As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Portal:zho/仟中国基本字表

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
_pmfdtnlzcszhchshrjqxgkhwy

_[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
5th Tone
(neutral)
ɑ
ɑo
aɪ̯
an
ɑŋ
ɔ
ɔʊ̯
ɤ
ə
əɻ

儿 (分份儿)
ɛɪ
ən
ʌŋ

b[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
b̥ɑ

b̥ɑo̯

b̥aɪ̯

b̥an
b̥ɑŋ
b̥ɔ
b̥u

b̥ɛɪ

b̥ən

b̥ʌŋ

b̥i

b̥i̯ɑo
b̥i̯ɛ
b̥i̯ɛn
b̥in
b̥iŋ

 

p[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
pʰɑ
pʰɑo̯
pʰaɪ̯
pʰan
pʰɑŋ
pʰɔ
pʰɔʊ̯
pʰu
pʰɛɪ
pʰən
pʰʌŋ
pʰi
pʰi̯ɑo
pʰi̯ɛ
pʰi̯ɛn
pʰin
pʰiŋ

m[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
mɑo̯
maɪ
man
mɑŋ
mɔʊ̯
mu
mɛɪ
mən
mʌŋ
mi

mi̯ɑo
mi̯oʊ
mi̯ɛ
mi̯ɛn
min
miŋ

f[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
fan
fɑŋ
fɔʊ
fu

d[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
d̥ɑ
d̥ɑo̯
d̥aɪ 待会儿见
d̥an
d̥ɑŋ
d̥ɔʊ̯
d̥ʊŋ
d̥u
d̥u̯an
d̥u̯ən
d̥u̯ɔ
d̥u̯eɪ
d̥ə
d̥ɛɪ
d̥ʌŋ
d̥i
d̥i̯ɑo
d̥i̯oʊ
d̥i̯ɛ
d̥i̯ɛn
d̥iŋ

t[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
tʰɑ
tʰɑo
tʰaɪ
tʰan
tʰɑŋ
tʰɔʊ

 

tʰʊŋ
tʰu
tʰu̯an
tʰu̯ən
tʰu̯ɔ
tʰu̯eɪ
tʰə
tʰb̥ʌŋ
tʰi
tʰi̯ɑo
tʰi̯ɛ
tʰi̯ɛn
tʰiŋ

n[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
nɑo
naɪ
nan
nɑŋ
nɔʊ̯
nʊŋ
nu
ny
nu̯an
ny̆ɛ
nu̯ɔ
nɛɪ
nən
nʌŋ
ni 你好
ni̯ɑo
ni̯oʊ
ni̯ɛ
ni̯ɛn
nin
ni̯ɑŋ
niŋ

l[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
lɑo̯
laɪ̯
lan
lɑŋ
lɔʊ
lʊŋ
lʊŋ
ly
lu̯an
ly̆ɛ
lu̯ən
lu̯ɔ
lɛɪ
lʌŋ
li
li̯a
li̯ɑo
li̯oʊ
li̯ɛ
li̯ɛn
lin
li̯ɑŋ
liŋ

z[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
d̥ʐ̥ɑ
d̥ʐ̥ɑo̯
d̥ʐ̥aɪ̯ 再见
d̥ʐ̥an
d̥ʐ̥ɑŋ
d̥ʐ̥ɔʊ̯
d̥ʐ̥ʊŋ
d̥ʐ̥u
d̥ʐ̥u̯an
d̥ʐ̥u̯ən
d̥ʐ̥u̯ɔ
d̥ʐ̥u̯eɪ̯
d̥ʐ̥ɤ
d̥ʐ̥ɛɪ
d̥ʐ̥ən
d̥ʐ̥ʌŋ
d̥zi’

c[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
tsʰɑ
tsʰɑo̯
tsʰaɪ̯
tsʰan
tsʰɑŋ
tsʰɔʊ̯
tsʰʊŋ
tsʰu
tsʰu̯an
tsʰu̯ən
tsʰu̯ɔ
tsʰu̯eɪ̯
tsʰɤ
tsʰən
tsʰʌŋ
tsʰi’

s[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
sɑo̯
saɪ̯
san
sɑŋ
sɔʊ̯
sɔʊ̯
su
su̯an
su̯ən
su̯ɔ
su̯eɪ̯
sən
sʌŋ
si’

zh[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
5th Tone
(neutral)
d̥ʐ̥
d̥ʐ̥ɑ
d̥ʐ̥ɑo̯
d̥ʐ̥aɪ̯
d̥ʐ̥an
d̥ʐ̥ɑŋ
d̥ʐ̥ɔʊ̯
d̥ʐ̥ʊŋ
d̥ʐ̥u

d̥ʐ̥u̯ɑ
d̥ʐ̥u̯aɪ̯
d̥ʐ̥u̯an
d̥ʐ̥u̯ɑŋ
d̥ʐ̥u̯ən
d̥ʐ̥u̯ɔ
d̥ʐ̥u̯eɪ̯
d̥ʐ̥ɤ
d̥ʐ̥ɛɪ
d̥ʐ̥ən
d̥ʐ̥ʌŋ
d̥z̥i’

ch[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
tʂʰ
tʂʰɑ
tʂʰɑo̯
tʂʰaɪ̯
tʂʰan
tʂʰɑŋ
tʂʰɔʊ̯
tʂʰʊŋ
tʂʰu
tʂʰu̯ɑ
tʂʰu̯aɪ̯
tʂʰu̯an
tʂʰu̯ɑŋ
tʂʰu̯ən
tʂʰu̯ɔ
tʂʰu̯eɪ̯
tʂʰɤ
tʂʰən
tʂʰʌŋ
tʂʰi’

sh[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
sha
ʂɑ
ʂɑo̯
ʂaɪ̯
ʂan
ʂɑŋ
ʂɔʊ̯
ʂu
ʂu̯ɑ
ʂu̯aɪ̯
ʂu̯an
ʂu̯ɑŋ
ʂu̯ən
ʂu̯ɔ
ʂu̯eɪ̯
ʂɤ
ʂɛɪ
ʂən
ʂʌŋ
ʂi’

r[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
ʐɑo̯
ʐan
ʐɑŋ
ʐɔ
ʐɔʊ̯
ʐʊŋ  

ʐu̯ɑ
ʐu̯an
ʐu̯ən
ʐu̯ɔ
ʐu̯eɪ̯
ʐɤ
ʐən  

ʐʌŋ
ʐi’

j[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
d̥̩ʑ̥u
d̥̩ʑ̥u̯an
d̥̩ʑ̥y̆ɛ
d̥̩ʑ̥yn
d̥̩ʑ̥i
d̥̩ʑ̥i̯a

d̥̩ʑ̥i̯ɑo
d̥̩ʑ̥i̯oʊ
d̥̩ʑ̥i̯ɛ
d̥̩ʑ̥i̯ɛn
d̥̩ʑ̥in
d̥̩ʑ̥i̯ɑŋ
d̥̩ʑ̥iŋ
d̥̩ʑ̥i̯ʊŋ

 

 

q[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
tɕʰu
tɕʰu̯an
tɕʰy̆ɛ
tɕʰyn
tɕʰi
tɕʰi̯a
tɕʰi̯ɑo
tɕʰi̯oʊ
tɕʰi̯ɛ
tɕʰi̯ɛn
tɕʰin
tɕʰi̯ɑŋ
tɕʰiŋ
tɕʰi̯ʊŋ

x[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
ɕu
ɕu̯an
ɕy̆ɛ
ɕyn
ɕi
ɕi̯a
ɕi̯ɑo
ɕi̯oʊ
ɕi̯ɛ
ɕi̯ɛn
ɕin
ɕi̯ɑŋ
ɕiŋ
ɕi̯ʊŋ

g[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
5th Tone
(neutral)
tɕʰɑ
tɕʰɑo̯
tɕʰaɪ̯
tɕʰan
tɕʰɑŋ
tɕʰɔʊ̯
tɕʰʊŋ
tɕʰu
tɕʰu̯ɑ
tɕʰu̯aɪ̯
tɕʰu̯an
tɕʰu̯ɑŋ
tɕʰu̯ən    

tɕʰu̯ɔ
tɕʰu̯eɪ̯
tɕʰɤ
tɕʰɛɪ
tɕʰən
tɕʰʌŋ

k[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
kʰɑ
kʰɑo̯
kʰaɪ̯
kʰan
kʰɑŋ
kʰɔʊ̯
kʰʊŋ
kʰu
kʰu̯ɑ
kʰu̯aɪ̯
kʰu̯an
kʰu̯ɑŋ
kʰu̯ən
kʰu̯ɔ
kʰu̯eɪ̯
kʰɤ
kʰɛɪ
kʰən
kʰʌŋ

h[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
χɑ
χɑo̯
χaɪ̯
χan
χɑŋ
χɔʊ̯
χʊŋ
χu
χu̯ɑ
χu̯aɪ̯
χu̯an
χu̯ɑŋ
χu̯ən
χu̯ɔ
χu̯eɪ̯
χɤ
χɛɪ
χən
χʌŋ

w[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
uaɪ
uan 晚安
uɑŋ
u
uɛɪ
uən
uʌŋ

y[edit]

IPA 1st Tone
(high)
2nd Tone
(low > high)
3rd Tone
(med > low > high)
4th Tone
(high > low)
i̯ɑ
i̯ɑo̯
i̯an
i̯ɑŋ
i̯ɔ
i̯ɔʊ̯
i̯ʊŋ
u
u̯an
y̆ɛ

   

yn
i̯ɤ
i

• 乙

亿

in

又见[edit]