As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Swadesh list for Armenian

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
English Armenian IPA pronunciation
1 I ես jɛs
2 thou
(singular)
դու du
3 he նա na
4 we մենք mɛnk
5 you
(plural)
դուք dukʰ
6 they նրանք nɹank
7 this այս ajs
8 that այն ajn
9 here այստեղ ajstɛγ
10 there այնտեղ ajntɛγ
11 who ով ov
12 what ինչ ɪntʃʰ
13 where ուր
14 when երբ jɛɹb
15 how ինչպես
16 not ոչ
17 all բոլորը
18 many շատերը
19 some մի քանի, որոշ
20 few քիչ
21 other մյուս, ուրիշ
22 one մեկ
23 two երկու
24 three երեք
25 four չորս
26 five հինգ
27 big մեծ
28 long երկար
29 wide լայն
30 thick հաստ
31 heavy ծանր
32 small փոքր
33 short կարճ
34 narrow նեղ
35 thin նիհար, բարակ
36 woman կին
37 man
(adult male)
տղամարդ
38 man
(human being)
մարդ
39 child
(a youth)
երեխա
40 wife կին
41 husband ամուսին
42 mother մայր
43 father հայր
44 animal գազան
45 fish ձուկ
46 bird թռչուն
47 dog
(domestic animal)
շուն
48 louse ոջիլ
49 snake օձ
50 worm ճիճու
51 tree ծառ
52 forest անտառ
53 stick
(of wood)
փայտ
54 fruit մրգի, պտուղ
55 seed սերմ
56 leaf տերև
57 root արմատ
58 bark
(of tree)
59 flower ծաղիկ
60 grass խոտ
61 rope ճոպան
62 skin
(of a person)
մաշկ
63 meat
(as in flesh)
միս
64 blood արյան
65 bone ոսկոր
66 fat
(noun)
ճարպ
67 egg ձու
68 horn եղջյուր, կոտոշ|
69 tail պոչ
70 feather
(rather not down)
փետուր
71 hair մազ
72 head գլուխ
73 ear ականջ
74 eye աչք
75 nose քիթ
76 mouth բերան
77 tooth
(rather not molar)
ատամ
78 tongue լեզու
79 fingernail
80 foot ոտք
81 leg ոտք
82 knee ծունկ
83 hand ձեռք
84 wing թև
85 belly փոր
86 guts
87 neck վիզ
88 back
89 breast կուրծք
90 heart սիրտ
91 liver լյարդ
92 to drink խմել
93 to eat ուտել
94 to bite
95 to suck ծծել
96 to spit թմփլիկ
97 to vomit սիրտը խառնել
98 to blow
(as wind)
փչել
99 to breathe շնչել
100 to laugh ծիծաղել
101 to see տեսնել
102 to hear լսել
103 to know
(a fact)
գիտենալ
104 to think մտածել
105 to smell
(sense odor)
հոտոտել
106 to fear վախենալ
107 to sleep քնել
108 to live ապրել
109 to die մեռնել
110 to kill սպանել
111 to fight կռվել
112 to hunt
(transitive)
որս անել
113 to hit զարնվել
114 to cut հատել
115 to split պառակտել
116 to stab
(or stick)
խրել
117 to scratch
(an itch)
ճանկռել, քորել
118 to dig բրել, հորել, փորել
119 to swim լողալ
120 to fly թռչել
121 to walk քայլել
122 to come գալ, մոտենալ
123 to lie
(as on one's side)
պառկել
124 to sit նստել
125 to stand կանգնել
126 to turn
(change direction)
127 to fall
(as in drop)
թափվել
128 to give տալ
129 to hold
(in one's hand)
բռնել
130 to squeeze քամել
131 to rub շփել
132 to wash լվալ
133 to wipe սրբել
134 to pull քաշել, ձգել
135 to push բրդել
136 to throw գցել
137 to tie կապել
138 to sew կարել
139 to count հաշվել, համրել
140 to say ասել
141 to sing երգել
142 to play խաղալ
143 to float նավարկել
144 to flow վարարկել
145 to freeze սառչել
146 to swell
147 sun արև
148 moon լուսին
149 star աստղ
150 water ջուր
151 rain անձրև
152 river գետ
153 lake լիճ
154 sea
(as in ocean)
ծով
155 salt աղ
156 stone քար
157 sand ավազ
158 dust փոշի
159 earth
(as in soil)
հողանցում
160 cloud ամպ
161 fog մշուշ
162 sky երկինք
163 wind
(as in breeze)
քամի
164 snow ձյուն
165 ice սառույց
166 smoke ծուխ
167 fire կրակ
168 ashes մոխիր
169 to burn
(intransitive)
այրել
170 road ճանապարհ
171 mountain սար, լեռ
172 red կարմիր
173 green կանաչ
174 yellow դեղին
175 white սպիտակ
176 black սև
177 night գիշեր
178 day
(daytime)
օր
179 year տարի
180 warm
(as in weather)
տաք
181 cold
(as in weather)
ցուրտ
182 full լիքը
183 new նոր
184 old ծեր, հին
185 good լավ
186 bad վատ
187 rotten
(as, a log)
հոտած
188 dirty կեղտոտ
189 straight շիտակ
190 round կլոր
191 sharp
(as a knife)
սուր
192 dull
(as a knife)
բութ
193 smooth հարթ
194 wet թաց
195 dry
(adjective)
չոր
196 right
(correct)
ճիշտ
197 near մոտը, կողքը
198 far հեռու
199 right
(side)
աջ
200 left
(side)
ձախ
201 at մոտ
202 in մեջ
203 with
(accompanying)
հետ
204 and և
205 if եթե
206 because որովհետև
207 name անուն