As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Minnan.import.bot/addsynt130212

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"hìⁿ",385,6072 bah,385,2300 "bo-chhò",385,7026 "bé-lō͘",385,3258 "bîn",385,6519 "bóe",385,5468 "bóe-liu",385,5468 che,385,5458 "chhiat-iàu",385,5634 "chhùi",385,5470 "chhùi-kháu",385,5470 chiam-chiam,385,5987 "chio̍h-thâu-á",385,7040 chit,385,5458 "chit-ê",385,5458 "chiàⁿ",385,5950 "chi̍t",385,6244 "cháⁿ-iūⁿ",385,5494 "chéng-chí",385,3361 "chí",385,3361 "chôa",385,3388 "chāi-tī",385,6077 "chē",385,6022 he,385,5462 hia,385,5489 hiat,385,6072 hit,385,5462 hit-tah,385,5489 "hit-ê",385,5462 "hoán-siūⁿ",385,6021 "hun-lia̍t",385,6048 "hun-li̍h",385,6048 ian,385,3451 in,385,5457 it,385,5433 "iàu-kín",385,5634 "ián-tó",385,6072 "iâm",385,5599 "iân-lō͘",385,3258 "iû",385,6050 "iû-éng",385,6050 "iā",385,5486 "joa̍h",385,5637 "jîn-lûn",385,5428 "jôe",385,6062 "jû-hô",385,5494 "jû-kó",385,6076 "ka-siōng",385,6464 kai-tong,385,7026 kak,385,5981 "khiā",385,6053 "khòaⁿ",385,6003 "khòaⁿ-kìⁿ",385,6003 "khùn",385,6519 ki-hu,385,3430 kiat,385,6072 kiong-chhong,385,7039 kun,385,3269 "ká-siat",385,6076 "ká-sú",385,6076 "kò͘-iú--beng-sû",385,5995 "kóng",385,6075 "kāu",385,5503 "kūn-kūn",385,6078 "lāi",385,5987 "lāu",385,5482 "lō͘",385,3258 "lō͘-chháu",385,3258 "lō͘-tô͘",385,3258 "miâ",385,5995 "miâ-chheng",385,5995 "miâ-gī",385,5995 "má",385,5463 "mê",385,5486 "mî",385,5486 "ni̍h",385,6077 "nā-sái",385,6076 "nōa",385,7031 "o̍eh",385,5566 "o͘-àm-mî",385,5486 "pek-óa",385,5996 "pek-óa",385,6078 "phah-la̍h",385,6046 "phiaⁿ",385,6072 "phôe",385,3430 "phôe-hu",385,3430 "phùi",385,6051 "phīⁿ",385,6520 pian,385,6072 "pê",385,6047 "pí-chhù",385,5489 sak,385,6068 sam,385,5424 sam,385,6251 san,385,2421 "saⁿ",385,5424 "saⁿ",385,6251 sin,385,5484 "sio-joa̍h",385,5637 "siáu",385,5509 "siû",385,6050 "siû-chúi",385,6050 "siūⁿ",385,6021 "sng-á",385,1837 so,385,6062 soat,385,3455 soeh,385,3455 soeh,385,6075 "su-khó",385,6021 suh,385,6027 "sán",385,5990 "sán-giàn",385,5990 "sán-so̍k",385,5990 "sán-sán",385,5990 "sè",385,5509 "sè-chiah",385,5509 "sòe",385,5509 "sòe-chiah",385,5509 "sòe-hàn",385,5509 "sī",385,7026 "sūi-bîn",385,6519 thian,385,7039 "thiⁿ",385,7039 "tiùⁿ-tōa",385,6454 "tiōng-hu",385,5432 "tiōng-iàu",385,5634 "tiōng-tāi",385,5634 "tiōng-tōa",385,5634 "ti̍t",385,5994 "ti̍t-ti̍t",385,5994 "tàn",385,6072 "tìm",385,6072 "tō-lō͘",385,3258 "àn-chóaⁿ",385,5494 "àn-chóaⁿ-iūⁿ",385,5494 "àu",385,7031 "án-niâ",385,5463 "í-lāi",385,6077 "óa",385,5996 "óa",385,6078 "óe",385,6746 "ām-á-kún",385,5823 "ū--siong-kan",385,5634 "一",386,5433 "一",386,6244 "一",387,5433 "一",387,6244 "丈夫",386,5432 "丈夫",387,5432 "三",107,5424 "三",107,6251 "三",135,5424 "三",135,6251 "三",386,5424 "三",386,6251 "三",387,5424 "三",387,6251 "不过",107,6076 "不過",135,6076 "不錯",135,7026 "不错",107,7026 "专名词",107,5995 "丟擲",135,6072 "人倫",387,5428 "人类",107,5428 "人類",135,5428 "亻因",387,5457 "他们",107,5457 "他們",135,5457 "以內",135,6077 "以内",107,6077 "但",386,6076 "但",387,6076 "俺娘",387,5463 "倒塌",107,6072 "倒塌",135,6072 "倚",107,5996 "倚",107,6078 "倚",135,5996 "倚",135,6078 "倚",386,5996 "倚",386,6078 "倚",387,5996 "倚",387,6078 "倾覆",107,6072 "假設",387,6076 "假设",386,6076 "傾覆",135,6072 "兲",107,7039 "兲",135,7039 "刀刺",107,6045 "刀刺",135,6045 "分裂",107,6048 "分裂",135,6048 "分裂",386,6048 "分裂",387,6048 "利",107,5987 "利",135,5987 "利",386,5987 "利",387,5987 "刺伤",107,6045 "刺傷",135,6045 "厚",107,5503 "厚",135,5503 "厚",386,5503 "厚",387,5503 "叁",107,5424 "叁",107,6251 "参",107,5424 "参",107,6251 "參",135,5424 "參",135,6251 "反想",135,6021 "口",107,5470 "口",135,5470 "右",107,5950 "右",135,5950 "名",107,5995 "名",135,5995 "名",386,5995 "名",387,5995 "名义",107,5995 "名义",386,5995 "名称",386,5995 "名稱",387,5995 "名義",135,5995 "名義",387,5995 "吮",107,6027 "吮",135,6027 "吮吸",107,6027 "吮吸",135,6027 "吸",386,6027 "吸",387,6027 "吸食",107,6027 "吸食",135,6027 "咸盐",107,5599 "喙",386,5470 "喙",387,5470 "喙仔",387,5470 "喙口",387,5470 "嘴",107,5470 "嘴",135,5470 "嘴",386,5470 "嘴",387,5470 "嘴仔",387,5470 "嘴口",387,5470 "嘴子",107,5470 "嘴子",135,5470 "回归年",107,5478 "回歸年",135,5478 "困",386,6519 "固有名詞",135,5995 "固有名词",107,5995 "在于",107,6077 "在於",135,6077 "均分",107,6048 "均分",135,6048 "坐",107,6022 "坐",135,6022 "坐",386,6022 "坐",387,6022 "壹",107,5433 "壹",135,5433 "夜晚",107,5486 "夜晚",135,5486 "天",107,7039 "天",135,7039 "天",386,7039 "天",387,7039 "天空",107,7039 "天空",135,7039 "她们",107,5457 "她們",135,5457 "如何",107,5494 "如何",135,5494 "如何",386,5494 "如何",387,5494 "如果",107,6076 "如果",135,6076 "如果",386,6076 "如果",387,6076 "它们",107,5457 "它們",135,5457 "对",107,7026 "專名詞",135,5995 "對",135,7026 "小",107,5509 "小",135,5509 "小",386,5509 "小",387,5509 "小石子",135,7040 "小石頭",135,7040 "小隻",135,5509 "尾",107,5468 "尾",135,5468 "尾",386,5468 "尾",387,5468 "尾子",107,5468 "尾子",135,5468 "弃",107,6072 "彼",386,5462 "彼",387,5462 "怎么",107,5494 "怎样",107,5494 "怎樣",135,5494 "怎麼",135,5494 "思考",386,6021 "思考",387,6021 "想",107,6021 "想",135,6021 "想",386,6021 "想",387,6021 "打猎",107,6046 "打獵",135,6046 "扔",107,6072 "扔",135,6072 "抛",107,6072 "拋",135,6072 "拽",107,6072 "拽",135,6072 "按怎",387,5494 "按怎樣",387,5494 "推",107,6068 "推",135,6068 "掷",107,6072 "掷",386,6072 "揉",107,6062 "揉",135,6062 "揉",386,6062 "揉",387,6062 "揘毕",107,6045 "揘畢",135,6045 "搔",386,6062 "搔",387,6062 "搔痒",107,6047 "搔癢",135,6047 "摩",107,6062 "摩",135,6062 "擲",135,6072 "擲",387,6072 "新",107,5484 "新",135,5484 "新",386,5484 "新",387,5484 "是",107,7026 "是",135,7026 "是",386,7026 "是",387,7026 "晚",107,5486 "晚",135,5486 "晚上",107,5486 "晚上",135,5486 "晚間",135,5486 "晚间",107,5486 "暝",386,5486 "暝",387,5486 "根",107,3269 "根",135,3269 "棄",135,6072 "母亲",386,5463 "母親",387,5463 "沒",135,5495 "没",107,5495 "沿路",107,3258 "沿路",135,3258 "泅",107,6050 "泅",135,6050 "泅",386,6050 "泅",387,6050 "泅水",387,6050 "泅游",107,6050 "泅遊",135,6050 "泳",107,6050 "泳",135,6050 "涨满",107,6454 "温暖",107,5637 "游",107,6050 "游",135,6050 "游",386,6050 "游泳",386,6050 "游泳",387,6050 "溫暖",135,5637 "漲大",135,6454 "漲滿",135,6454 "烂",107,7031 "烟",386,3451 "热",107,5637 "热",386,5637 "煙",387,3451 "熱",135,5637 "熱",387,5637 "爛",135,7031 "狩猎",107,6046 "狩獵",135,6046 "瘦",107,5990 "瘦",135,5990 "瘦",386,5990 "瘦",387,5990 "瘦骨嶙峋",107,5990 "瘦骨嶙峋",135,5990 "皮",386,3430 "皮",387,3430 "皮肤",386,3430 "皮膚",387,3430 "直",386,5994 "直",387,5994 "直直",387,5994 "相关",107,5634 "相關",135,5634 "看",107,6003 "看",135,6003 "看",386,6003 "看",387,6003 "看見",135,6003 "看見",387,6003 "看见",107,6003 "看见",386,6003 "眠",107,6519 "眠",135,6519 "眠",386,6519 "眠",387,6519 "睏",387,6519 "睡",107,6519 "睡",135,6519 "睡眠",107,6519 "睡眠",135,6519 "睡眠",386,6519 "睡眠",387,6519 "睡覺",135,6519 "睡觉",107,6519 "矮",107,6746 "矮",135,6746 "矮",386,6746 "矮",387,6746 "种",107,3361 "种子",386,3361 "種",135,3361 "種子",387,3361 "穹苍",107,7039 "穹苍",386,7039 "穹蒼",135,7039 "穹蒼",387,7039 "立足",107,6053 "立足",135,6053 "站住",107,6053 "站住",135,6053 "細",387,5509 "細漢",387,5509 "细",386,5509 "老",386,5482 "老",387,5482 "老母",387,5463 "肉",386,2300 "肉",387,2300 "肌肤",107,3430 "肌肤",386,3430 "肌膚",135,3430 "肌膚",387,3430 "胀",107,6454 "脹",135,6454 "腐烂",107,7031 "腐爛",135,7031 "良人",107,5432 "良人",135,5432 "若",107,6076 "若",135,6076 "若",386,6076 "若",387,6076 "蛇",386,3388 "蛇",387,3388 "裡",387,6077 "要紧",107,5634 "要紧",386,5634 "要緊",135,5634 "要緊",387,5634 "角",107,5981 "角",135,5981 "角",386,5981 "角",387,5981 "該當",135,7026 "說",135,6075 "說",387,6075 "說話",135,6075 "講",387,6075 "讲",386,6075 "该当",107,7026 "说",107,6075 "说",386,6075 "说话",107,6075 "起立",107,6053 "起立",135,6053 "路",107,3258 "路",135,3258 "路",386,3258 "路",387,3258 "路径",107,3258 "路徑",135,3258 "路途",387,3258 "这",107,5458 "这",386,5458 "这个",107,5458 "迫切需要",135,5634 "這",135,5458 "這",387,5458 "這個",135,5458 "逼近",107,5996 "逼近",107,6078 "逼近",135,5996 "逼近",135,6078 "遊",387,6050 "遐",386,5489 "遐",387,5489 "道路",107,3258 "道路",135,3258 "道路",386,3258 "道路",387,3258 "那",107,5462 "那",135,5462 "那儿",107,5489 "那兒",135,5489 "那裏",135,5489 "那裡",135,5489 "那边",107,5489 "那邊",135,5489 "那里",107,5489 "里",386,6077 "重大",107,5634 "重大",135,5634 "重大",386,5634 "重大",387,5634 "重要",107,5634 "重要",135,5634 "重要",386,5634 "重要",387,5634 "銳利",135,5987 "鋒利",135,5987 "锋利",107,5987 "锐利",107,5987 "阿娘",387,5463 "雪",386,3455 "雪",387,3455 "韙",135,7026 "韪",107,7026 "馬路",135,3258 "馬路",387,3258 "马路",107,3258 "马路",386,3258 "骨感",107,5990 "骨感",135,5990 "骨瘦如柴",107,5990 "骨瘦如柴",135,5990 "鵝卵石",135,7040 "鹅卵石",107,7040 "鹹鹽",135,5599 "黑夜",107,5486 "黑夜",135,5486 "鼻",386,6520 "鼻",387,6520 "bó͘",385,5429 "chhùi-chi̍h",385,5440 "chiān-lōe",385,5429 "chi̍h",385,5440 "choán-hiòng",385,6526 "chu̍t",385,6070 "chāi-pông",385,5844 "ho-sî",385,5493 hoan,385,6526 hong,385,4160 "há",385,6453 "hâ",385,6453 "hâm",385,5844 "hô-chāi",385,5492 "hô-sî",385,5493 "jī",385,5425 ka-sek,385,5429 "kiâⁿ",385,6054 "kiâⁿ-lō͘",385,6054 "kóng-khoah",385,5502 "lāi-chō͘",385,5429 "lōe-chō͘",385,5429 "nn̄g",385,6248 "ná-lí",385,5492 oan,385,6526 oat,385,6526 oat-oan,385,6526 "oa̍t",385,6526 "pèng-pâi",385,5844 "sip-tâm",385,7027 "siáⁿ",385,5491 "siáⁿ-lâng",385,5490 "siáⁿ-mi̍h",385,5491 "si̍t",385,5528 "si̍t-á",385,5528 "soàn-choān",385,6526 "sé",385,6069 "sím-mi̍h",385,5491 "sím-mi̍h-sî-chūn",385,5493 "sóe",385,6069 "thài-thài",385,5429 "thâng",385,5466 tng,385,5493 "tong-chāi",385,5844 "tâm",385,7027 "tông-chāi",385,5844 "un-loán",385,5637 "一起",107,5844 "一起",135,5844 "两",107,6248 "两",386,6248 "並排",387,5844 "並肩",135,5844 "二",107,5425 "二",107,6248 "二",135,5425 "二",135,6248 "二",386,5425 "二",386,6248 "二",387,5425 "二",387,6248 "什",107,5491 "什",386,5491 "什么地方",107,5492 "什么时候",107,5493 "什麼時候",135,5493 "什麼時陣",387,5493 "什麽地方",135,5492 "何人",107,5490 "何人",135,5490 "何在",386,5492 "何在",387,5492 "何处",107,5492 "何所",107,5492 "何所",135,5492 "何时",107,5493 "何时",386,5493 "何時",135,5493 "何時",387,5493 "何處",135,5492 "兩",135,6248 "兩",387,6248 "卒",386,6070 "卒",387,6070 "同在",107,5844 "同在",135,5844 "哪裡",387,5492 "哪里",386,5492 "啥人",387,5490 "啥物",387,5491 "嘴舌",387,5440 "在旁",107,5844 "在旁",135,5844 "太太",107,5429 "太太",135,5429 "太太",386,5429 "太太",387,5429 "妻子",107,5429 "妻子",135,5429 "家室",107,5429 "家室",135,5429 "并排",386,5844 "并肩",107,5844 "广阔",107,5502 "广阔",386,5502 "廣闊",135,5502 "廣闊",387,5502 "弯",107,6526 "弯子",107,6526 "彎",135,6526 "彎子",135,6526 "当",107,5493 "当",386,5493 "斡",386,6526 "斡",387,6526 "旋轉",135,6526 "旋转",107,6526 "某",386,5429 "某",387,5429 "洗",386,6069 "洗",387,6069 "湿",107,7027 "潮湿",107,7027 "潮濕",135,7027 "濕",135,7027 "甚",107,5491 "甚",135,5491 "甚",386,5491 "甚",387,5491 "甚么",107,5491 "甚麼",135,5491 "甚麼時候",135,5493 "當",135,5493 "當",387,5493 "紃",386,6453 "紃",387,6453 "繫捆",135,6453 "翅",107,5528 "翅",135,5528 "翅膀",107,5528 "翅膀",135,5528 "翻",107,6526 "翻",135,6526 "翻",386,6526 "翻",387,6526 "翼",107,5528 "翼",135,5528 "翼",386,5528 "翼",387,5528 "老婆",107,5429 "老婆",135,5429 "舌",107,5440 "舌",135,5440 "舌",386,5440 "舌",387,5440 "虫",387,5466 "行",107,6054 "行",135,6054 "行",386,6054 "行",387,6054 "行走",107,6054 "行走",135,6054 "行路",386,6054 "行路",387,6054 "貳",135,5425 "貳",135,6248 "贰",107,5425 "贰",107,6248 "走",107,6054 "走",135,6054 "走路",107,6054 "走路",135,6054 "越",386,6526 "越",387,6526 "轉",135,6526 "轉動",135,6054 "轉彎",135,6526 "转",107,6526 "转动",107,6054 "转弯",107,6526 "闊",135,5502 "阔",107,5502 "風",135,4160 "風",387,4160 "飌",107,4160 "飌",135,4160 "风",107,4160 "风",386,4160 "畜生",387,194 kap,385,6465 "kīn",385,6078 "kīn-kīn",385,6078 "siù",385,194 "siù-lūi",385,194 thiok-seng,385,194 "tōng-bu̍t",385,194 "与",107,6465 "兽",107,194 "兽",386,194 "兽类",107,194 "动物",107,194 "动物",386,194 "動物",135,194 "動物",387,194 "和",107,6465 "和",135,6465 "灰",107,264 "灰",135,264 "獸",135,194 "獸",387,194 "獸類",135,194 "與",135,6465 "近",107,6078 "近",135,6078 "近",386,6078 "近",387,6078 "kūn",385,6078 "kūn-kūn",385,6078 huang,385,4160 "chhiū-phôe",385,5439 "樹皮",387,5439 chhe,385,6002 chhoe,385,6002 "hn̄g",385,5997 "hn̄g-hn̄g",385,5997 "ho͘-khip",385,5998 "kīn",385,6078 "kīn-kīn",385,6078 sat,385,6023 "sat-sí",385,6023 "thâi-sí",385,6023 "不快",107,5988 "不快",135,5988 "刮",107,6002 "吹",386,6002 "吹",387,6002 "呼吸",386,5998 "呼吸",387,5998 "打死",107,6023 "打死",135,6023 "杀",107,6023 "杀",386,6023 "杀人",107,6023 "杀死",107,6023 "杀死",386,6023 "杀生",107,6023 "殺",135,6023 "殺",387,6023 "殺人",135,6023 "殺死",135,6023 "殺死",387,6023 "殺生",135,6023 "近",107,6078 "近",135,6078 "近",386,6078 "近",387,6078 "远",386,5997 "远远",386,5997 "遠",387,5997 "遠遠",387,5997 "颳",135,6002 "chńg-kah",385,5529 "指甲",107,5529 "指甲",135,5529 "指甲",386,5529 "指甲",387,5529 "手",387,5616 "手",386,5616 "chhiú",385,5616 "chúi-kó",385,1572 "koe-chí",385,1572 "kóe-chí",385,1572 "phiau-liû",385,6074 "果子",386,1572 "果子",387,1572 "水果",107,1572 "水果",135,1572 "水果",386,1572 "水果",387,1572 "漂流",107,6074 "漂流",135,6074 "瓜子",386,1572 "瓜子",387,1572