As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Template:Short description of Babel levels/ksh

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search
  • xxx-1Aanfangsweßße — jenoch öm enne Foschtand aan jeschrevve Zeuch ze krijje un op janß eijnfach Frore en Antwoot jävve_ze_künne.
  • xxx-2Meddelmäßesch Weßße — jenoch för_et Schriive oddo enne Klaaf ze hallde.
  • xxx-3 — Ne joode Shtanndt — och wänn_de oohne Probleme di Shprooch schriive kanns, künnz_De doo e paa klee Fäälersche beij maache.
  • xxx-4Bahl wi de Mottershprooch — Och wänn_et nit Ding eezte Shprooch fun kleijn aan eß, kannß_De se jraad_esu joot, wi wänn.
  • xxx-5Ärbeijt domet — För wä di Shproch fö sing Ärbeijd bruch; wöh onß aanjeneem, wänn_De Dinge Berof med_opschriive dähtß.
  • xxx  —  Mottoshprooch — (keine Shtresh un kein Nommer) för Lück di met dä Shprooch fun klein aan opjewaaße sinn, se der jannze Daach lang schwaade un schriive un hüüre, un se supper behächsche donn; och de Ömmjangstön, un_esu_jät.