As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Minnan.import.bot/addsynt130801

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"蜂",386,325 "蜂",387,325 "早餐",387,5787 "早餐",386,5787 "早頓",387,5787 "早起頓",387,5787 "菜花",386,344530 "菜花",387,344530 "固有",387,1304758 "固有",135,1304758 "智力",387,6418 "通透",387,333504 "引进",386,6153 "引進",387,6153 "ín-chìn",385,6153 "采用",386,6153 "採用",387,6153 "招請",387,6588 "lê-bóng",385,393592 "lê-bóng",517,393592 "lêng-bóng",385,393592 "蚵仔",387,159772 "báng",385,630453 "báng-á",385,630453 "bâ",385,503381 "bâ-á",385,503381 "chhang-miâ",385,333504 "chhiáⁿ",385,6588 "chhong-bêng",385,333504 "chhài-hoe",385,344530 "chhái-iōng",385,6153 "chhâ-mn̄g",385,5718 "chiau-chhéng",385,6588 chio,385,6588 "chio-chhiáⁿ",385,6588 "chong-kàu",385,3175 "chá-chhan",385,5787 "chá-khí--tǹg",385,5787 "chá-tǹg",385,5787 "chúi-gîn",385,2311 "chúi-gûn",385,2311 "hoat-bêng",385,6136 "hoe-chhài",385,344530 "hái-sū",385,2031 "hái-tó",385,2031 "iau-chhiáⁿ",385,6581 "iau-chhiáⁿ",385,6588 "iá-thò͘",385,501465 "kài-siāu",385,6152 "kò͘-iú",385,1304758 "le-bóng",385,393592 "leng-bóng",385,393592 "lo̍k-tô",385,8069 "lí-tì",385,6418 "lāi-chāi",385,1304758 "lōe-chāi",385,1304758 phang,385,325 "phoân-mn̄g",385,5718 "pà",385,503381 sian-thian,385,366495 "siⁿ-ji̍t",385,5907 "súi-gûn",385,2311 thih,385,2024 "thong-thàu",385,333504 "thâu-khak-tēng",385,333504 "thò͘",385,501465 "thò͘-á",385,501465 ti,385,5836 tu,385,5836 "tó",385,2031 "tó-sū",385,2031 "âng-chhài",385,507273 "ô-á",385,159772 "介紹",135,6152 "介紹",387,6152 "介绍",107,6152 "介绍",386,6152 "先天",107,366495 "先天",135,366495 "兔",386,501465 "兔",387,501465 "兔仔",387,501465 "內在",135,1304758 "内在",107,1304758 "发明",107,6136 "发明",386,6136 "天生",107,366495 "天生",135,366495 "宗教",107,3175 "宗教",135,3175 "宗教",386,3175 "宗教",387,3175 "审问",107,5718 "審問",135,5718 "岛",386,2031 "岛屿",386,2031 "島",387,2031 "島嶼",387,2031 "嶋",107,2031 "嶋",135,2031 "嶌",107,2031 "嶌",135,2031 "引进",107,6153 "引進",135,6153 "招",386,6588 "招",387,6588 "採用",135,6153 "早餐",107,5787 "早餐",135,5787 "早餐",386,5787 "早餐",387,5787 "智力",107,6418 "智力",135,6418 "查問",387,5718 "查问",386,5718 "椰菜花",107,344530 "椰菜花",135,344530 "水銀",135,2311 "水銀",387,2311 "水银",107,2311 "水银",386,2311 "汞",107,2311 "汞",135,2311 "海岛",107,2031 "海岛",386,2031 "海島",135,2031 "海島",387,2031 "牡蛎",107,159772 "牡蠣",135,159772 "猪",386,5836 "猫",386,503381 "理智",107,6418 "理智",135,6418 "理智",386,6418 "理智",387,6418 "發明",135,6136 "發明",387,6136 "盘问",107,5718 "盤問",135,5718 "紅菜",387,507273 "聪明",107,333504 "聪明",386,333504 "聰明",135,333504 "聰明",387,333504 "花菜",107,344530 "花菜",135,344530 "花菜",386,344530 "花菜",387,344530 "茄子",107,507273 "茄子",135,507273 "菜花",107,344530 "菜花",135,344530 "蚊",107,630453 "蚊",135,630453 "蚊",386,630453 "蚊",387,630453 "蚊仔",387,630453 "蜂",107,325 "蜂",135,325 "蠔仔",387,159772 "請",387,6588 "请",386,6588 "豬",387,5836 "豹",107,503381 "豹",135,503381 "貓",387,503381 "貓仔",387,503381 "通达",107,333504 "通達",135,333504 "邀請",135,6581 "邀請",387,6581 "邀請",387,6588 "邀请",107,6581 "邀请",386,6581 "邀请",386,6588 "采用",107,6153 "野兔",386,501465 "野兔",387,501465 "鐡",107,2024 "鐡",135,2024 "鐵",135,2024 "鐵",387,2024 "铁",107,2024 "铁",386,2024 "長牡蠣",135,159772 "駱馬",135,666574 "駱駝",387,8069 "骆马",107,666574 "骆驼",386,8069