As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Minnan.import.bot/addsynt130516

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"Lam-hân",385,154025 "梵蒂冈",107,8536 "Hân-kok",385,154025 "gín-á-eⁿ",385,5642 "pêⁿ-chiàn",385,6598 "假的",386,6511 "假的",387,6511 "ké",385,6512 fantasize,85,8449 "波斯尼亞",135,382418 "波斯尼亚",107,382418 "Hoân-tè-kong",385,8536 "Lâm-hui",385,7933 Sin-ka-pho,385,8539 "Sūi-sū",385,6791 "Sūi-tián",385,6764 "Thài-kok",385,8308 "Thó͘-chhiⁿ",385,382630 "Tâi-oân",385,8402 "biān-bo̍k",385,7076 "bô--iáⁿ-chiah",385,6511 "bô-si̍t-chāi",385,6511 "bô-si̍t-chāi",385,6512 "bīn",385,7076 "bīn-ba̍k",385,7076 "bīn-bo̍k",385,7076 "būn-bêng",385,6316 "chhut-miâ",385,6316 "chài-hōe",385,5582 eng-kok,385,8302 "eⁿ-á",385,5642 "gín-á-iⁿ",385,5642 "hó͘-lu-mo͘-sā",385,8402 "iú-miâ",385,6316 "iⁿ-á",385,5642 "ji̍t-thâu",385,5850 ka,385,1405 "ka-têng",385,1405 "ke-têng",385,1405 "khoài-chiat",385,6672 "kong-bêng-chèng-tāi",385,6598 "kong-chèng",385,6598 "kong-pêng",385,6598 "kong-pêⁿ",385,6598 "kong-pîⁿ",385,6598 "kong-tō",385,6598 "kín",385,6672 "piⁿ-chiàⁿ",385,6598 "pui-pûi",385,5619 "pui-pûi",385,413833 "pîn-chiàn",385,6598 "pûi",385,5619 "pûi",385,413833 "sit-pāi",385,341526 "sū-si̍t",385,6597 "thài-iông",385,5850 "tù-miâ",385,6316 "âng-eⁿ-á",385,5642 "不真",135,6511 "不真",135,6512 "乌兹别克斯坦",107,7798 "乌拉圭",107,8345 "乌滋别克斯坦",107,7798 "事实",107,6597 "事实",386,6597 "事實",135,6597 "事實",387,6597 "伪劣",107,6512 "俄国",107,8444 "俄國",135,8444 "俄罗斯",107,8444 "俄羅斯",135,8444 "假",107,6511 "假",107,6512 "假",135,6511 "假",135,6512 "偽劣",135,6512 "光明正大",107,6598 "光明正大",135,6598 "公平",107,6598 "公平",135,6598 "公平",386,6598 "公平",387,6598 "公正",107,6598 "公正",135,6598 "公正",386,6598 "公正",387,6598 "公道",386,6598 "公道",387,6598 "再会",107,5582 "再会",386,5582 "再會",135,5582 "再會",387,5582 "再見",135,5582 "再见",107,5582 "出名",107,6316 "出名",135,6316 "出名",386,6316 "出名",387,6316 "千里达和多巴哥",107,154360 "千里達和多巴哥",135,154360 "南朝鮮",135,154025 "南朝鲜",107,154025 "南非",107,7933 "南非",135,7933 "南非",386,7933 "南非",387,7933 "南韓",135,154025 "南韩",107,154025 "卢旺达",107,8523 "卫生间",107,5916 "叙利亚",107,8547 "台",107,8402 "台",135,8402 "台湾",107,8402 "台湾",386,8402 "台灣",135,8402 "台灣",387,8402 "史瓦济兰",107,153704 "史瓦濟蘭",135,153704 "图瓦卢",107,8403 "圖瓦盧",135,8403 "土库曼",107,8294 "土库曼斯坦",107,8294 "土庫曼",135,8294 "土庫曼斯坦",135,8294 "土星",107,382630 "土星",135,382630 "土星",386,382630 "土星",387,382630 "土耳其",107,7320 "土耳其",135,7320 "圣卢西亚",107,153987 "圣卢西亚岛",107,153987 "圣多美和普林西比",107,154381 "圣皮埃尔和密克隆",107,646021 "圣马利诺",107,153917 "圣马力诺",107,153917 "坦桑尼亚",107,8004 "坦桑尼亞",135,8004 "塔吉克斯坦",107,8525 "塔吉克斯坦",135,8525 "塞",107,8071 "塞",135,8071 "塞尔维亚",107,8071 "塞拉利昂",107,8553 "塞拉利昂",135,8553 "塞爾維亞",135,8071 "塞舌尔",107,153897 "塞舌尔群岛",107,153897 "塞舌爾",135,153897 "塞舌爾群島",135,153897 "大英联合王国",107,8302 "大英聯合王國",135,8302 "天王星",107,382634 "天王星",135,382634 "太阳",107,5850 "太阳",386,5850 "太阳系",107,670077 "太陽",135,5850 "太陽",387,5850 "太陽系",135,670077 "失敗",135,341526 "失敗",387,341526 "失败",107,341526 "失败",386,341526 "失陪",107,5582 "失陪",135,5582 "家",386,1405 "家",387,1405 "家庭",386,1405 "家庭",387,1405 "快速",107,6672 "快速",135,6672 "敘利亞",135,8547 "教廷",107,8536 "教廷",135,8536 "斯",107,8531 "斯",135,8531 "斯威士兰",107,153704 "斯威士蘭",135,153704 "斯洛伐克",107,8531 "斯洛伐克",135,8531 "斯洛文尼亚",107,8000 "斯洛文尼亞",135,8000 "斯洛維尼亞",135,8000 "斯洛维尼亚",107,8000 "斯里兰卡",107,7530 "斯里蘭卡",135,7530 "新加坡",107,8539 "新加坡",135,8539 "新加坡",386,8539 "新加坡",387,8539 "日",107,5850 "日",135,5850 "日头",107,5850 "日头",386,5850 "日頭",135,5850 "日頭",387,5850 "有名",386,6316 "有名",387,6316 "梵帝冈",107,8536 "梵帝岡",135,8536 "梵蒂冈",107,8536 "梵蒂岡",135,8536 "梵蒂崗",135,8536 "梵蒂崗",387,8536 "梵諦岡",135,8536 "梵谛冈",107,8536 "汤加群岛",107,155258 "沙乌地阿拉伯",107,7966 "沙烏地阿拉伯",135,7966 "沙特阿拉伯",107,7966 "沙特阿拉伯",135,7966 "泰国",107,8308 "泰国",386,8308 "泰國",135,8308 "泰國",387,8308 "湯加群島",135,155258 "烏滋別克斯坦",135,7798 "烏茲別克斯坦",135,7798 "特克斯和凯科斯群岛",107,641171 "特克斯和凱科斯群島",135,641171 "特立尼达和多巴哥",107,154360 "特立尼達和多巴哥",135,154360 "瑞典",107,6764 "瑞典",135,6764 "瑞士",386,6791 "瑞士",387,6791 "盧旺達",135,8523 "福爾摩莎",387,8402 "空想",107,8449 "空想",135,8449 "突尼斯",107,8406 "突尼斯",135,8406 "紅嬰仔",387,5642 "索国",107,154005 "索國",135,154005 "索馬利亞",135,8554 "索馬裡",135,8554 "索馬里",135,8554 "索马利亚",107,8554 "索马里",107,8554 "Hó͘-lu-mo͘-sā",385,8402,0 "紧",386,6672 "緊",387,6672 "罗马尼亚",107,154307 "罗马教廷",107,8536 "羅馬尼亞",135,154307 "羅馬教廷",135,8536 "美属维尔京群岛",107,643299 "美屬維爾京群島",135,643299 "聖多美和普林西比",135,154381 "聖皮埃爾和密克隆",135,646021 "聖盧西亞",135,153987 "聖盧西亞島",135,153987 "聖馬利諾",135,153917 "聖馬力諾",135,153917 "聞名",135,6316 "肥",386,5619 "肥",386,413833 "肥",387,5619 "肥",387,413833 "臺",135,8402 "苏丹",107,8286 "苏里南",107,8001 "英",107,8302 "英",135,8302 "英联合王国",107,8302 "英聯合王國",135,8302 "萨摩亚",107,8530 "著名",386,6316 "著名",387,6316 "薩摩亞",135,8530 "蘇丹",135,8286 "蘇里南",135,8001 "虚假",107,6512 "虛假",135,6512 "衛生間",135,5916 "西",107,5692 "西",135,5692 "西文",107,5692 "西文",135,5692 "西班牙文",107,5692 "西班牙文",135,5692 "越南",107,8344 "越南",135,8344 "迅速",107,6672 "迅速",135,6672 "金星",107,382618 "金星",135,382618 "闻名",107,6316 "阿拉伯联合酋长国",107,154330 "阿拉伯聯合酋長國",135,154330 "阿联酋",107,154330 "阿联酋长国",107,154330 "阿聯酋",135,154330 "阿聯酋長國",135,154330 "面",107,7076 "面",135,7076 "面",386,7076 "面",387,7076 "面目",107,7076 "面目",135,7076 "面目",386,7076 "面目",387,7076 "韓國",135,154025 "韩国",107,154025