As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:ksh/ Jrammatik

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Retuur noh Portal:ksh

Mer versöke heh, de kumplätte jrammatesche Eijeschaffte vun de kölsche Wööt un Ußdröck zersamme ze krijje, di mer em OmegaWiki för annotations bruche wääde. Bes mer doför joode kölsche Ußdröck han, dom_mer lateinesche, deutsche udder englesche Wööt för de jrammatesche Bejreffe nämme. Esu joot, wi et jeiht, sullte die noh un bei och op definedmeanings verlengk sin.

Lengks met *Shtähnsche saare, dat doh noch jät unkloh es. Dat kann och dä janze Saz udder Afschned sind, woh dä Lengk dren es. Beishpellsäz udder -ußdröck op Kölsch shtonn (en Klammere in scheife Schreff)

kölsche Wootaate[edit]

De kölsche Shprooch kännt de Wootaate:

kölsche Nomen[edit]

Kölsch hät Nomen ze baasch.

kölsche Verbe[edit]

Kölsch hät Verbe ze baasch.

heh fählt noch vill.
 • Bei kölsche Verbe met Akkustiv-Objek kritt dat för jewöhnlesch
  1. *ene Atikel verpaß (di Plaat spelle, e Leed senge) udder
  2. *keine Atikel verpaß (Schach shpelle, Urjel spelle, Moozat Spelle, Kölsch schwaade) udder
  3. *jeh nohdämm (Kölsch drinke, e Kölsch drinke, dat Kölsch drinke)
  un söns nix.

kölsche Prefixverbe[edit]

De Expression:Präfixverbe em Kölsche ...

heh fählt noch vill.

kölsche Partikelverbe[edit]

De Expression:Partikelverbe em Kölsche ...

heh fählt noch vill.

kölsche Modalverbe[edit]

De kölsche Modalverbe sin:

heh fählt noh_jät

kölsche Helfsverbe[edit]

De Helfsverbe em Kölsche sin :

 • sin (mer sin jejange)
 • han (dä hät jejäße)
 • don (et deit koche)
 • wääde (se woote kamesöhlt, un et weet jon)
 • sulle (et sull wääde) (?)

Zohfällesch sin dat och all onrejelmäßije Värbe → de kölsche unrejelmäßije Verbe

heh fählt noch jät.

kölsche unrejelmäßije Verbe[edit]

De onrejelmäßije Värbe em Kölsche falle en zwei Jroppe:

 • Eiselbescheje kölsche Verbe don all met -n ophüere un sin onrejeljemääßesch. Dat sinn_er: jon, ston, schlon, don, sin, sinn, han, …
 • Zweiselbeje kölsche Verbe don me -e ophüere, un e paa sin onrejelmääßesch: maache, künne, wääde, sulle, …

kölsche Atikele[edit]

Kölsch hät nit esu vill Artikele, heh sin se all:

Singular Plural
male female neuter
bestemmp unbestemmp bestemmp unbestemmp bestemmp unbestemmp bestemmp unbestemmp
betont unbetont betont unbetont betont unbetont
Nominativ däh der ene di de en dat et e di
Dativ däm dem enem däh ener däm dem enem
Akkusativ däh der ene di de en dat et e di
heh fählt noch jät.

Quälle[edit]

[1]   Nohzelässe op de 21. Sigg en däm Booch vun Christa Bhatt un Alice Herrwegen: Das Kölsche Wörterbuch. Kölsche Wörter von A-Z. J. P. Bachem Verlag, Kölle, 2005. ISBN 3-7616-1942-1
[2]   Nohzelässe op de 16. und 42. un 43. Sigg em Booch vum Alice Herrwegen: Mer liere Kölsch - ävver flöck. Intensivkurs der kölschen Sprache. J. P. Bachem Verlag, Kölle, 2006. ISBN 3-7616-2032-2
[3]   Nohzelässe op de 16. Sigg em Booch vum Alice Herrwegen: Mer liere Kölsch - ävver flöck. Intensivkurs der kölschen Sprache. J. P. Bachem Verlag, Kölle, 2006. ISBN 3-7616-2032-2

un söns[edit]

→ Retuur noh Portal:ksh