As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/Introduction/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Et OmejaWikki es e Wööter_Booch met Wööter un Ußdrögg en janz_vell Schprooche. Et well, alls_e Ziel, alle Wööter us alle Schprooche en iere Schreffte hann, met alle Eijeschaffte, Övversäzonge, un wat nit all. De Aanjaabe sin en ener relazjunahle Daatebangk faßjehallde. Dröm kam_mer se föe alle müjjesche Zwäke bruche.

Ons jemeinschafflejje Daate schtonn onger dä Lezänz GDFL un dä Lezänz CC-by. Mer kann sesch ein ußsöhke un nämme, wat einem bäßer paß.

Wä mieh weße well övver et OmejaWikki, kann ens op dä Hölp_Sigge nohlooere.