As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Minnan.import.bot/addsynt130722

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"soaⁿ-iûⁿ",385,6257 "山羊",386,6257 "山羊",387,6257 "𠢕早",387,7637 "母鹅",107,534216 "母鹅",386,534216 "母鵝",135,534216 "母鵝",387,534216 "皮包",387,354587 "phôe-pau",385,354587 "phê-pau",385,354587 "強硬",387,8173 "憎恨",107,6573 "憎恨",135,6573 "憎恨",107,6587 "憎恨",135,6587 "仇恨",107,6587 "仇恨",135,6587 "有危險性",387,6170 "勇身命",387,5901 "養身命",387,5901 "koân-tō͘",385,6574 "koaiⁿ-tō͘",385,6574 "懸度",387,6574 "koe-bú",385,6311 "雞母",387,6311 "ke-bó",387,6311 "小山",387,1772 "山頭",387,1772 "soaⁿ-á",385,1772 "山仔",387,1772 "山á",517,1772 "hô-bé",385,8363 "河马",386,8363 "河馬",387,8363 "醫館",387,1782 "病院",387,1782 "小时",386,5874 "小時",387,5874 "不而過",387,6488 "ki-gō͘",385,8037 kheng,385,1823 "氢",386,1823 "氫",387,1823 "bō-á",385,344283 "chhù",385,5517 "choeh-ji̍t",385,5833 "chóng-sī",385,6488 "chū-kian",385,8173 "giâ",385,534216 "giâ-bó",385,534216 "giâ-bú",385,534216 "giâm-chèng",385,7188 "gâu-chá",385,7637 "gûi-hiám",385,6170 "hoan-lo̍k",385,6246 hoat-seng,385,341850 "hoaⁿ-hí",385,6246 "hí-iat",385,6246 "hí-lo̍k",385,6246 "hó",385,6038 "hó-ūn",385,336810 i,385,7795 "i-koán",385,1782 "i-īⁿ",385,1782 iau,385,6345 "iàm-hīn",385,6573 "iàm-hūn",385,6573 "ióng--sin-miā",385,5901 jin-ke,385,1786 "ka-jîn",385,1786 ka-ok,385,5517 "ka-têng",385,6232 khang,385,6857 khiok,385,6488 "khùn-lân",385,8175 kim,385,5912 "kim-pâi",385,8419 "kim-á",385,5912 "kiong-ngī",385,8173 "kiān-khong",385,5901 "kóaⁿ",385,341511 "m̄-kú",385,6488 "náu-hūn",385,6573 "n̂g-kim",385,5912 "oàn-hūn",385,6573 pah,385,6685 pang-ok,385,5517 "pin-koán",385,6609 "put-jī-kò͘",385,6488 "put-kò",385,6488 "pâng-ok",385,5517 "pâng-thâu",385,1786 "pòaⁿ",385,352085 "pīⁿ-īⁿ",385,1782 "sin-khó͘",385,8175 "sió-soaⁿ",385,1772 "sió-sî",385,5874 "soaⁿ-thâu",385,1772 "sī-hò͘ⁿ",385,5962 "thian-têng",385,6427 "thian-tông",385,6427 "thiàⁿ",385,161786 "thài-khong",385,6426 "tiám",385,5874 "tiám-cheng",385,5874 "tióng-sêng",385,154737 "toan-giâm",385,7188 "táⁿ-ke̍k",385,6452 "tîm-tiōng",385,7188 "tîm-tâng",385,7188 "á",385,6685 "âng gê chhiū chhi̍h",385,5901 "āu-teⁿ",385,422122 "āu-tiⁿ",385,422122 "ū",385,344354 "ū-gûi-hiám-sèng",385,6170 "一家人",107,1786 "一家人",135,1786 "不过",107,6488 "不过",386,6488 "不過",135,6488 "不過",387,6488 "严正",107,7188 "严正",386,7188 "严重",107,7188 "人家",107,1786 "人家",135,1786 "仇恨",107,6587 "仇恨",135,6587 "他",107,7795 "他",135,7795 "伊",386,7795 "伊",387,7795 "但是",107,6488 "但是",135,6488 "佰",107,6685 "佰",135,6685 "假日",107,5833 "假日",135,5833 "健",107,5901 "健",135,5901 "健壮",107,5901 "健壯",135,5901 "健康",386,5901 "健康",387,5901 "兴趣",107,5962 "刺猬",107,736222 "刺蝟",135,736222 "医院",107,1782 "医院",386,1782 "半",107,352085 "半",135,352085 "半",386,352085 "半",387,352085 "危险",107,6170 "危险",386,6170 "危險",135,6170 "危險",387,6170 "却",107,6488 "却",386,6488 "卻",135,6488 "卻",387,6488 "厌恨",107,6573 "厝",386,5517 "厝",387,5517 "厭恨",135,6573 "发生",107,341850 "发生",386,341850 "可是",107,6488 "可是",135,6488 "喜悅",135,6246 "喜悅",387,6246 "喜悦",107,6246 "喜悦",386,6246 "嗜好",107,5962 "嗜好",135,5962 "嗜好",386,5962 "嗜好",387,5962 "嚴正",135,7188 "嚴正",387,7188 "嚴重",135,7188 "困难",107,8175 "困難",135,8175 "坟墓",107,7187 "堅定自己",135,8173 "墳墓",135,7187 "外层空间",107,6426 "外層空間",135,6426 "天上",107,6427 "天上",135,6427 "天堂",107,6427 "天堂",135,6427 "天堂",386,6427 "天堂",387,6427 "天庭",107,6427 "天庭",135,6427 "天庭",386,6427 "天庭",387,6427 "太空",107,6426 "太空",135,6426 "太空",386,6426 "太空",387,6426 "好",386,6038 "好",387,6038 "好运",107,336810 "好运",386,336810 "好運",135,336810 "好運",387,336810 "孔",107,6857 "孔",135,6857 "家人",107,1786 "家人",135,1786 "家人",386,1786 "家人",387,1786 "家屋",135,5517 "家庭",107,1786 "家庭",135,1786 "家庭",386,6232 "家庭",387,6232 "宾馆",386,6609 "小山",135,1772 "山头",107,1772 "山羊",107,6257 "山羊",135,6257 "山頭",135,1772 "帽仔",387,344283 "康",107,5901 "康",135,5901 "康健",107,5901 "康健",135,5901 "強壯",135,5901 "强壮",107,5901 "後蹬",387,422122 "後靪",387,422122 "怨恨",107,6573 "怨恨",135,6573 "怨恨",386,6573 "怨恨",387,6573 "总是",386,6488 "恨",107,6573 "恨",135,6573 "恼恨",107,6573 "恼恨",386,6573 "您好",107,5581 "您好",135,5581 "惱恨",135,6573 "惱恨",387,6573 "憎恨",107,6587 "憎恨",135,6587 "戶",135,1786 "户",107,1786 "房屋",107,5517 "房屋",135,5517 "打击",107,6452 "打擊",135,6452 "有",107,344354 "有",135,344354 "有",386,344354 "有",387,344354 "有危險性",135,6170 "欢乐",107,6246 "欢乐",386,6246 "欢喜",107,6246 "欢喜",386,6246 "歡喜",135,6246 "歡喜",387,6246 "歡樂",135,6246 "歡樂",387,6246 "毋過",387,6488 "母雞",135,6311 "母鸡",107,6311 "氦",107,7296 "氦",135,7296 "沈重",387,7188 "沉重",107,7188 "沉重",135,7188 "洞",107,6857 "洞",135,6857 "点",107,5874 "猬",107,736222 "疼",107,161786 "疼",135,161786 "病院",386,1782 "病院",387,1782 "痛",107,161786 "痛",135,161786 "痛",386,161786 "痛",387,161786 "發生",135,341850 "發生",387,341850 "百",107,6685 "百",135,6685 "百",386,6685 "百",387,6685 "節日",135,5833 "節日",387,5833 "總是",387,6488 "興趣",135,5962 "节日",107,5833 "节日",386,5833 "蝟",135,736222 "豚鼠",107,159389 "豚鼠",135,159389 "賓館",387,6609 "賢早",387,7637 "赶",386,341511 "趕",387,341511 "辛苦",107,8175 "辛苦",135,8175 "辛苦",386,8175 "辛苦",387,8175 "醫院",135,1782 "醫院",387,1782 "金",107,5912 "金",135,5912 "金",386,5912 "金",387,5912 "金仔",387,5912 "金子",107,5912 "金子",135,5912 "金牌",107,8419 "金牌",135,8419 "金牌",386,8419 "金牌",387,8419 "鐘點",135,5874 "钟点",107,5874 "長成",135,154737 "長成",387,154737 "长成",107,154737 "长成",386,154737 "难缠",107,8177 "難纏",135,8177 "飢",135,6345 "飢餓",135,8037 "餒",135,6345 "餓",135,6345 "饥",107,6345 "饥饿",107,8037 "饿",107,6345 "馁",107,6345 "高度",107,6574 "高度",135,6574 "鵝",135,534216 "鹅",107,534216 "黃金",135,5912 "黃金",387,5912 "黄金",107,5912 "黄金",386,5912 "點",135,5874 "點齊",135,5874