speaker knowledge of Tyap.
kcg-3 This user has advanced knowledge of Tyap.
kcg-2 This user has intermediate knowledge of Tyap.
kcg-1 This user has basic knowledge of Tyap.
Users by language
Search user languages

Tyan tunɡ nzi̠t kya yet A̠tyin Ba̠ta̠do.

Tyap[edit]

Foo ang ma̠ng bai Omegawiki! Zi̠ nwuak a̠cucuk a na nshyia̠ ma̠ng a̠gwai ma̠nang a mbai a̠ji a̠ni! Kyanɡ hu a maai nyia̠ a̠ji mi̠ Omeɡawiki huhwa yet a bwuan swánɡ a̠lyiat ji̠ shyia̠ di̠ a̠lyem a̠ghyang a ntyei di̠n Tyap ji, a̠wot a si̠ ntyei swánɡ a̠lyiat ji̠ shyia̠ lilyem nɡhyanɡ ji̠ nwai shyia̠ Tyap ji a̠ni.

Ka̠ a byia̠ lyip ku a cat kaat kyang ku nwuat shim ku a byia̠ a̠dam ku a̠fi̠fa di̠ ta̠m ang hu a̠ni, ma̠sa̠kut lyiat ma̠ng a̠kpa̠ndang ta̠m Tyap huni Kambai A̠ka̠u, a̠ghwon ka̠ a ma ncat, a maai ghwon nggu ta̠m mi̠ a̠la̠n a̠lyiat nggu ka.

Fa̠k nyinyanɡ ta̠m anɡ hu mi̠ Omeɡawiki. Fwuo ang ku shyim!

Bibyin[edit]

Ripoblik Mundundung Naijeriya

Zwunzwuo a̠lyem Tyap ji[edit]

A a A̠ a̠ B b C c D d E e F f G g GB gb GH gh H h I i I̠ i̠ J j JHY jhy K k KH kh KP kp L l M m N n NG ng NY ny O o P p R r S s SH sh T t TS ts U u V v W w Y y Z z