As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Mainpage/ToDo/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Wadd_et ze Donn jitt

Mëlldt Desh aan alls_enne Medmaacher, saz Ding Babel Schabbeloone op, dat_ser Ding Weßße öm Shprooche zëije. Luuer noh, dat se och stemme, wänn nit, donn se övverärrbëijde. Don med_hëlleffe, de Pooz_Sigge fö_Ding Shprooche un wo Do sönß jët fun foshtëijß opzesäzze.

Wänn_de aan de Daate övver de Wööt raanwellß zem beärrbëijde oddo jët bëij_ze_donn, dann lißß eetß dä Tägs_över de DefinedMeaning un_fellëijsh jëijß_de op dä IRC_kannal, öm drövver ze schwaade. Lück wo mer fotrouwe, krijje fellëjsh älaup, dat se jët en de Daate_Bangk enjëvve künne. Ävver dëngk draan, mer sen hee enn ennem jann fröje Shtadium, füür Allva, fun de Äntwekklung.


Pix.gif