As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Minnan.import.bot/addsynt130611

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"最終",387,6337 "指頭仔",387,5675 "指頭",387,5675 "chńg-thâu",385,5675 "chhèng",385,6428 "銃",387,6428 "铳",386,6428 "修理",386,344391 "pîⁿ-tháⁿ",385,6680 "pêⁿ-tháⁿ",385,6680 "平坦",387,6680 "平坦",386,6680 "逃避",387,414377 "cha-bó͘",385,6392 "chhián-sìn",385,154829 "cháu-siám",385,414377 "chòe-chiong",385,6337 "chńg-thau-á",385,5675 "chńg-thâu-á",385,5675 "ha̍h",385,343200 "hoa̍t-khóaⁿ",385,1444 "hoa̍t-kim",385,1444 "hé-chai",385,7036 "hóe",385,1446 "hóe-chai",385,7036 "iáⁿ-hì",385,1431 "iáⁿ-phìⁿ",385,1431 kong-si,385,1453 "kám-kak",385,343171 "kám-siū",385,343171 "lá-lián",385,6264 "lú-sèng",385,6392 oan-kiat,385,7146 "oân-kiat",385,7146 "oân-sêng",385,7146 "pêng",385,6680 "pêⁿ",385,6680 "pîⁿ",385,6680 "siu-lí",385,344391 "tiān-iáⁿ",385,1431 "tô-pī",385,414377 "信仰不夠",135,154829 "修理",107,344391 "修理",135,344391 "修理",386,344391 "修理",387,344391 "公司",107,1453 "公司",135,1453 "公司",386,1453 "公司",387,1453 "可欺",107,154829 "可欺",135,154829 "喂",107,340030 "喂",135,340030 "女性",386,6392 "女性",387,6392 "完成",386,7146 "完成",387,7146 "完結",135,7146 "完结",107,7146 "平",107,6680 "平",135,6680 "平",386,6680 "平",387,6680 "平坦",107,6680 "平坦",135,6680 "影片",107,1431 "影片",135,1431 "感受",107,343171 "感受",135,343171 "感受",386,343171 "感受",387,343171 "感覺",135,343171 "感覺",387,343171 "感觉",107,343171 "感觉",386,343171 "拉鎖",135,6264 "拉鏈",135,6264 "拉链",107,6264 "拉锁",107,6264 "最后",107,6337 "最後",135,6337 "最終",135,6337 "最终",107,6337 "枪",107,6428 "查某",387,6392 "槍",135,6428 "氟",107,1496 "氟",135,1496 "火",107,1446 "火",135,1446 "火",386,1446 "火",387,1446 "火災",387,7036 "火灾",386,7036 "电影",386,1431 "罚款",107,1444 "罚金",107,1444 "罚金",386,1444 "罰款",135,1444 "罰金",135,1444 "罰金",387,1444 "花商",107,447036 "花商",135,447036 "花店",107,447039 "花店",135,447039 "蝇",107,6261 "蠅",135,6261 "走閃",387,414377 "輕信",135,154829 "轻信",107,154829 "适合",107,343200 "逃避",107,414377 "逃避",135,414377 "適合",135,343200 "銃",135,6428 "铳",107,6428 "電影",387,1431