As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:MovGP0/Chinesisch

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Chinesische Zeichen.


Nach Radikal[edit]

Chinesische Radikale nach Anzahl der Striche

1 | | | | 丿 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 广 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | 11 | | | 鹿 | | | 12 | | | | | 13 | | | | | 14 | | | 15 | | 16 | | | 17 |

siehe auch: Bedeutung

Nach Anzahl der Striche[edit]

Chinesische Symbole nach Anzahl der Striche
中国中风计数符号

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 39 | 48

Zahlen[edit]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

siehe auch: Wikipedia

Phonetik[edit]

1 ā ē ī ō ū   gleichbleibend
2 á é í ó ú   aufsteigend
3 ǎ ě ǐ ǒ ǔ ǚ leicht fallend; dann steigend
4 à è ì ò ù   fallend

Bopomofo alphabet for Zhuyin[edit]

Symbol
Origin
(old Version)
() () ()

siehe auch: Bopomofo

Pinyin ↔ IPA ↔ Zhuyin[edit]

Pinyin
IPA
Zhuyin

a
ɑ

ao
ɑo̯

ai
aɪ̯

an
an

ang
ɑŋ

o
ɔ

ou
ɔʊ̯

ong
ʊŋ
ㄨㄥ

u
u

ü
y

ua
u̯ɑ
ㄨㄚ

uai
u̯aɪ̯
ㄨㄞ

uan
u̯an
ㄨㄢ

uang
u̯ɑŋ
ㄨㄤ

ue
y̆ɛ
ㄩㄝ

üe
y̆ɛ
ㄩㄝ

un
u̯ən  yn
ㄨㄣ

uo
u̯ɔ
ㄨㄛ

ui
u̯eɪ̯
ㄨㄟ

e
ɤ  ə
ㄝ  ㄜ

er
əɻ

ei
ɛɪ

en
ən

eng
ʌŋ

i
i  i’

ia
i̯a
ㄧㄚ

iao
i̯ɑo
ㄧㄠ

iu
i̯oʊ
ㄧㄡ

ie
i̯ɛ
ㄧㄝ

ian
i̯ɛn
ㄧㄢ

in
in
ㄧㄣ

iang
i̯ɑŋ
ㄧㄤ

ing

ㄧㄥ

iong
i̯ʊŋ
ㄩㄥ

b

ba
b̥ɑ
ㄅㄚ
bao
b̥ɑo̯
ㄅㄠ
bai
b̥aɪ̯
ㄅㄞ
ban
b̥an
ㄅㄢ
bang
b̥ɑŋ
ㄅㄤ
bo
b̥ɔ
ㄅㄛ
bu
b̥u
ㄅㄨ
bei
b̥ɛɪ
ㄅㄟ
ben
b̥ən
ㄅㄣ
beng
b̥ʌŋ
ㄅㄥ
bi
b̥i
ㄅㄧ
biao
b̥i̯ɑo
ㄅㄧㄠ
bie
b̥i̯ɛ
ㄅㄧㄝ
bian
b̥i̯ɛn
ㄅㄧㄢ
bin
b̥in
ㄅㄧㄣ
bing
b̥iŋ
ㄅㄧㄥ

p

pa
pʰɑ
ㄆㄚ
pao
pʰɑo̯
ㄆㄠ
pai
pʰaɪ̯
ㄆㄞ
pan
pʰan
ㄆㄢ
pang
pʰɑŋ
ㄆㄤ
po
pʰɔ
ㄆㄛ
pou
pʰɔʊ̯
ㄆㄡ
pu
pʰu
ㄆㄨ
pei
pʰɛɪ
ㄆㄟ
pen
pʰən
ㄆㄣ
peng
pʰʌŋ
ㄆㄥ
pi
pʰi
ㄆㄧ
piao
pʰi̯ɑo
ㄆㄧㄠ
pie
pʰi̯ɛ
ㄆㄧㄝ
pian
pʰi̯ɛn
ㄆㄧㄢ
pin
pʰin
ㄆㄧㄣ
ping
pʰiŋ
ㄆㄧㄥ

m
m

ma

ㄇㄚ
mao
mɑo̯
ㄇㄠ
mai
maɪ
ㄇㄞ
man
man
ㄇㄢ
mang
mɑŋ
ㄇㄤ
mo

ㄇㄛ
mou
mɔʊ̯
ㄇㄡ
mu
mu
ㄇㄨ
mei
mɛɪ
ㄇㄟ
men
mən
ㄇㄣ
meng
mʌŋ
ㄇㄥ
mi
mi
ㄇㄧ
miao
mi̯ɑo
ㄇㄧㄠ
miu
mi̯oʊ
ㄇㄧㄡ
mie
mi̯ɛ
ㄇㄧㄝ
mian
mi̯ɛn
ㄇㄧㄢ
min
min
ㄇㄧㄣ
ming
miŋ
ㄇㄧㄥ

f
f

fa

ㄈㄚ
fan
fan
ㄈㄢ
fang
fɑŋ
ㄈㄤ
fo

ㄈㄛ
fou
fɔʊ
ㄈㄡ
fu
fu
ㄈㄨ
fei
fɛɪ
ㄈㄟ
fen
fən
ㄈㄣ
feng
fʌŋ
ㄈㄥ

d

da
d̥ɑ
ㄉㄚ
dao
d̥ɑo̯
ㄉㄠ
dai
d̥aɪ
ㄉㄞ
dan
d̥an
ㄉㄢ
dang
d̥ɑŋ
ㄉㄤ
dou
d̥ɔʊ̯
ㄉㄡ
dong
d̥ʊŋ
ㄉㄨㄥ
du
d̥u
ㄉㄨ
duan
d̥u̯an
ㄉㄨㄢ
dun
d̥u̯ən
ㄉㄨㄣ
duo
d̥u̯ɔ
ㄉㄨㄛ
dui
d̥u̯eɪ
ㄉㄨㄟ
de
d̥ə
ㄉㄜ
dei
d̥ɛɪ
ㄉㄟ
deng
d̥ʌŋ
ㄉㄥ
di
d̥i
ㄉㄧ
diao
d̥i̯ɑo
ㄉㄧㄠ
diu
d̥i̯oʊ
ㄉㄧㄡ
die
d̥i̯ɛ
ㄉㄧㄝ
dian
d̥i̯ɛn
ㄉㄧㄢ
ding
d̥iŋ
ㄉㄧㄥ

t

ta
tʰɑ
ㄊㄚ
tao
tʰɑo
ㄊㄠ
tai
tʰaɪ
ㄊㄞ
tan
tʰan
ㄊㄢ
tang
tʰɑŋ
ㄊㄤ
tou
tʰɔʊ
ㄊㄡ
tong
tʰʊŋ
ㄊㄨㄥ
tu
tʰu
ㄊㄨ
tuan
tʰu̯an
ㄊㄨㄢ
tun
tʰu̯ən
ㄊㄨㄣ
tuo
tʰu̯ɔ
ㄊㄨㄛ
tui
tʰu̯eɪ
ㄊㄨㄟ
te
tʰə
ㄊㄜ
teng
tʰb̥ʌŋ
ㄊㄥ
ti
tʰi
ㄊㄧ
tiao
tʰi̯ɑo
ㄊㄧㄠ
tie
tʰi̯ɛ
ㄊㄧㄝ
tian
tʰi̯ɛn
ㄊㄧㄢ
ting
tʰiŋ
ㄊㄧㄥ

n
n

na

ㄋㄚ
nao
nɑo
ㄋㄠ
nai
naɪ
ㄋㄞ
nan
nan
ㄋㄢ
nang
nɑŋ
ㄋㄤ
nou
nɔʊ̯
ㄋㄡ
nong
nʊŋ
ㄋㄨㄥ
nu
nu
ㄋㄨ

ny
ㄋㄩ
nuan
nu̯an
ㄋㄨㄢ
nüe
ny̆ɛ
ㄋㄩㄝ
nuo
nu̯ɔ
ㄋㄨㄛ
ne

ㄋㄜ
nei
nɛɪ
ㄋㄟ
nen
nən
ㄋㄣ
neng
nʌŋ
ㄋㄥ
ni
ni
ㄋㄧ
niao
ni̯ɑo
ㄋㄧㄠ
niu
ni̯oʊ
ㄋㄧㄡ
nie
ni̯ɛ
ㄋㄧㄝ
nian
ni̯ɛn
ㄋㄧㄢ
nin
nin
ㄋㄧㄣ
niang
ni̯ɑŋ
ㄋㄧㄤ
ning
niŋ
ㄋㄧㄥ

l
l

la

ㄌㄚ
lao
lɑo̯
ㄌㄠ
lai
laɪ̯
ㄌㄞ
lan
lan
ㄌㄢ
lang
lɑŋ
ㄌㄤ
lou
lɔʊ
ㄤㄡ
long
lʊŋ
ㄤㄨㄥ
lu
lʊŋ
ㄤㄨ

ly
ㄤㄩ
luan
lu̯an
ㄤㄨㄢ
lüe
ly̆ɛ
ㄤㄩㄝ
lun
lu̯ən
ㄤㄨㄣ
luo
lu̯ɔ
ㄤㄨㄛ
le

ㄤㄝ
lei
lɛɪ
ㄤㄟ
leng
lʌŋ
ㄤㄥ
li
li
ㄤㄞ
lia
li̯a
ㄤㄧㄚ
liao
li̯ɑo
ㄤㄧㄠ
liu
li̯oʊ
ㄤㄧㄡ
lie
li̯ɛ
ㄤㄧㄝ
lian
li̯ɛn
ㄤㄧㄢ
lin
lin
ㄤㄧㄣ
liang
li̯ɑŋ
ㄤㄧㄤ
ling
liŋ
ㄤㄧㄥ

z
d̥z̥

za
d̥ʐ̥ɑ
ㄗㄚ
zao
d̥ʐ̥ɑo̯
ㄗㄠ
zai
d̥ʐ̥aɪ̯
ㄗㄞ
zan
d̥ʐ̥an
ㄗㄢ
zang
d̥ʐ̥ɑŋ
ㄗㄤ
zou
d̥ʐ̥ɔʊ̯
ㄗㄡ
zong
d̥ʐ̥ʊŋ
ㄗㄨㄥ
zu
d̥ʐ̥u
ㄗㄨ
zuan
d̥ʐ̥u̯an
ㄗㄨㄢ
zun
d̥ʐ̥u̯ən
ㄗㄨㄣ
zuo
d̥ʐ̥u̯ɔ
ㄗㄨㄛ
zui
d̥ʐ̥u̯eɪ̯
ㄗㄨㄟ
ze
d̥ʐ̥ɤ
ㄗㄝ
zei
d̥ʐ̥ɛɪ
ㄗㄟ
zen
d̥ʐ̥ən
ㄗㄣ
zeng
d̥ʐ̥ʌŋ
ㄗㄥ
zi
d̥zi’
ㄗㄞ

c
tsʰ

ca
tsʰɑ
ㄘㄚ
cao
tsʰɑo̯
ㄘㄠ
cai
tsʰaɪ̯
ㄘㄞ
can
tsʰan
ㄘㄢ
cang
tsʰɑŋ
ㄘㄤ
cou
tsʰɔʊ̯
ㄘㄡ
cong
tsʰʊŋ
ㄘㄨㄥ
cu
tsʰu
ㄘㄨ
cuan
tsʰu̯an
ㄘㄨㄢ
cun
tsʰu̯ən
ㄘㄨㄣ
cuo
tsʰu̯ɔ
ㄘㄨㄛ
cui
tsʰu̯eɪ̯
ㄘㄨㄟ
ce
tsʰɤ
ㄘㄝ
cen
tsʰən
ㄘㄣ
ceng
tsʰʌŋ
ㄘㄥ
ci
tsʰi’

s
s

sa

ㄙㄚ
sao
sɑo̯
ㄙㄠ
sai
saɪ̯
ㄙㄞ
san
san
ㄙㄢ
sang
sɑŋ
ㄙㄤ
sou
sɔʊ̯
ㄙㄡ
song
sɔʊ̯
ㄙㄡ
su
su
ㄙㄨ
suan
su̯an
ㄙㄨㄢ
sun
su̯ən
ㄙㄨㄣ
suo
su̯ɔ
ㄙㄨㄛ
sui
su̯eɪ̯
ㄙㄨㄟ
se

ㄙㄝ
sen
sən
ㄙㄣ
seng
sʌŋ
ㄙㄥ
si
si’

zh
d̥ʐ̥

zha
d̥ʐ̥ɑ
ㄓㄚ
zhao
d̥ʐ̥ɑo̯
ㄓㄠ
zhai
d̥ʐ̥aɪ̯
ㄓㄞ
zhan
d̥ʐ̥an
ㄓㄢ
zhang
d̥ʐ̥ɑŋ
ㄓㄤ
zhou
d̥ʐ̥ɔʊ̯
ㄓㄡ
zhong
d̥ʐ̥ʊŋ
ㄓㄨㄥ
zhu
d̥ʐ̥u
ㄓㄨ
zhua
d̥ʐ̥u̯ɑ
ㄓㄨㄚ
zhuai
d̥ʐ̥u̯aɪ̯
ㄓㄨㄞ
zhuan
d̥ʐ̥u̯an
ㄓㄨㄢ
zhuang
d̥ʐ̥u̯ɑŋ
ㄓㄨㄤ
zhun
d̥ʐ̥u̯ən
ㄓㄨㄣ
zhuo
d̥ʐ̥u̯ɔ
ㄓㄨㄛ
zhui
d̥ʐ̥u̯eɪ̯
ㄓㄨㄟ
zhe
d̥ʐ̥ɤ
ㄓㄝ
zhei
d̥ʐ̥ɛɪ
ㄓㄟ
zhen
d̥ʐ̥ən
ㄓㄣ
zheng
d̥ʐ̥ʌŋ
ㄓㄥ
zhi
d̥z̥i’

ch
tʂʰ

cha
tʂʰɑ
ㄔㄚ
chao
tʂʰɑo̯
ㄔㄠ
chai
tʂʰaɪ̯
ㄔㄞ
chan
tʂʰan
ㄔㄢ
chang
tʂʰɑŋ
ㄔㄤ
chou
tʂʰɔʊ̯
ㄔㄡ
chong
tʂʰʊŋ
ㄔㄨㄥ
chu
tʂʰu
ㄔㄨ
chua
tʂʰu̯ɑ
ㄔㄨㄚ
chuai
tʂʰu̯aɪ̯
ㄔㄨㄞ
chuan
tʂʰu̯an
ㄔㄨㄢ
chuang
tʂʰu̯ɑŋ
ㄔㄨㄤ
chun
tʂʰu̯ən
ㄔㄨㄣ
chuo
tʂʰu̯ɔ
ㄔㄨㄛ
chui
tʂʰu̯eɪ̯
ㄔㄨㄟ
che
tʂʰɤ
ㄔㄝ
chen
tʂʰən
ㄔㄣ
cheng
tʂʰʌŋ
ㄔㄥ
chi
tʂʰi’

sh
ʂ

sha
ʂɑ
ㄕㄚ
shao
ʂɑo̯
ㄕㄠ
shai
ʂaɪ̯
ㄕㄞ
shan
ʂan
ㄕㄢ
shang
ʂɑŋ
ㄕㄤ
shou
ʂɔʊ̯
ㄕㄡ
shu
ʂu
ㄕㄨ
shua
ʂu̯ɑ
ㄕㄨㄚ
shuai
ʂu̯aɪ̯
ㄕㄨㄞ
shuan
ʂu̯an
ㄕㄨㄢ
shuang
ʂu̯ɑŋ
ㄕㄨㄤ
shun
ʂu̯ən
ㄕㄨㄣ
shuo
ʂu̯ɔ
ㄕㄨㄛ
shui
ʂu̯eɪ̯
ㄕㄨㄟ
she
ʂɤ
ㄕㄝ
shei
ʂɛɪ
ㄕㄟ
shen
ʂən
ㄕㄣ
sheng
ʂʌŋ
ㄕㄥ
shi
ʂi’
ㄕㄞ

r
ʐ

rao
ʐɑo̯
ㄖㄠ
ran
ʐan
ㄖㄢ
rang
ʐɑŋ
ㄖㄤ
rou
ʐɔ
ㄖㄛ
rong
ʐɔʊ̯
ㄖㄡ
ru
ʐʊŋ
ㄖㄨㄥ
rua
ʐu̯ɑ
ㄖㄨㄚ
ruan
ʐu̯an
ㄖㄨㄢ
run
ʐu̯ən
ㄖㄨㄣ
ruo
ʐu̯ɔ
ㄖㄨㄛ
rui
ʐu̯eɪ̯
ㄖㄨㄟ
re
ʐɤ
ㄖㄝ
ren
ʐən
ㄖㄣ
reng
ʐʌŋ
ㄖㄥ
ri
ʐi’

j
d̥̩ʑ̥

ju
d̥̩ʑ̥u
ㄐㄨ
juan
d̥̩ʑ̥u̯an
ㄐㄨㄢ
jue
d̥̩ʑ̥y̆ɛ
ㄐㄩㄝ
jun
d̥̩ʑ̥yn
ㄐㄨㄣ
ji
d̥̩ʑ̥i
ㄐㄞ
jia
d̥̩ʑ̥i̯a
ㄐㄧㄚ
jiao
d̥̩ʑ̥i̯ɑo
ㄐㄧㄠ
jiu
d̥̩ʑ̥i̯oʊ
ㄐㄧㄡ
jie
d̥̩ʑ̥i̯ɛ
ㄐㄧㄝ
jian
d̥̩ʑ̥i̯ɛn
ㄐㄧㄢ
jin
d̥̩ʑ̥in
ㄐㄧㄣ
jiang
d̥̩ʑ̥i̯ɑŋ
ㄐㄧㄤ
jing
d̥̩ʑ̥iŋ
ㄐㄧㄥ
jiong
d̥̩ʑ̥i̯ʊŋ
ㄐㄩㄥ

q
tɕʰ

qu
tɕʰu
ㄑㄨ
quan
tɕʰu̯an
ㄑㄨㄢ
que
tɕʰy̆ɛ
ㄑㄩㄝ
qun
tɕʰyn
ㄑㄨㄣ
qi
tɕʰi
ㄑㄞ
qia
tɕʰi̯a
ㄑㄧㄚ
qiao
tɕʰi̯ɑo
ㄑㄧㄠ
qiu
tɕʰi̯oʊ
ㄑㄧㄡ
qie
tɕʰi̯ɛ
ㄑㄧㄝ
qian
tɕʰi̯ɛn
ㄑㄧㄢ
qin
tɕʰin
ㄑㄧㄣ
qiang
tɕʰi̯ɑŋ
ㄑㄧㄤ
qing
tɕʰiŋ
ㄑㄧㄥ
qiong
tɕʰi̯ʊŋ
ㄑㄩㄥ

x
ɕ

xu
ɕu
ㄒㄨ
xuan
ɕu̯an
ㄒㄨㄢ
xue
ɕy̆ɛ
ㄒㄩㄝ
xun
ɕyn
ㄒㄨㄣ
xi
ɕi
ㄒㄞ
xia
ɕi̯a
ㄒㄧㄚ
xiao
ɕi̯ɑo
ㄒㄧㄠ
xiu
ɕi̯oʊ
ㄒㄧㄡ
xie
ɕi̯ɛ
ㄒㄧㄝ
xian
ɕi̯ɛn
ㄒㄧㄢ
xin
ɕin
ㄒㄧㄣ
xiang
ɕi̯ɑŋ
ㄒㄧㄤ
xing
ɕiŋ
ㄒㄧㄥ
xiong
ɕi̯ʊŋ
ㄒㄩㄥ

q
tɕʰ

ga
tɕʰɑ
ㄍㄚ
gao
tɕʰɑo̯
ㄍㄠ
gai
tɕʰaɪ̯
ㄍㄞ
gan
tɕʰan
ㄍㄢ
gang
tɕʰɑŋ
ㄍㄤ
gou
tɕʰɔʊ̯
ㄍㄡ
gong
tɕʰʊŋ
ㄍㄨㄥ
gu
tɕʰu
ㄍㄨ
gua
tɕʰu̯ɑ
ㄍㄨㄚ
guai
tɕʰu̯aɪ̯
ㄍㄨㄞ
guan
tɕʰu̯an
ㄍㄨㄢ
guang
tɕʰu̯ɑŋ
ㄍㄨㄤ
gun
tɕʰu̯ən
ㄍㄨㄣ
gun
tɕʰu̯ɔ
ㄍㄨㄛ
gui
tɕʰu̯eɪ̯
ㄍㄨㄟ
ge
tɕʰɤ
ㄍㄝ
gei
tɕʰɛɪ
ㄍㄟ
gen
tɕʰən
ㄍㄣ
geng
tɕʰʌŋ
ㄍㄥ

k

ka
kʰɑ
ㄎㄚ
gao
kʰɑo̯
ㄎㄠ
gai
kʰaɪ̯
ㄎㄞ
kan
kʰan
ㄎㄢ
kang
kʰɑŋ
ㄎㄤ
kou
kʰɔʊ̯
ㄎㄡ
kong
kʰʊŋ
ㄎㄨㄥ
ku
kʰu
ㄎㄨ
kua
kʰu̯ɑ
ㄎㄨㄚ
kuai
kʰu̯aɪ̯
ㄎㄨㄞ
kuan
kʰu̯an
ㄎㄨㄢ
kuang
kʰu̯ɑŋ
ㄎㄨㄤ
kun
kʰu̯ən
ㄎㄨㄣ
kuo
kʰu̯ɔ
ㄎㄨㄛ
kui
kʰu̯eɪ̯
ㄎㄨㄟ
ke
kʰɤ
ㄎㄝ
kei
kʰɛɪ
ㄎㄟ
ken
kʰən
ㄎㄣ
keng
kʰʌŋ
ㄎㄥ

h
χ

ha
χɑ
ㄏㄚ
hao
χɑo̯
ㄏㄠ
hai
χaɪ̯
ㄏㄞ
han
χan
ㄏㄢ
hang
χɑŋ
ㄏㄤ
hou
χɔʊ̯
ㄏㄡ
hong
χʊŋ
ㄏㄨㄥ
hu
χu
ㄏㄨ
hua
χu̯ɑ
ㄏㄨㄚ
huai
χu̯aɪ̯
ㄏㄨㄞ
huan
χu̯an
ㄏㄨㄢ
huang
χu̯ɑŋ
ㄏㄨㄤ
hun
χu̯ən
ㄏㄨㄣ
huo
χu̯ɔ
ㄏㄨㄛ
hui
χu̯eɪ̯
ㄏㄨㄟ
he
χɤ
ㄏㄝ
hei
χɛɪ
ㄏㄟ
hen
χən
ㄏㄣ
heng
χʌŋ
ㄏㄥ

w
u

wa

ㄨㄚ
wai
uaɪ
ㄨㄞ
wan
uan
ㄨㄢ
wang
uɑŋ
ㄨㄤ
wo

ㄨㄛ
wu
u
wei
uɛɪ
ㄨㄟ
wen
uən
ㄨㄣ
weng
uʌŋ
ㄨㄥ

y
 

ya
i̯ɑ
ㄧㄚ
yao
i̯ɑo̯
ㄧㄠ
yan
i̯an
ㄧㄢ
yang
i̯ɑŋ
ㄧㄤ
yo
i̯ɔ
ㄧㄛ
you
i̯ɔʊ̯
ㄧㄡ
yong
i̯ʊŋ
ㄧㄨㄥ
yu
u
yuan
u̯an
ㄨㄢ
yue
y̆ɛ
ㄧㄩㄝ
yun
yn
ㄧㄨㄣ
ye
i̯ɤ
ㄧㄝ
yi
i
yin
in
ㄧㄣ
ying

ㄧㄥ

siehe auch: Wikipedia:Internationales Phonetisches Alphabet, Pinyin, Aussprache, IPA Sound Samples