As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Minnan.import.bot/addsynt130313

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"欠席",387,334562 "英畝",387,1425 "英亩",386,1425 "议决 案",107,7091 "议决 案",386,7091 "thiⁿ",385,7069 ka,385,530603 "A-me-li-kā",385,6578 "Ai-ki̍p",385,8347 "Ai-ní-lân",385,5744 Au,385,1354 Au-chiu,385,1354 "Au-lô-pa",385,1354 "Be-lu-gí",385,5689 "Be̍k-se-ko",385,155305 "Biān-tián",385,8375 "Bí-kok",385,6578 "Bông-kó͘",385,8332 "Chi-lī",385,7994 "E-jip-tō͘",385,8347 "Han-ga-lí",385,5752 "Ha̍p-chiòng-kok",385,6578 "Hi-lia̍p",385,7958 "Ho-lân",385,5809 Hoat-kok,385,7955 Hui-chiu,385,71 "Ji̍t-pún",385,6916 "Lán-sū",385,7955 "Me-ki-si-kō͘",385,155305 "Mo͘-lok-kō͘",385,8352 "Má-lâi-se-a",385,8374 "Pa-ha-má--kun-tó",385,8341 Pa-se,385,8303 "Pí-lī-sî",385,5689 Tek-kok,385,7118 "Tiong-hôa",385,155279 Tiong-kok,385,155279 "bu-la-ji-lū",385,8303 chha-put-to,385,6421 chha-put-to,385,6422 chham,385,7069 "chhiau-kè",385,7066 "chhái-chhú",385,7570 "chiap-ha̍p",385,7069 "chò-thâu",385,338524 "chòe-hó",385,356394 "chòe-thâu",385,338524 "chāi-āu",385,6945 "eng-bó͘",385,1425 "goa̍t",385,5730 "go̍eh",385,5730 "go̍eh-kiû",385,5730 "go̍eh-niû",385,5730 "gī-koat--àn",385,7091 "ha̍p-it",385,7069 "ha̍p-leh sǹg",385,7069 "hiat-khì hông-kong",385,8019 "hiám-hiám ",385,6422 "hiám-hiám -á",385,6422 "hoa̍t-tōng",385,6171 "hoa̍t-tōng",385,8019 "hoe-tiâu-bé",385,7849 "hêng-sū",385,39 "hóe-chheⁿ",385,160405 "hóe-chhiⁿ",385,160405 "iok-lio̍k",385,6421 ka-sok,385,405846 "keng-hông",385,7593 "keng-khióng",385,7593 "ke̍k-hó",385,356394 "khiàm-se̍k",385,334562 "khoat-se̍k",385,334562 "kiat-bêng",385,7069 "kiat-ha̍p",385,7069 "kiaⁿ",385,7593 "kiaⁿ-sí",385,7593 "koh-chài",385,6952 "káu-hun-káu",385,6422 "kóng-kò",385,59 liam-chiap,385,8019 "liâm-chiap",385,8019 "liân-ha̍p",385,7069 "liân-kiat",385,7069 "liû-sán",385,474087 "oa̍h-tāng",385,39 "oa̍h-tāng",385,6171 "oa̍h-tāng",385,8019 "oa̍h-tāng",385,8023 "pan-bé",385,7849 "peng-tē",385,5728 "phàⁿ",385,7593 "poeh-go̍eh",385,6977 "put-chāi",385,334562 se-thian,385,5733 "siáu-sán",385,474087 "siōng-hó",385,356394 sng,385,26 "sng-sèng",385,26 soah,385,7069 "sòa",385,7069 "teng-chài",385,6952 thiam,385,7069 "thoân-kiat",385,7069 "thê-sim tiàu-táⁿ",385,7593 tiau--sek,385,378157 tui-ka,385,7069 "tám",385,7593 "táⁿ-thai",385,474087 "tāi-iok",385,6421 "tāi-seng",385,338524 "tē-it",385,338524 "Ìn-nî",385,5739 "Ìn-tō͘",385,5733 "Í-sek-lia̍t",385,5746 "Ín-lan-dō͘",385,7956 "Ó͘-tōe-lī",385,5777 "ì-tāi-lī",385,5748 "ùi-khū",385,7593 "āu",385,6945 "㐖毒",107,5733 "㐖毒",135,5733 "上头",107,7064 "上好",387,356394 "上頭",135,7064 "不丹",107,8304 "不丹",135,8304 "不在",387,334562 "东帝汶",107,8538 "东洋",107,6916 "中",107,155279 "中",135,155279 "中华",107,155279 "中华",386,155279 "中国",386,155279 "中國",387,155279 "中華",135,155279 "中華",387,155279 "丹麥",135,7997 "丹麦",107,7997 "主动",107,8017 "主動",135,8017 "义大利",107,5748 "之上",107,7064 "之上",135,7064 "乍得",107,7322 "乍得",135,7322 "也門",135,8456 "也门",107,8456 "亚美利加",107,6578 "亚美利加洲",107,155 "亞美利加",135,6578 "亞美利加洲",135,155 "京",386,7593 "京",387,7593 "人工流产",107,474087 "人工流產",135,474087 "人流",107,474087 "人流",135,474087 "人流手术",107,474087 "人流手術",135,474087 "代先",387,338524 "以色列",386,5746 "以色列",387,5746 "伊朗",107,5740 "伊朗",135,5740 "伯利兹",107,8002 "伯利茲",135,8002 "佛得角",107,153641 "佛得角",135,153641 "保",107,160307 "保",135,160307 "保加利亚",107,160307 "保加利亞",135,160307 "克罗地亚",107,8119 "克罗埃西亚",107,8119 "克羅地亞",135,8119 "克羅埃西亞",135,8119 "八月",107,6977 "八月",135,6977 "关岛",107,628569 "再次",107,6952 "冰地",387,5728 "凛",107,7593 "凜",135,7593 "几乎",107,6422 "几内亚",107,7848 "几内亚比绍",107,155348 "列支敦士登",107,154068 "列支敦士登",135,154068 "利比亚",107,8287 "利比亞",135,8287 "加",107,7069 "加",107,530603 "加",135,7069 "加",135,530603 "加在一起",135,7069 "加大油門",135,405846 "加大油门",107,405846 "加快",107,405846 "加快",135,405846 "加油",107,405846 "加油",135,405846 "加添",107,7069 "加添",135,7069 "加蓬",107,8368 "加蓬",135,8368 "加进",107,7069 "加速",107,405846 "加速",135,405846 "加速",386,405846 "加速",387,405846 "加進",135,7069 "匈",107,5752 "匈",135,5752 "博茨瓦納",135,8342 "博茨瓦纳",107,8342 "博茨瓦那",107,8342 "博茨瓦那",135,8342 "卢森堡",107,154047 "印尼",386,5739 "印尼",387,5739 "印度",107,5733 "印度",135,5733 "印度",386,5733 "印度",387,5733 "印度尼西亚",107,5739 "印度尼西亞",135,5739 "厄瓜多尔",107,8349 "厄瓜多爾",135,8349 "厄立特里亚",107,8348 "厄立特里亞",135,8348 "叁",386,7069 "参",386,7069 "參",387,7069 "合一",107,7069 "合一",135,7069 "合众国",107,6578 "合众国",386,6578 "合眾國",135,6578 "合眾國",387,6578 "吉尔吉斯",107,154268 "吉尔吉斯坦",107,154268 "吉尔吉斯斯坦",107,154268 "吉布提",107,8120 "吉布提",135,8120 "吉爾吉斯",135,154268 "吉爾吉斯坦",135,154268 "吉爾吉斯斯坦",135,154268 "后",107,6945 "后",386,6945 "哈萨克斯坦",107,8358 "哈薩克斯坦",135,8358 "哥伦比亚",107,7995 "哥倫比亞",135,7995 "哥斯大黎加",107,8355 "哥斯大黎加",135,8355 "哥斯达黎加",107,8355 "哥斯達黎加",135,8355 "喀麥隆",135,7993 "喀麦隆",107,7993 "团结",107,7069 "团结",386,7069 "團結",135,7069 "團結",387,7069 "圭亚那",107,154250 "圭亞那",135,154250 "地球",107,7401 "地球",135,7401 "埃及",386,8347 "埃及",387,8347 "埃塞俄比亚",107,8356 "埃塞俄比亞",135,8356 "基里巴斯",107,7986 "基里巴斯",135,7986 "基里巴斯共和国",107,7986 "基里巴斯共和國",135,7986 "塞浦路斯",107,7998 "塞浦路斯",135,7998 "增添",107,7069 "增添",135,7069 "多明尼加",107,8350 "多明尼加",107,154193 "多明尼加",135,8350 "多明尼加",135,154193 "多米尼克",107,8350 "多米尼克",107,154193 "多米尼克",135,8350 "多米尼克",135,154193 "多米尼加",107,154193 "多米尼加",135,154193 "多米尼加联邦",107,154193 "多米尼加聯邦",135,154193 "大約",135,6421 "大約",387,6421 "大约",107,6421 "大约",386,6421 "奥",107,5777 "奥国",107,5777 "奥地利",107,5777 "奧",135,5777 "奧國",135,5777 "好动",107,8019 "好動",135,8019 "孟加拉共和国",107,7844 "孟加拉共和國",135,7844 "孟加拉国",107,7844 "孟加拉國",135,7844 "安圭拉",107,616319 "安圭拉",135,616319 "安提瓜和巴布达",107,5756 "安提瓜和巴布達",135,5756 "安道尔",107,5757 "安道尔共和国",107,5757 "安道爾",135,5757 "安道爾共和國",135,5757 "寮",107,7992 "寮",135,7992 "对过",107,5832 "對過",135,5832 "小产",107,474087 "小產",135,474087 "差不多",107,6421 "差不多",107,6422 "差不多",135,6421 "差不多",135,6422 "差不多",386,6421 "差不多",387,6421 "巴哈馬",135,8341 "巴哈马",107,8341 "巴巴多斯",107,8338 "巴巴多斯",135,8338 "巴西",107,8303 "巴西",135,8303 "布隆迪",107,8307 "布隆迪",135,8307 "希腊",386,7958 "希臘",387,7958 "幾乎",135,6422 "幾內亞",135,7848 "幾內亞比紹",135,155348 "广告",107,59 "广告",386,59 "废止",107,645943 "廢止",135,645943 "廣告",135,59 "廣告",387,59 "开大油门",107,405846 "征彸",107,7593 "征彸",135,7593 "後",135,6945 "後",387,6945 "復再",135,6952 "德",107,7118 "德",135,7118 "德国",107,7118 "德国",386,7118 "德國",135,7118 "德國",387,7118 "德意志联邦共和国",107,7118 "德意志聯邦共和國",135,7118 "怔忪",107,7593 "怔忪",135,7593 "怕",107,7593 "怕",135,7593 "怕死",135,7593 "怖",107,7593 "怖",135,7593 "惊",107,7593 "惊",386,7593 "惊惶",386,7593 "惧",386,7593 "意",107,5748 "意",135,5748 "愛爾蘭",135,5744 "愛爾蘭",387,5744 "懼",387,7593 "打胎",386,474087 "打胎",387,474087 "拉脫維亞",135,8351 "拉脱维亚",107,8351 "捷",107,8455 "捷",135,8455 "捷克",107,8455 "捷克",135,8455 "捷克共和国",107,8455 "捷克共和國",135,8455 "採取",135,7570 "採取",387,7570 "摩尔多瓦",107,8077 "摩洛哥",107,8352 "摩洛哥",135,8352 "摩爾多瓦",135,8077 "摩納哥",135,8078 "摩纳哥",107,8078 "撒",107,7069 "撒",135,7069 "擦伤",107,711591 "擦傷",135,711591 "敏捷",107,8019 "敏捷",135,8019 "斐济",107,7957 "斐济岛",107,7957 "斐濟",135,7957 "斐濟島",135,7957 "斑馬",387,7849 "斑马",386,7849 "日本",386,6916 "日本",387,6916 "最好",107,356394 "最好",135,356394 "月",107,5730 "月",135,5730 "月",386,5730 "月",387,5730 "月亮",107,5730 "月亮",135,5730 "月娘",387,5730 "月球",107,5730 "月球",135,5730 "木星",107,382626 "木星",135,382626 "東帝汶",135,8538 "東洋",135,6916 "格林納達",135,154232 "格林纳达",107,154232 "格陵兰",107,7491 "格陵兰岛",107,7491 "格陵蘭",135,7491 "格陵蘭島",135,7491 "格魯吉亞",135,7632 "格鲁吉亚",107,7632 "欧",107,1354 "欧",386,1354 "欧洲",386,1354 "欧罗巴",107,1354 "欧罗巴洲",107,1354 "歐",135,1354 "歐",387,1354 "歐洲",387,1354 "歐羅巴",135,1354 "歐羅巴洲",135,1354 "比",107,5689 "比",135,5689 "毛里塔尼亚",107,8072 "毛里塔尼亞",135,8072 "毛里求斯",107,8360 "毛里求斯",135,8360 "水星",107,7982 "水星",135,7982 "法",107,7955 "法",135,7955 "法兰斯",107,7955 "法兰西",107,7955 "法国",386,7955 "法國",387,7955 "法属圭亚那",107,618758 "法屬圭亞那",135,618758 "法罗群岛",107,618658 "法羅群島",135,618658 "法蘭斯",135,7955 "法蘭西",135,7955 "波士尼亚",107,355222 "波士尼亞",135,355222 "波斯尼亚",107,355222 "波斯尼亞",135,355222 "波斯里亚",107,355222 "波斯里亞",135,355222 "泽西",107,640629 "泽西岛",107,640629 "津巴布韋",135,8526 "津巴布韦",107,8526 "洪都拉斯",107,5751 "洪都拉斯",135,5751 "活动",107,39 "活动",107,6171 "活动",107,8019 "活动",107,8023 "活动",386,39 "活动",386,6171 "活动",386,8019 "活動",135,39 "活動",135,6171 "活動",135,8019 "活動",135,8023 "活動",387,39 "活動",387,6171 "活動",387,8019 "活度",107,6171 "活度",135,6171 "流产",107,474087 "流产",386,474087 "流產",135,474087 "流產",387,474087 "添",107,7069 "添",135,7069 "添",386,7069 "添",387,7069 "添加",107,7069 "添加",135,7069 "澤西",135,640629 "澤西島",135,640629 "澳大利亚",107,5776 "澳大利亚联邦",107,5776 "澳大利亞",135,5776 "澳大利亞聯邦",135,5776 "火星",386,160405 "火星",387,160405 "熟人",107,5795 "熟人",135,5795 "爱尔兰",107,5744 "爱尔兰",386,5744 "牙买加",107,7962 "牙買加",135,7962 "玛丽",107,8333 "瑪麗",135,8333 "瓜地馬拉",135,7984 "瓜地马拉",107,7984 "瓜德罗普",107,628546 "瓜德羅普",135,628546 "生怕",107,7593 "當頭",135,338524 "登載",387,6952 "登载",386,6952 "白俄罗斯",107,7845 "白俄羅斯",135,7845 "百分之九十九",135,6422 "百慕大",107,615978 "百慕大",135,615978 "盧森堡",135,154047 "直布罗陀",107,524861 "直布羅陀",135,524861 "相識",135,5795 "相识",107,5795 "福克兰群岛",107,505798 "福克蘭群島",135,505798 "科威特",107,8377 "科威特",135,8377 "科摩洛",107,153601 "科摩洛",135,153601 "积极",107,8017 "积极",107,8019 "積極",135,8017 "積極",135,8019 "第一",386,338524 "第一",387,338524 "約但",135,7959 "約略",387,6421 "結合",387,7069 "結盟",135,7069 "維德角",135,153641 "緬",135,8375 "緬甸",135,8375 "緬甸",387,8375 "约但",107,7959 "约略",386,6421 "结合",386,7069 "结盟",107,7069 "维德角",107,153641 "缅",107,8375 "缅甸",107,8375 "缅甸",386,8375 "缺席",107,334562 "缺席",135,334562 "缺席",386,334562 "缺席",387,334562 "美",107,155 "美",107,6578 "美",135,155 "美",135,6578 "美利坚合众国",107,6578 "美利堅合眾國",135,6578 "美国",386,6578 "美國",387,6578 "美洲",107,155 "美洲",135,155 "美洲大陆",107,155 "美洲大陸",135,155 "義大利",135,5748 "老挝",107,7992 "老撾",135,7992 "联合",107,7069 "联合",386,7069 "联邦德国",107,7118 "聯合",135,7069 "聯合",387,7069 "聯邦德國",135,7118 "肯尼亚",107,7985 "肯尼亞",135,7985 "胆小",107,7593 "膽小",135,7593 "芬兰",107,7956 "芬蘭",135,7956 "英亩",107,1425 "英文",107,5685 "英文",135,5685 "英畝",135,1425 "荷",107,5809 "荷",135,5809 "荷兰",107,5809 "荷兰",386,5809 "荷兰王国",107,5809 "荷蘭",135,5809 "荷蘭",387,5809 "荷蘭王國",135,5809 "莫桑比克",107,8371 "莫桑比克",135,8371 "莱索托",107,8087 "菲律宾",107,8540 "菲律賓",135,8540 "萊索托",135,8087 "萨尔瓦多",107,7865 "萨摩亚",107,615647 "蒙古",107,8332 "蒙古",135,8332 "蒙古",386,8332 "蒙古",387,8332 "蒙古国",107,8332 "蒙古國",135,8332 "蒙特塞拉特",107,517077 "蒙特塞拉特",135,517077 "蒲隆地",107,8307 "蒲隆地",135,8307 "薩摩亞",135,615647 "薩爾瓦多",135,7865 "血气方刚",107,8019 "血气方刚",386,8019 "血氣方剛",135,8019 "血氣方剛",387,8019 "行事",107,39 "行事",135,39 "行事",386,39 "行事",387,39 "調整",135,378157 "調適",135,378157 "調適",387,378157 "議決案",135,7091 "議決案",387,7091 "调整",107,378157 "调适",107,378157 "调适",386,378157 "貝寧",135,8306 "贊比亞",135,8527 "贝宁",107,8306 "赞比亚",107,8527 "赤道几内亚",107,154211 "赤道幾內亞",135,154211 "赫塞哥維納",135,355222 "赫塞哥维纳",107,355222 "超过",107,7066 "超过",386,7066 "超過",135,7066 "超過",387,7066 "辛巴威",107,8526 "辛巴威",135,8526 "连合",107,7069 "连结",107,7069 "连结",386,7069 "追加",107,7069 "追加",135,7069 "追加",386,7069 "追加",387,7069 "連合",135,7069 "連結",135,7069 "連結",387,7069 "酸",107,26 "酸",135,26 "酸",386,26 "酸",387,26 "酸性",386,26 "酸性",387,26 "采取",107,7570 "采取",386,7570 "開大油門",135,405846 "關島",135,628569 "阿富汗",107,5753 "阿富汗",135,5753 "阿尔及利亚",107,5755 "阿尔巴尼亚",107,5754 "阿爾及利亞",135,5755 "阿爾巴尼亞",135,5754 "阿美尼亚",107,5742 "阿美尼亞",135,5742 "阿非利加",107,71 "阿非利加",135,71 "阿非利加洲",107,71 "阿非利加洲",135,71 "阿魯巴",135,452116 "阿鲁巴",107,452116 "非洲",107,71 "非洲",135,71 "非洲",386,71 "非洲",387,71 "馬來西亞",135,8374 "馬拉維",135,8354 "馬提尼克",135,437433 "馬爾代夫",135,8427 "馬紹爾群島",135,154432 "馬耳他",135,8353 "馬達加斯加島",135,8426 "驚",135,7593 "驚",387,7593 "驚惶",387,7593 "马尔代夫",107,8427 "马拉维",107,8354 "马提尼克",107,437433 "马来西亚",107,8374 "马绍尔群岛",107,154432 "马耳他",107,8353 "马达加斯加岛",107,8426 "黎巴嫩",107,7483 "黎巴嫩",135,7483