As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Minnan.import.bot/addsynt130718

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"狐狸",387,5726 "狐狸",386,5726 "chī-iû",385,6359 "chī-iû",385,4891 "友人",386,5793 "友人",387,5793 "盟邦",386,5794 "友善",386,6622 "友善",387,6622 "合和",387,6622 "派对",386,5900 "派對",387,5900 "臀部",386,356264 "臀部",387,356264 kha-chhng,385,356264 "未来",386,5913 "未來",387,5913 "hoe-hn̂g",385,1601 "花园",386,1601 "花園",387,1601 "tē-chit--ha̍k",385,1645 "tē-chit",385,1645 "lé-bu̍t",385,5611 "bêng-pang",385,5794 "bī-lâi",385,5913 "bīn-thâu-chêng",385,6371 "bōe-kì",385,6328 "bōe-kì--tit",385,6328 "chhiám-á",385,5673 "chia̍h-mi̍h",385,1505 "chiong-lâi",385,5913 "chiàⁿ-bīn",385,6371 "chiân-chhek",385,6371 "chiân-tô͘",385,5913 "chū-iû",385,4891 "chū-iû",385,6359 eng-chhioh,385,5698 "goân-liōng",385,6336 "ha̍p-hô",385,6622 "hn̂g-tōe",385,1601 "hó-chhiò",385,6676 "hô-khì",385,6622 "hô͘-lî",385,5726 "in-ūi",385,341909 "iu-be̍k",385,6676 "iú-hó",385,6622 "iú-jîn",385,5793 "iú-siān",385,6622 "ka-khū",385,1594 "ka-kū",385,1594 ke-si,385,1594 "khoan-bián",385,6336 "khoài-lo̍k",385,6246 "khoán-sit",385,5928 "khóng-kau",385,6622 "kiû",385,7782 "koh-chài",385,7231 "lé-mi̍h",385,5611 "lé-phín",385,5611 "mi̍h-chia̍h",385,1505 "mn̂g",385,1253751 "phài-tùi",385,5900 "po-lê",385,1656 "pêng-iú",385,5793 "sian-siⁿ",385,6158 "sin-sū",385,466125 "sià-bián",385,6336 "sè-kan",385,1405058 "sè-kài",385,1405058 "sì-kha-á",385,1570 "súi-koe",385,1570 "tûn-pō͘",385,356264 "tāi-tōe",385,7401 "tōa-tōe",385,7401 "tōe-chit",385,1645 "tōe-chit--ha̍k",385,1645 "tōe-kiû",385,7401 "un-sù",385,5611 "í-toh",385,1594 "世界",107,1405058 "世界",135,1405058 "世界",386,1405058 "世界",387,1405058 "世間",135,1405058 "世間",387,1405058 "世间",107,1405058 "世间",386,1405058 "並且",135,7231 "人世",107,1405058 "人世",135,1405058 "人寰",107,1405058 "人寰",135,1405058 "先生",386,6158 "先生",387,6158 "全球",107,8505 "全球",135,8505 "全球性",107,8505 "全球性",135,8505 "前边",107,6371 "前途",107,5913 "前途",135,5913 "前邊",135,6371 "前面",107,6371 "前面",135,6371 "原諒",135,6336 "原諒",387,6336 "原谅",107,6336 "原谅",386,6336 "友人",107,5793 "友人",135,5793 "友善",107,6622 "友善",135,6622 "友好",107,6622 "友好",135,6622 "友好",386,6622 "友好",387,6622 "可笑",107,6676 "可笑",135,6676 "和協",135,6622 "和气",107,6622 "和气",386,6622 "和氣",135,6622 "和氣",387,6622 "因为",107,341909 "因为",386,341909 "因為",135,341909 "因為",387,341909 "园地",386,1601 "園地",387,1601 "地球",386,7401 "地球",387,7401 "地質",135,1645 "地質學",135,1645 "地質學家",135,380860 "地质",107,1645 "地质学",107,1645 "地质学家",107,380860 "增进",107,7230 "增進",135,7230 "大地",107,7401 "大地",135,7401 "女朋友",107,5796 "女朋友",135,5796 "好笑",107,6676 "好笑",135,6676 "好笑",386,6676 "好笑",387,6676 "家具",386,1594 "家具",387,1594 "家私",387,1594 "宽免",107,6336 "寬免",135,6336 "将来",107,5913 "将来",386,5913 "將來",135,5913 "將來",387,5913 "尻川",387,356264 "屁股",107,356264 "屁股",135,356264 "并且",107,7231 "幽默",386,6676 "幽默",387,6676 "廣交",135,6622 "廣交",387,6622 "復再",135,7231 "復再",387,7231 "忘記",135,6328 "忘记",107,6328 "快乐",386,6246 "快樂",387,6246 "恆星系",135,8322 "恒星系",107,8322 "恩賜",135,5611 "恩賜",387,5611 "恩赐",107,5611 "恩赐",386,5611 "更有甚者",107,7231 "更有甚者",135,7231 "朋友",107,5793 "朋友",135,5793 "朋友",386,5793 "朋友",387,5793 "未來",135,5913 "未來",387,5913 "未来",107,5913 "未来",386,5913 "未記",387,6328 "款式",107,5928 "款式",135,5928 "款式",386,5928 "款式",387,5928 "正面",107,6371 "正面",135,6371 "水雞",387,1570 "水鸡",386,1570 "派对",107,5900 "派對",135,5900 "灌醉",107,351360 "灌醉",135,351360 "狐狸",386,5726 "狐狸",387,5726 "玻璃",107,1656 "玻璃",135,1656 "玻璃",386,1656 "玻璃",387,1656 "球",107,7782 "球",135,7782 "球",386,7782 "球",387,7782 "盟邦",107,5794 "盟邦",135,5794 "盟邦",386,5794 "盟邦",387,5794 "真菌",107,1588 "真菌",135,1588 "礼品",107,5611 "礼品",386,5611 "禮品",135,5611 "禮品",387,5611 "紳士",135,466125 "紳士",387,466125 "绅士",107,466125 "绅士",386,466125 "而且",107,7231 "而且",135,7231 "腳瘡",387,356264 "腹足",107,1623 "腹足",135,1623 "腹足綱",135,1623 "腹足纲",107,1623 "臀部",107,356264 "臀部",135,356264 "自由",107,4891 "自由",107,6359 "自由",135,4891 "自由",135,6359 "自由",386,4891 "自由",386,6359 "自由",387,4891 "自由",387,6359 "花园",107,1601 "花園",135,1601 "英尺",386,5698 "英尺",387,5698 "表单",107,5929 "表單",135,5929 "赦免",107,6336 "赦免",135,6336 "赦免",386,6336 "赦免",387,6336 "遗传学",107,1637 "遺傳學",135,1637 "野味",107,1599 "野味",135,1599 "鋒面",135,6440 "鐕仔",387,5673 "锋面",107,6440 "門",387,1253751 "门",386,1253751 "阵线",107,6374 "陣線",135,6374 "面前",107,6371 "面前",135,6371 "食物",107,1505 "食物",135,1505 "食物",386,1505 "食物",387,1505