As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Swadesh list for Calabro-Sicilian

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Lista Swadesh: Draft for Extreme-Southern Romance (Sicilian, Southern Calabrian, Salentine)[edit]

This is a Swadesh list for the variations of the so called Extreme-Southern Romance or Calabro-Sicilian language (ISO 639-3: scn)

Usati "ddh" pi lu sonu cacuminali ca pruveni dû nessu latinu "-LL-".

English Siciliano Occidentale Centro-Occidentale (Agrigento) Metafonetico Centrale Metafonetico Sud-Orientale Non Metafonetico Orientale (Catania) Messinese Calabrese Meridionale Salentino
1 I ji, jini, ija, jia, jee, eu, jiu, iu ia [[]] Expression:jù eu, iu jèu, jòu
2 thou|
(singular)
tu tu tu [[]] tu tu tu tie
3 he iddhu iddhu iddhu [[]] iddu iddhu iddhu, iju, iru iddhu
4 we nuàutri nu nuatri [[]] nuatri nui nui nui
5 you
(plural)
vuàutri vu vuatri [[]] vuàutri vui vui vui
6 they iddhi iddhi iddhi [[]] iddi iddhi iddhi, iji, iri iddhi
7 this chistu chistu chistu [[]] chistu chistu chistu quistu
8 that chiddhu chiddhu chiddhu [[]] chiddu chiddhu chiddhu, chiju, chiru quiddhu
9 here ccà ccà, ccani ccà, ccani [[]] ccà ccà ccà, ccana acquài
10 there ddhà ddhà, ddhani ddhà, ddhani [[]] ddà, ddocu, ddhà ddhà, , , ddhocu, jocu, rocu, ddhana, jana, rana addhài
11 who cu' cu' cu [[]] cui, cu cui cui cine
12 what chi chi chi [[]] chi chi chi ce
13 where unni unni dunni [[]] unni unni duva, undi addhù, addhùnca
14 when quannu quannu quannu [[]] quannu quannu quandu quannu
15 how comu comu comi, cùomu [[]] [[]] comu comu comu
16 not 'un nun, 'un un [[]] [[]] no on nu(n)
17 all tuttu tuttu tuttu [[]] [[]] tuttu tuttu tuttu
18 many assai assà assai [[]] [[]] assai assai muti
19 some quarchi, cocchi corchi, quarchi cocchi [[]] [[]] cocchi quarchi quarche
20 few picca picca picca [[]] [[]] picca pocu picca, picchi
21 other àutru atru, àutru, àvutru, artru atru [[]] [[]] àutru àutru, atru, àvutru, artru àutru, addhu
22 one unu unu, gunu unu [[]] [[]] unu unu unu
23 two dui du' dui [[]] [[]] dui du', dui doi
24 three tri tri, trini tri [[]] [[]] tri tri tre(te)
25 four quattru quattru quattru [[]] [[]] quattru quattru quattru
26 five cincu cincu cincu [[]] [[]] cincu cincu cincu
27 big 'ranni rranni ranni [[]] [[]] ranni randa granne
28 long longu longu m. lùongu, f. longa [[]] [[]] longu longu longu
29 wide largu [[]] largu [[]] [[]] laggu laggu largu, latu
30 thick ncuttu [[]] ncuttu [[]] [[]] rossu russu ncuttu
31 heavy pisanti [[]] pisanti [[]] [[]] pisanti pisanta pisante, craùsu
32 small nicu pìcciulu nicu [[]] [[]] picciriddhu pìcciulu piccinnu
33 short curtu curtu curtu [[]] [[]] cuttu cuttu curtu
34 narrow strittu [[]] strittu [[]] [[]] strittu strittu strittu
35 thin siccu magru, màghiru, suttili siccu [[]] [[]] siccu siccu, magru finu, mazzu
36 woman fìmmina fìmmina fìmmina [[]] [[]] fìmmina fìmmana fìmmina
37 man
(adult male)
cristianu [[]] chistianu [[]] [[]] cristianu cristianu cristianu
38 man
(human being)
omu, pl. òmini [[]] ùomu, pl. ùomini [[]] [[]] omu omu, pl. òmini omu, pl. òmmini
39 child
(a youth)
addhevu [[]] carusìeddhu [[]] [[]] addheu ciòmu, pl. ciòma, picciulìddhu vagnone, streu, piccìnnu, carusièddhu, criaturu
40 wife mugghieri muglieri, mugliari mujjeri [[]] [[]] mugghieri mugghiera mujere
41 husband maritu [[]] maritu [[]] [[]] maritu maritu maritu
42 mother matri matri matri [[]] [[]] matri mamma matre, gnura, mamma, mana
43 father patri patri, tata patri [[]] [[]] patri patra sira
44 animal armali armali, vestia, bestia armali [[]] [[]] animali animala, 'nimala, bestia animale, vèstia
45 fish pisci pisci pisci [[]] [[]] pisci piscia pisce
46 bird aceddhu aceddhu, anceddhu, oceddhu acìeddhu [[]] [[]] aceddhu oceddhu aceddhu
47 dog cani cuani cani [[]] [[]] cani cana cane
48 louse [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] chiattiddhu, pitucchiu
49 snake uìsina vìspara vìsina [[]] [[]] [[]] serpa serpe, serpente
50 worm vermi [[]] vermi, pl. vìermi [[]] [[]] [[]] verma verme
51 tree àrvulu àrbulu, àrvulu àrvulu [[]] [[]] [[]] àrvuru àrvulu
52 forest voscu, pl. vòscura selva vùoscu, pl. vùoschira [[]] [[]] [[]] foresta voscu
53 stick
(of wood)
[[]] vastuni vastuni, pl. vastuna [[]] [[]] [[]] vastuna, pl. vastuni mazza
54 fruit [[]] fruttu fruttu [[]] [[]] [[]] fruttu, frutta fruttu
55 seed simenza sumenza, simenza simenza [[]] [[]] [[]] simenza simente, criddhu, cranièddhu
56 leaf pàmpina pàmpina pàmpina [[]] [[]] [[]] pàmpina pàmpana, fugghiazza
57 root ràdica ràdici ràdici, rràrica [[]] [[]] [[]] ràdici ràtica, derricata, raticata
58 bark
(of tree)
scorza [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] scorza scorza
59 flower sciuri hiuri çiuri, pl. çiura [[]] [[]] [[]] fhiura fiuru
60 grass erva erba erva [[]] [[]] [[]] erba erva
61 rope corda corda corda [[]] [[]] [[]] corda nzartu, corda
62 skin
(of a person)
peddhi peddhi peddhi, pl. pìeddhi [[]] [[]] [[]] pella peddhe
63 meat
(as in flesh)
carni [[]] carni [[]] [[]] [[]] carna carne
64 blood sangu sangu sangu [[]] [[]] [[]] sangu sangu
65 bone ossu, pl. ossa [[]] ùossu, pl. ossa [[]] [[]] [[]] ossu, pl. ossa ossu, pl. osse
66 fat
(noun)
[[]] sajimi [[]] [[]] [[]] [[]] grassu, sivu crassu, chiattu
67 egg ovu, pl. ova ovu ùovu, pl. ova [[]] [[]] [[]] ovu, pl. ova òu, èu
68 horn cornu, pl. corna cornu, cuòrnu, pl. corna cùornu, pl. corna [[]] [[]] [[]] cornu, pl. corna cornu
69 tail cuda cuda cura [[]] [[]] [[]] cuda cuta
70 feather
(rather not down)
pinna pinna, piuma pinna [[]] [[]] [[]] pinna pinna
71 hair capiddhu, pl. capiddhi [[]] capiddhu, pl. capiddhi [[]] [[]] [[]] capiddhu, pl. capiddhi capiddhu, pilu
72 head testa testa testa [[]] [[]] [[]] testa capu, càpura
73 ear aricchiu aricchiu, auricchiu, guricchiu, oricchiu aricchï [[]] [[]] [[]] rìcchia, pl. rìcchi rìcchia
74 eye occhiu occhiu, uòcchiu, occiu ùocchiu, pl. ùocchï [[]] [[]] [[]] occhiu ècchiu, òcchiu
75 nose nasca nasu nasca, nasu [[]] [[]] [[]] nasca, nasu nasca, nasu
76 mouth vucca vucca ucca [[]] [[]] [[]] vucca ucca, vucca
77 tooth
(rather not molar)
denti [[]] denti, pl. dìenti [[]] [[]] [[]] denta dente
78 tongue lingua lingua lingua [[]] [[]] [[]] lingua lingua, ulenga
79 fingernail ugnu, pl. ugna [[]] ugna [[]] [[]] [[]] ugna ugna
80 foot pedi pedi peri, pl. pìeri [[]] [[]] [[]] pedi pede
81 leg 'amma gamma, jamma amma [[]] [[]] [[]] gamba anca, jamma
82 knee dinocchiu, pl. dinocchia gunocchiu, dinocchiu, pl. gunocchia, dinocchia dinùocchiu, pl. dinocchia [[]] [[]] [[]] dinocchiu, pl. dinocchia shinùcchiu, pl. shinùcchia
83 hand manu, pl. manu manu, pl. manu manu, pl. manu [[]] [[]] [[]] manu, pl. mani manu, pl. manu
84 wing ala ala ala [[]] [[]] [[]] ala ala, sceddha
85 belly panza viddhicu panza [[]] [[]] [[]] panza, viddhicu panza, ventre
86 guts vudeddha vudeddhu [[]] [[]] [[]] [[]] vudeddha [[]]
87 neck coddhu coddhu, cuòddhu cùoddhu [[]] [[]] [[]] coddhu coddhu, cannali
88 back schinu [[]] munta [[]] [[]] [[]] schiena cutursu, schinu
89 breast minna pettu, pièttu mina [[]] [[]] [[]] pettu minna, mustaru
90 heart cori cori cori [[]] [[]] [[]] cora core
91 liver fìcatu fìcatu fìcatu [[]] [[]] [[]] fìcatu fìcatu
92 to drink bìviri [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] vivìra bìvere, bivire
93 to eat manciari manzari manciari [[]] [[]] [[]] mangiara manciare
94 to bite muzzicari [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] muzzicara muzzicare
95 to suck sucari sucari sucari [[]] [[]] [[]] sucara sucare, rufare
96 to spit [[]] sputari sputari [[]] [[]] [[]] sputara sputare
97 to vomit scraccari sbummicari lanzàrisi [[]] [[]] [[]] vumbicara, vombicara, rovesciara vummicare, vumitare
98 to blow
(as wind)
sciusciari [[]] çiusciari [[]] [[]] [[]] fhiusciara rusciare
99 to breathe sciatari hiatari suspirari [[]] [[]] [[]] hiatara rispirare
100 to laugh rìdiri rìdiri rìdiri [[]] [[]] [[]] ridìra rìtere
101 to see vìdiri vidiri vìdiri [[]] [[]] [[]] vidìra vìdere, vitìre
102 to hear ntènniri [[]] ntènniri [[]] [[]] [[]] sentìra sintire, ntènnere
103 to know
(a fact)
sapiri assapiri, sapiri sapiri [[]] [[]] [[]] sapira sapire
104 to think pinsari pinzari pinzari [[]] [[]] [[]] pinzara pinzare, pensare
105 to smell
(sense odor)
sèntiri [[]] sèntiri [[]] [[]] [[]] addurara ndurare, osimare
106 to fear scantàrisi scantari scantàrisi [[]] [[]] [[]] scantàra timire
107 to sleep dòrmiri dòrmiri dòrmiri [[]] [[]] [[]] dormìra, rafulijara durmire
108 to live vìviri vìviri campari [[]] [[]] [[]] vivìra, campara campare
109 to die mòriri [[]] mòriri, muriri [[]] [[]] [[]] morìra murire
110 to kill ammazzari [[]] ammazzari [[]] [[]] [[]] ammazzara accìdere
111 to fight sciarriàrisi [[]] sciarriàrisi [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
112 to hunt
(transitive)
cacciari cacciari cacciari [[]] [[]] [[]] cacciara caccishare
113 to hit [[]] bàttiri bàttiri [[]] [[]] [[]] vattìra ziccare, mbistire, dare nu corpu
114 to cut tagghiari [[]] tajjari [[]] [[]] [[]] tagghiara tajare, furfecare
115 to split spàrtiri, siparari [[]] spàrtiri [[]] [[]] [[]] spartìra scucchiare, spàrtere
116 to stab
(or stick)
[[]] [[]] cutiddhiari [[]] [[]] [[]] [[]] mpizzare nu curtieddhu
117 to scratch
(an itch)
[[]] 'rattari manciari [[]] [[]] [[]] grattara crattare
118 to dig [[]] [[]] scavari [[]] [[]] [[]] scavara [[]]
119 to swim natari natari natari [[]] [[]] [[]] natara natare
120 to fly vulari [[]] vulari [[]] [[]] [[]] vulara vulare
121 to walk caminari [[]] caminari [[]] [[]] [[]] caminara, tacchiara camenare, taccunishare
122 to come vèniri viniri vèniri, viniri [[]] [[]] [[]] venira venire, vinire
123 to lie
(as on one's side)
curcàrisi curcari, curcuàri, pusari curcàrisi [[]] [[]] [[]] curcara curcare
124 to sit assittàrisi [[]] assittàrisi [[]] [[]] [[]] assettàra] ssittare
125 to stand stari addritta [[]] stari addritta [[]] [[]] [[]] stara tisu, stara drittu stare tisu, stare rittu
126 to turn
(change direction)
vutari [[]] vutari [[]] [[]] [[]] votara vutare
127 to fall
(as in drop)
calari [[]] calari [[]] [[]] [[]] calara, tumbara catire, ntummare
128 to give dari dari dari [[]] [[]] [[]] dara, dunara dare, dunare
129 to hold
(in one's hand)
tèniri [[]] tèniri [[]] [[]] [[]] tenira tenire, tinire
130 to squeeze strìnciri strìnciri strìnciri [[]] [[]] [[]] stringira spràngere, cazzare
131 to rub [[]] [[]] stricari [[]] [[]] [[]] stricara stricare, striculare, friculare
132 to wash lavari lavari lavari [[]] [[]] [[]] lavara lavare
133 to wipe stuiari [[]] stuiari [[]] [[]] [[]] stuiara friculare
134 to pull tirari [[]] tirari [[]] [[]] [[]] tirara tirare
135 to push ammuttari primiri ammuttari [[]] [[]] [[]] spingira, mbuttara spìngere, spingire
136 to throw lanzari tirari, jittari ittari [[]] [[]] [[]] jettara, juntara minare, jatecare, jentulishare, shettare, lanzare
137 to tie [[]] ligari liari, icari [[]] [[]] [[]] ligara liare, mbalzare
138 to sew cùsiri [[]] cùsiri [[]] [[]] [[]] cusira cùsere, cusire
139 to count cuntari cuntari cuntari [[]] [[]] [[]] cuntara cuntare
140 to say diri [[]] diri [[]] [[]] [[]] dira dicire
141 to sing cantari cantari cantari [[]] [[]] [[]] cantara cantare
142 to play jucari jucari jucari [[]] [[]] [[]] jucara shucare
143 to float [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] calleggiare, nsummare
144 to flow [[]] [[]] scùrriri [[]] [[]] [[]] scurrira scùrrere
145 to freeze [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] chitrare, shelare
146 to swell unciari gunchiari, vunciari unchiari [[]] [[]] [[]] [[]] unchiare, onfiare
147 sun suli [[]] suli [[]] [[]] [[]] sula sule
148 moon luna luna luna [[]] [[]] [[]] luna luna
149 star stiddha astru, stiddha stiddha [[]] [[]] [[]] stella stiddha
150 water acqua acqua acqua [[]] [[]] [[]] acqua acqua
151 to rain chiòviri chiòviri, ciòviri chiòviri [[]] [[]] [[]] chiovira chiòere
152 river sciumi hiumi çiumi, pl. çiùmira [[]] [[]] [[]] fhiuma fiume
153 lake lacu lagu [[]] [[]] [[]] [[]] lacu, lagu lacu
154 sea
(as in ocean)
mari mari mari [[]] [[]] [[]] mara mare
155 salt sali sali sali [[]] [[]] [[]] sala sale
156 stone petra petra petra [[]] [[]] [[]] petra petra
157 sand rina rina rina [[]] [[]] [[]] [[]] rena
158 dust pùrviri prùvuli, pùrguli [[]] [[]] [[]] [[]] pùrvara, purvarata purve, pruma, pùrgula, prule
159 earth
(as in soil)
terra terra terra [[]] [[]] [[]] [Expression:terra|terra]] terra
160 cloud [[]] nèula, nièvula, nùgula, nùvula nejja [[]] [[]] [[]] [[]] nubbe, nùula
161 fog negghia neglia nejja [[]] [[]] [[]] [[]] nija
162 sky celu celu cìelu [[]] [[]] [[]] [[]] celu
163 wind
(as in breeze)
ventu, sciroccu sciloccu, sciroccu, libecciu, ventu, vièntu vìentu, pl. vìentira [[]] [[]] [[]] [[]] ièntu
164 snow nivi nivi nivi [[]] [[]] [[]] [[]] nive
165 ice jazzu ggelu jjacciu [[]] [[]] [[]] [[]] jacciu, chitru, citru
166 smoke fumu fumu fumu [[]] [[]] [[]] [[]] fumu
167 fire focu focu fùocu, pl. fùochira [[]] [[]] [[]] [[]] focu
168 ashes cìnniri cìnniri cìnniri [[]] [[]] [[]] [[]] cìnnere
169 to burn
(intransitive)
abbruciari [[]] abbruciari [[]] [[]] [[]] [[]] abbrushare, àrdere
170 road strata strata strata [[]] [[]] [[]] [[]] strata
171 mountain muntagna munti muntagna, munti [[]] [[]] [[]] [[]] muntagna
172 red russu rrussu russu [[]] [[]] [[]] [[]] russu
173 green virdi virdi virdi [[]] [[]] [[]] [[]] verde
174 yellow giarnu ggiallu, giarnu ggiallu [[]] [[]] [[]] [[]] giallu, shàlenu
175 white jancu biancu, jancu biancu, vrancu [[]] [[]] [[]] [[]] jancu
176 black nìvuru nìguru, nìuru nìviru [[]] [[]] [[]] [[]] nìvuru, nìuru
177 night nuttata nnotti notti [[]] [[]] [[]] [[]] notte
178 day
(daytime)
jurnata jornu, juòrnu, pl. jorna iùornu, pl. iorna; iurnata [[]] [[]] [[]] [[]] dia, giurnu, shurnata
179 year annata annu annu [[]] [[]] [[]] [[]] annu
180 warm
(as in weather)
callu càidu, cardu, caudu, càvudu, callu càviru [[]] [[]] [[]] [[]] càutu, caddhu, cotu
181 cold
(as in weather)
friddu friddu friddu [[]] [[]] [[]] [[]] friddu
182 full chinu [[]] chïnu [[]] [[]] [[]] [[]] chinu
183 new novu novu m. nùovu, f. nova [[]] [[]] [[]] [[]] novu, nòu
184 old vecchiu vecchiu, vecciu m. vìecchiu, f. vecchia [[]] [[]] [[]] [[]] vecchiu
185 good bonu bbonu, bbuònu m. bùonu, f. bona [[]] [[]] [[]] [[]] bonu
186 bad mali [[]] mali, tintu [[]] [[]] [[]] [[]] fiaccu, malu, tristu
187 rotten
(as, a log)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] fràcitu
188 dirty cajordu [[]] m. lùordu, f. lorda [[]] [[]] [[]] [[]] suzzu, mmucatu
189 straight drittu rettu [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] dirittu, rittu
190 round rutunnu [[]] tunnu, rutunnu [[]] [[]] [[]] [[]] tunnu
191 sharp
(as a knife)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] mulatu
192 dull
(as a knife)
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
193 smooth [[]] chianu, chiattu chianu [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]
194 wet vagnatu [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] muddhatu, suppu, vagnatu
195 dry
(adjective)
siccu [[]] siccu [[]] [[]] [[]] [[]] siccu
196 right
(correct)
justu giustu ggiustu [[]] [[]] [[]] [[]] justu
197 near appressu 'ncostu vicinu [[]] [[]] [[]] [[]] cùcchiu, icinu
198 far arrassu luntanu luntanu [[]] [[]] [[]] [[]] largu, luntanu, arrassu
199 right
(side)
drittu [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] dirìttu
200 left
(side)
mancu [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] mancinu
201 at a a, ada a [[]] [[]] [[]] [[]] a
202 in in nni n, nni [[]] [[]] [[]] [[]] intra, an
203 with
(accompanying)
cu cu cu [[]] [[]] [[]] [[]] cu
204 and e [[]] e [[]] [[]] [[]] [[]] e
205 if si si, siddhu, seddhu si, siddhu [[]] [[]] [[]] [[]] ci
206 because picchì pirchì pirchì [[]] [[]] [[]] [[]] percè
207 name nomu nnomu nnomi [[]] [[]] [[]] [[]] nume