As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/OWandUI/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

OmegaWiki un sing Ingerfäijß

Fö_do Mommänndt hät OmegaWiki sin Ingerfäijß (de Ovverfläsch fö_de Aanwännder un de Medmaacher) op ënglesh. Dat op annder Shprroche ömställe ze künne ess_en Ärrbëijdt. Multilingual MediaWiki weed dobëij hellfe, un enne Dëijl eß alld fäädėsch. Jeede kann met_aanpakke, un de MediaWiki ßoffwäer Lokkalisėere en däm Täßß_Wikki do_för. Pix.gif


Pix.gif