As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Minnan.import.bot/addPinyin001

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

dm_id attribute attrib_lang pinyin spelling lang 745 pinyin eng hétóng 合同 cmn-Hant 745 pinyin eng héyuē 合约 cmn-Hant 1480 pinyin eng shuǐzāi 水災 cmn-Hant 1572 pinyin eng shuǐguǒ 水果 cmn-Hant 2311 pinyin eng shuǐyín 水銀 cmn-Hant 2578 pinyin eng hédiànzhàn 核電站 cmn-Hant 2581 pinyin eng héfǎnyīngduī 核反應堆 cmn-Hant 3587 pinyin eng sùdù xiànzhì 速度限制 cmn-Hant 3881 pinyin eng táifēng 颱風 cmn-Hant 4489 pinyin eng bái’è 白堊 cmn-Hant 5429 pinyin eng tàitai 太太 cmn-Hant 5447 pinyin eng sì 四 cmn-Hant 5457 pinyin eng tāmen 他們 cmn-Hant 5457 pinyin eng tāmen 她們 cmn-Hant 5457 pinyin eng tāmen 它們 cmn-Hant 5464 pinyin eng bà 爸 cmn-Hant 5464 pinyin eng bàba 爸爸 cmn-Hant 5464 pinyin eng ādiē 阿爹 cmn-Hant 5490 pinyin eng hérén 何人 cmn-Hant 5492 pinyin eng hésuǒ 何所 cmn-Hant 5492 pinyin eng héchǔ 何處 cmn-Hant 5493 pinyin eng héshí 何時 cmn-Hant 5496 pinyin eng suǒ 所 cmn-Hant 5496 pinyin eng suǒyǒu 所有 cmn-Hant 5496 pinyin eng bǎi 百 cmn-Hant 5533 pinyin eng yītiān 一天 cmn-Hant 5534 pinyin eng yītiān 一天 cmn-Hant 5570 pinyin eng yīnwèi 因為 cmn-Hant 5587 pinyin eng xièxiè 謝謝 cmn-Hant 5742 pinyin eng āměiníyà 阿美尼亞 cmn-Hant 5744 pinyin eng ài’ěrlán 愛爾蘭 cmn-Hant 5744 pinyin eng ài’ěrlán gònghéguó 愛爾蘭共和國 cmn-Hant 5756 pinyin eng āntíguā hé bābùdá 安提瓜和巴布達 cmn-Hant 5761 pinyin eng ānjìng 安靜 cmn-Hant 5769 pinyin eng āngēlā 安哥拉 cmn-Hant 5776 pinyin eng àodàlìyà 澳大利亞 cmn-Hant 5776 pinyin eng àodàlìyà liánbāng 澳大利亞聯邦 cmn-Hant 5777 pinyin eng àoguó 奧國 cmn-Hant 5777 pinyin eng àodìlì 奧地利 cmn-Hant 5809 pinyin eng hélán 荷蘭 cmn-Hant 5825 pinyin eng bái 白 cmn-Hant 5825 pinyin eng báisè 白色 cmn-Hant 5872 pinyin eng báisè 白色 cmn-Hant 5971 pinyin eng bùduì 不對 cmn-Hant 5988 pinyin eng bùkuài 不快 cmn-Hant 6027 pinyin eng shǔn 吮 cmn-Hant 6027 pinyin eng shǔnxī 吮吸 cmn-Hant 6054 pinyin eng zǒu 走 cmn-Hant 6054 pinyin eng zǒulù 走路 cmn-Hant 6075 pinyin eng shuō 說 cmn-Hant 6075 pinyin eng shuōhuà 說話 cmn-Hant 6076 pinyin eng bùguò 不過 cmn-Hant 6095 pinyin eng bái’éluósīyǔ 白俄羅斯語 cmn-Hant 6206 pinyin eng ài’ěrlányǔ 愛爾蘭語 cmn-Hant 6240 pinyin eng bōlányǔ 波蘭語 cmn-Hant 6245 pinyin eng sǐwáng 死亡 cmn-Hant 6245 pinyin eng sǐqù 死去 cmn-Hant 6253 pinyin eng sì 四 cmn-Hant 6280 pinyin eng shuǐguǒ 水果 cmn-Hant 6426 pinyin eng tàikōng 太空 cmn-Hant 6488 pinyin eng bùguò 不過 cmn-Hant 6519 pinyin eng shuì 睡 cmn-Hant 6622 pinyin eng héxié 和協 cmn-Hant 6622 pinyin eng héqì 和氣 cmn-Hant 6644 pinyin eng tàiyǔ 泰語 cmn-Hant 6656 pinyin eng shuō 説 cmn-Hant 6656 pinyin eng shuōhuà 説話 cmn-Hant 6661 pinyin eng shuōmíng 說明 cmn-Hant 6685 pinyin eng bǎi 佰 cmn-Hant 6685 pinyin eng bǎi 百 cmn-Hant 6746 pinyin eng ǎi 矮 cmn-Hant 6890 pinyin eng tǎlóu 塔樓 cmn-Hant 6937 pinyin eng hèsè 褐色 cmn-Hant 6977 pinyin eng bāyuè 八月 cmn-Hant 7005 pinyin eng bā 八 cmn-Hant 7018 pinyin eng sìshí 四十 cmn-Hant 7026 pinyin eng bùcuò 不錯 cmn-Hant 7069 pinyin eng héyī 合一 cmn-Hant 7098 pinyin eng sìshíyī 四十一 cmn-Hant 7099 pinyin eng sìshí’èr 四十二 cmn-Hant 7100 pinyin eng sìshísān 四十三 cmn-Hant 7101 pinyin eng sìshísì 四十四 cmn-Hant 7102 pinyin eng sìshíwǔ 四十五 cmn-Hant 7103 pinyin eng sìshíliù 四十六 cmn-Hant 7104 pinyin eng sìshíqī 四十七 cmn-Hant 7105 pinyin eng sìshíbā 四十八 cmn-Hant 7106 pinyin eng sìshíjiǔ 四十九 cmn-Hant 7530 pinyin eng sīlǐlánkǎ 斯里蘭卡 cmn-Hant 7776 pinyin eng bājīsītǎn 巴基斯坦 cmn-Hant 7795 pinyin eng tā 他 cmn-Hant 7845 pinyin eng bái’éluósī 白俄羅斯 cmn-Hant 7870 pinyin eng bùtóng 不同 cmn-Hant 7982 pinyin eng shuǐxīng 水星 cmn-Hant 8005 pinyin eng t xù T恤 cmn-Hant 8005 pinyin eng t xù shān T恤衫 cmn-Hant 8028 pinyin eng bā 八 cmn-Hant 8080 pinyin eng āmàn 阿曼 cmn-Hant 8084 pinyin eng bōlán 波蘭 cmn-Hant 8286 pinyin eng sūdān 蘇丹 cmn-Hant 8341 pinyin eng bāhàmǎ 巴哈馬 cmn-Hant 8347 pinyin eng āijí 埃及 cmn-Hant 8363 pinyin eng hémǎ 河馬 cmn-Hant 8525 pinyin eng tǎjíkèsītǎn 塔吉克斯坦 cmn-Hant 8531 pinyin eng sī 斯 cmn-Hant 8531 pinyin eng sīluòfákè 斯洛伐克 cmn-Hant 8554 pinyin eng suǒmǎlìyà 索馬利亞 cmn-Hant 8554 pinyin eng suǒmǎlǐ 索馬裡 cmn-Hant 8554 pinyin eng suǒmǎlǐ 索馬里 cmn-Hant 154685 pinyin eng bēizǐ 杯子 cmn-Hant 161705 pinyin eng sījī 司機 cmn-Hant 333399 pinyin eng shùnzhe 順著 cmn-Hant 337616 pinyin eng shuìyī 睡衣 cmn-Hant 342504 pinyin eng bù hǎoyìsi 不好意思 cmn-Hant 343208 pinyin eng bāngzhù 幫助 cmn-Hant 355222 pinyin eng hèsègēwéinà 赫塞哥維納 cmn-Hant 355808 pinyin eng dàxué 大學 cmn-Hant 376982 pinyin eng sǐxíng 死刑 cmn-Hant 388190 pinyin eng sìmiào 寺廟 cmn-Hant 395193 pinyin eng ài 愛 cmn-Hant 429288 pinyin eng dàyǔ 大雨 cmn-Hant 430779 pinyin eng sùxiàng 塑像 cmn-Hant 452116 pinyin eng ālǔbā 阿魯巴 cmn-Hant 483808 pinyin eng táiwānhuà 台灣話 cmn-Hant 483808 pinyin eng táiyǔ 台語 cmn-Hant 483808 pinyin eng táiwānhuà 臺灣話 cmn-Hant 487701 pinyin eng ānquándài 安全帶 cmn-Hant 500933 pinyin eng bù máo 不毛 cmn-Hant 516062 pinyin eng sùshè 宿舍 cmn-Hant 517732 pinyin eng hépíng zhǔyì zhě 和平主義者 cmn-Hant 520831 pinyin eng bēizǐ 杯子 cmn-Hant 529788 pinyin eng shuǐniú 水牛 cmn-Hant 540414 pinyin eng hélí 河狸 cmn-Hant 670077 pinyin eng tàiyángxì 太陽系 cmn-Hant 752575 pinyin eng āizhe 挨著 cmn-Hant 757381 pinyin eng àolínpǐkè yùndòng huì 奧林匹克運動會 cmn-Hant 830463 pinyin eng bāngzhù 幫助 cmn-Hant 830463 pinyin eng bāngmáng 幫忙 cmn-Hant 933231 pinyin eng suānnǎi 酸奶 cmn-Hant 933603 pinyin eng àomén 澳門 cmn-Hant 970201 pinyin eng hé zuò 合作 cmn-Hant 992570 pinyin eng ānjìng 安靜 cmn-Hant 1058052 pinyin eng bù tóngyì 不同意 cmn-Hant 1160012 pinyin eng sònghuán 送還 cmn-Hant 1193612 pinyin eng bùkě yīzhì de 不可醫治的 cmn-Hant 1276525 pinyin eng āyí 阿姨 cmn-Hant 1296409 pinyin eng shuǐtián 水田 cmn-Hant 1307291 pinyin eng bù tóngyì 不同意 cmn-Hant 1371751 pinyin eng sìjiǎokù 四角褲 cmn-Hant 1381005 pinyin eng tàipíngmén 太平門 cmn-Hant 1381005 pinyin eng ānquánmén 安全門 cmn-Hant 1392505 pinyin eng shuǐmǔ 水母 cmn-Hant 1417450 pinyin eng sīguā 絲瓜 cmn-Hant 1425311 pinyin eng sìyuàn 寺院 cmn-Hant 1454691 pinyin eng suànmìngjiā 算命家 cmn-Hant 1455833 pinyin eng bùcuò 不錯 cmn-Hant 1455833 pinyin eng shuōdéduì 說得對 cmn-Hant