As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Swadesh list for Azerbaijani

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
English North Azerbaijani South Azerbaijani Turkic Khalaj Qashqai Salchuq
1 I mən من [[]] [[]] [[]]
2 thou
(singular)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
3 he o او [[]] [[]] [[]]
4 we biz بیز [[]] [[]] [[]]
5 you
(plural)
siz سیز [[]] [[]] [[]]
6 they onlar اونلار [[]] [[]] [[]]
7 this bu بو [[]] [[]] [[]]
8 cùr [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
9 here bura بورا [[]] [[]] [[]]
10 there ora [[]] [[]] [[]] [[]]
11 who kim کیم [[]] [[]] [[]]
12 what نه [[]] [[]] [[]]
13 where hara هارا [[]] [[]] [[]]
14 when nə vaxt نه واخت [[]] [[]] [[]]
15 how necə نئجه [[]] [[]] [[]]
16 not [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
17 all [[]] هامیسی [[]] [[]] [[]]
18 many [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
19 some [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
20 few [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
21 other başqa باشقا [[]] [[]] [[]]
22 one Bir بیر [[]] [[]] [[]]
23 two iki یکی [[]] [[]] [[]]
24 three üç اوچ [[]] [[]] [[]]
25 four dörd دورد [[]] [[]] [[]]
26 five beş بئش [[]] [[]] [[]]
27 big böyük بؤيوک [[]] [[]] [[]]
28 long اوزون [[]] [[]] [[]] [[]]
29 wide geniş گئنیش [[]] [[]] [[]]
30 thick qalın قالین [[]] [[]] [[]]
31 heavy ağır آقیر [[]] [[]] [[]]
32 small balaca بالاجا [[]] [[]] [[]]
33 short qısa قیسا [[]] [[]] [[]]
34 narrow dar دار [[]] [[]] [[]]
35 thin nazik نازیک [[]] [[]] [[]]
36 woman qadın خانیم [[]] [[]] [[]]
37 man
(adult male)
oğlan اوغلان [[]] [[]] [[]]
38 man
(human being)
adəm آدام [[]] [[]] [[]]
39 child
(a youth)
yeniyetmə [[]] [[]] [[]] [[]]
40 wife arvad [[]] [[]] [[]] [[]]
41 husband ər [[]] [[]] [[]] [[]]
42 mother ana [[]] [[]] [[]] [[]]
43 father ata [[]] [[]] [[]] [[]]
44 animal heyvan [[]] [[]] [[]] [[]]
45 fish balıq [[]] [[]] [[]] [[]]
46 bird quş [[]] [[]] [[]] [[]]
47 dog <a domestic animal> it [[]] [[]] [[]] [[]]
48 louse [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
49 snake ilan [[]] [[]] [[]] [[]]
50 worm [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
51 tree ağac [[]] [[]] [[]] [[]]
52 forest meşə [[]] [[]] [[]] [[]]
53 stick
(of wood)
çubuq [[]] [[]] [[]] [[]]
54 fruit meyvə [[]] [[]] [[]] [[]]
55 seed sürət [[]] [[]] [[]] [[]]
56 leaf yarpaq [[]] [[]] [[]] [[]]
57 root kök [[]] [[]] [[]] [[]]
58 bark
(of tree)
qabıq [[]] [[]] [[]] [[]]
59 flower gül [[]] [[]] [[]] [[]]
60 grass ot [[]] [[]] [[]] [[]]
61 rope ip [[]] [[]] [[]] [[]]
62 skin
(of a person)
dəri [[]] [[]] [[]] [[]]
63 meat
(as in flesh)
pazaq [[]] [[]] [[]] [[]]
64 blood qan [[]] [[]] [[]] [[]]
65 bone sümük [[]] [[]] [[]] [[]]
66 fat
(noun)
kök [[]] [[]] [[]] [[]]
67 egg yumurta [[]] [[]] [[]] [[]]
68 horn [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
69 tail quyruq [[]] [[]] [[]] [[]]
70 feather
(rather not down)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
71 hair saç [[]] [[]] [[]] [[]]
72 head baş [[]] [[]] [[]] [[]]
73 ear qulaq [[]] [[]] [[]] [[]]
74 eye göz [[]] [[]] [[]] [[]]
75 nose burun [[]] [[]] [[]] [[]]
76 mouth ağız [[]] [[]] [[]] [[]]
77 tooth
(rather not molar)
diş [[]] [[]] [[]] [[]]
78 tongue dil [[]] [[]] [[]] [[]]
79 fingernail [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
80 foot ayaq [[]] [[]] [[]] [[]]
81 leg [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
82 knee diz [[]] [[]] [[]] [[]]
83 hand əl [[]] [[]] [[]] [[]]
84 wing qanad [[]] [[]] [[]] [[]]
85 belly [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
86 guts [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
87 neck boğaz [[]] [[]] [[]] [[]]
88 back arxa [[]] [[]] [[]] [[]]
89 breast döş [[]] [[]] [[]] [[]]
90 heart ürək [[]] [[]] [[]] [[]]
91 liver ciyər [[]] [[]] [[]] [[]]
92 to drink içmək [[]] [[]] [[]] [[]]
93 to eat yemək [[]] [[]] [[]] [[]]
94 to bite dişləmək [[]] [[]] [[]] [[]]
95 to suck əmmək [[]] [[]] [[]] [[]]
96 to spit [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
97 to vomit qusmaq [[]] [[]] [[]] [[]]
98 to blow
(as wind)
əsmək [[]] [[]] [[]] [[]]
99 to breathe nəfəs almaq [[]] [[]] [[]] [[]]
100 to laugh gülmək [[]] [[]] [[]] [[]]
101 to see görmək [[]] [[]] [[]] [[]]
102 to hear eşitmək [[]] [[]] [[]] [[]]
103 to know
(a fact)
bilmək [[]] [[]] [[]] [[]]
104 to think düşünmək [[]] [[]] [[]] [[]]
105 to smell
(sense odor)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
106 to fear [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
107 to sleep yatmaq [[]] [[]] [[]] [[]]
108 to live yaşamaq [[]] [[]] [[]] [[]]
109 to die ölmək [[]] [[]] [[]] [[]]
110 to kill öldürmək [[]] [[]] [[]] [[]]
111 to fight döyüşmək [[]] [[]] [[]] [[]]
112 to hunt
(transitive)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
113 to hit [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
114 to cut [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
115 to split [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
116 to stab
(or stick)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
117 to scratch
(an itch)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
118 to dig [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
119 to swim [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
120 to fly [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
121 to walk [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
122 to come [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
123 to lie
(as on one's side)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
124 to sit [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
125 to stand [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
126 to turn
(change direction)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
127 to fall
(as in drop)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
128 to give [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
129 to hold
(in one's hand)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
130 to squeeze [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
131 to rub [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
132 to wash yumaq [[]] [[]] [[]] [[]]
133 to wipe [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
134 to pull [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
135 to push itələmək [[]] [[]] [[]] [[]]
136 to throw [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
137 to tie [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
138 to sew [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
139 to count saymaq [[]] [[]] [[]] [[]]
140 to say demək [[]] [[]] [[]] [[]]
141 to sing [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
142 to play [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
143 to float [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
144 to flow axmaq [[]] [[]] [[]] [[]]
145 to freeze donmaq [[]] [[]] [[]] [[]]
146 to swell [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
147 sun günəş [[]] [[]] [[]] [[]]
148 moon ay [[]] [[]] [[]] [[]]
149 star ulduz [[]] [[]] [[]] [[]]
150 water su [[]] [[]] [[]] [[]]
151 to rain yağamaq [[]] [[]] [[]] [[]]
152 river çay [[]] [[]] [[]] [[]]
153 lake göl [[]] [[]] [[]] [[]]
154 sea
(as in ocean)
dəniz [[]] [[]] [[]] [[]]
155 salt duz [[]] [[]] [[]] [[]]
156 stone daş [[]] [[]] [[]] [[]]
157 sand qum [[]] [[]] [[]] [[]]
158 dust toz [[]] [[]] [[]] [[]]
159 earth
(as in soil)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
160 cloud bulud [[]] [[]] [[]] [[]]
161 fog [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
162 sky səma [[]] [[]] [[]] [[]]
163 wind
(as in breeze)
külək [[]] [[]] [[]] [[]]
164 snow qar [[]] [[]] [[]] [[]]
165 ice buz [[]] [[]] [[]] [[]]
166 smoke tüstü [[]] [[]] [[]] [[]]
167 fire yanğın [[]] [[]] [[]] [[]]
168 ashes [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
169 to burn
(intransitive)
yanmaq [[]] [[]] [[]] [[]]
170 road cığır [[]] [[]] [[]] [[]]
171 mountain dağ [[]] [[]] [[]] [[]]
172 red qırmızı [[]] [[]] [[]] [[]]
173 green yaşıl [[]] [[]] [[]] [[]]
174 yellow sarı [[]] [[]] [[]] [[]]
175 white [[]] [[]] [[]] [[]]
176 black qara [[]] [[]] [[]] [[]]
177 night gecə [[]] [[]] [[]] [[]]
178 day
(daytime)
gün [[]] [[]] [[]] [[]]
179 year il [[]] [[]] [[]] [[]]
180 warm
(as in weather)
ilıq [[]] [[]] [[]] [[]]
181 cold
(as in weather)
soyuq [[]] [[]] [[]] [[]]
182 full dolu [[]] [[]] [[]] [[]]
183 new yeni [[]] [[]] [[]] [[]]
184 old qoca [[]] [[]] [[]] [[]]
185 good yaxşı [[]] [[]] [[]] [[]]
186 bad pis [[]] [[]] [[]] [[]]
187 rotten
(as, a log)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
188 dirty çirklı [[]] [[]] [[]] [[]]
189 straight düz [[]] [[]] [[]] [[]]
190 round [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
191 sharp
(as a knife)
iti [[]] [[]] [[]] [[]]
192 dull
(as a knife)
küt [[]] [[]] [[]] [[]]
193 smooth hamar [[]] [[]] [[]] [[]]
194 wet nəm [[]] [[]] [[]] [[]]
195 dry
(adjective)
quru [[]] [[]] [[]] [[]]
196 right
(correct)
doğru [[]] [[]] [[]] [[]]
197 near [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
198 far uzaq [[]] [[]] [[]] [[]]
199 right
(side)
sağ [[]] [[]] [[]] [[]]
200 left
(side)
sol [[]] [[]] [[]] [[]]
201 at -da, -də [[]] [[]] [[]] [[]]
202 in -da, -də [[]] [[]] [[]] [[]]
203 with
(accompanying)
-la, -lə [[]] [[]] [[]] [[]]
204 and [[]] [[]] [[]] [[]]
205 if əgər [[]] [[]] [[]] [[]]
206 because çünki [[]] [[]] [[]] [[]]
207 name ad [[]] [[]] [[]] [[]]