As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Purbo T/uploads/H

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Heenese Fleck,583,1501742 Heenese Fleck,583,1501745 Guatemaltekische Gebärdensprache,101,716088 Franzühsesch (Affreka),134,607069 Franzühsesch (Mauretannije),134,607081 Franzühsesch (Mahli),134,607093 Franzühsesch (Bukinna-Fahso),134,607105 Franzühsesch (Älfebijköß),134,607111 Franzühsesch (Tohro),134,607117 Franzühsesch (Benihn),134,607123 Franzühsesch (Nijjer),134,607129 Franzühsesch (Kammeruhn),134,607135 Franzühsesch (Jabuhn),134,607141 Franzühsesch (Kongjoh),134,607147 Franzühsesch (Tschatt),134,607153 Franzühsesch (Za'ihre,134,607165 Franzühsesch (Sah'ihre,134,607165 Franzühsesch (Ruwannda-Burrunndi,134,607171 Franzühsesch (Maddajaßkaa,134,607189 Franzühsesch (Kannada),134,378794 Franzühsesch (Kanada),134,378794 affrekahnesch Franzühsesch,134,607069 mauretannesch Franzühsesch,134,607081 mauretahnesch Franzühsesch,134,607081 mahlesch Franzühsesch,134,607093 benihnsch Franzühsesch,134,607123 nijjerejhanesch Franzühsesch,134,607129 kammeruhnesch Franzühsesch,134,607135 jabuhnesch Franzühsesch,134,607141 kongjolehsesch Franzühsesch,134,607147 maddajaßkahnesch Franzühsesch,134,607189 maddajaskahnesch Franzühsesch,134,607189 ßlahwesche Schprohch,134,347539 Maduhra,134,7756 Madurahnesch,134,7756 Färröhrsch,134,395677 Leponntesch,134,566618 Istambuhler Törkesch Platt,134,545279 Ißtambuhler Törkesch Platt,134,545279 Ißtambuhler Platt,134,545279 Angkara-Platt,134,545284 Angkarahner Törkesch Platt,134,545284 Angkarrahnesch,134,545284 Eskischehihr Törkesch Platt,134,545290 Kastamohnu Törkesch Platt,134,545296 Karamanli Platt,134,545302 Akhisar Platt,134,545308 Izmir Platt,134,545314 Izmirplatt,134,545314 Mugla Platt,134,545320 Antalya Platt,134,545326 Adana Platt,134,545332 Gaziantep Platt,134,545338 Urfa Platt,134,545344 Erzurum Platt,134,545350 Hamah Hims Platt,134,545356 Kibris Platt,134,545362 Efe Platt,134,545368 Edirne Platt,134,545374 Razgrad Platt,134,545380 Dinler Platt,134,545386 Ammärrkahnesche Zeijscheschprohch,134,512309 Zeijscheschprohch uß Ammärrka,134,512309 Zeijscheschprohch us Ammärrka,134,512309 Brettesche Zeijscheschprohch,134,533604 Änglesche Zeijscheschprohch,134,533604 Zeijscheschprohch Ängland,134,533604 Adamorobe-Zeijscheschprohch,134,657001 Zeijscheschprohch uß Ajjänihneje,134,657093 Zeijscheschprohch uß Ammehneje,134,657115 Zeijscheschprohch uß Austrahlije,134,668134 Zeijscheschprohch uß Alljehrije,134,668172 Zeijscheschprohch uß Öhßterisch,134,668178 Zeijscheschprohch us Ajjänihneje,134,657093 Zeijscheschprohch us Ammehneje,134,657115 Zeijscheschprohch us Austrahlije,134,668134 Zeijscheschprohch us Alljehrije,134,668172 Zeijscheschprohch vun Öhßterisch,134,668178 Zeijscheschprohch vun Ajjänihneje,134,657093 Zeijscheschprohch vun Ammehneje,134,657115 Zeijscheschprohch vun Austrahlije,134,668134 Zeijscheschprohch vun Alljehrije,134,668172 Zeijscheschprohch vun Öhßterisch,134,668178 Zeijscheschprohch vun Öhßterisch,134,668178 ajjänihnesche Zeijscheschprohch,134,657093 ammehnesche Zeijscheschprohch,134,657115 austrahlesche Zeijscheschprohch,134,668134 alljehresche Zeijscheschprohch,134,668172 Zeijscheschprohch vun de Austrahlesche Uhrbewonner,134,668192 Zeijscheschprohch vun de Austrahlesche Uhrennnwunner,134,668192 de Austrahlesche Uhrbewonner ier Zeijscheschprohch,134,668192 de Austrahlesche Uhrennnwunner ier Zeijscheschprohch,134,668192 vun de Austrahlesche Uhrennnwunner de Zeijscheschprohch,134,668192 Ban-Khor-Zeijscheschprohch,134,672690 Bamako-Zeijscheschprohch,134,681314 Zeijscheschprohch us Buljahrije,134,686587 Zeijscheschprohch uß Bahli,134,686630 Zeijscheschprohch uß Bollihvije,134,687011 Zeijscheschprohch uß Bälljie,134,687018 Zeijscheschprohch uß Brasillije,134,687025 Zeijscheschprohch uß dem Tschadd,134,687032 Zeijscheschprohch us Kattalohnije,134,697463 Zeijscheschprohch us Chiangmai,134,697478 Zeijscheschprohch us de Tschäscheij,134,697493 Zeijscheschprohch us Kuhba,134,697509 Zeijscheschprohch us Schihle,134,697526 Zeijscheschprohch uß Buljahrije,134,686587 Zeijscheschprohch us Bahli,134,686630 Zeijscheschprohch us Bollihvije,134,687011 Zeijscheschprohch us Bälljie,134,687018 Zeijscheschprohch us Brasillije,134,687025 Zeijscheschprohch us dem Tschadd,134,687032 Zeijscheschprohch uß Kattalohnije,134,697463 Zeijscheschprohch uß Chiangmai,134,697478 Zeijscheschprohch uß de Tschäscheij,134,697493 Zeijscheschprohch uß Kuhba,134,697509 Zeijscheschprohch uß Schihle,134,697526 bulljhresche Zeijscheschprohch,134,686587 Zeijscheschprohch vun Buljahrije,134,686587 balinehseesche Zeijscheschprohch,134,686630 Zeijscheschprohch vun Bahli,134,686630 bollivelahnesche Zeijscheschprohch,134,687011 Zeijscheschprohch vun Bollihvije,134,687011 bälljesche Zeijscheschprohch,134,687018 Zeijscheschprohch vun Bälljie,134,687018 brsilljahnesche Zeijscheschprohch,134,687025 Zeijscheschprohch vun Brasillije,134,687025 Zeijscheschprohch vun dem Tschadd,134,687032 kattalahnesche Zeijscheschprohch,134,697463 Zeijscheschprohch vun Kattalahnije,134,697463 kattalohnesche Zeijscheschprohch,134,697463 Zeijscheschprohch vun Kattalohnije,134,697463 kattaluhnesche Zeijscheschprohch,134,697463 Zeijscheschprohch vun Kattaluhnije,134,697463 Zeijscheschprohch vun Schijangmai,134,697478 täschesche Zeijscheschprohch,134,697493 Zeijscheschprohch vun de Tschäscheij,134,697493 kubahnesche Zeijscheschprohch,134,697509 Zeijscheschprohch vun Kuhba,134,697509 schilehnesche Zeijscheschprohch,134,697526 Zeijscheschprohch vun Schihle,134,697526 schinehsesche Zeijscheschprohch,134,697545 Zeijscheschprohch uß Schihna,134,697545 kolummbejahnesche Zeijscheschprohch,134,697556 Zeijscheschprohch uß Kolummbije,134,697556 krowahtesche Zeijscheschprohch,134,697567 Zeijscheschprohch uß Kowahzije,134,697567 koßtarikkahnesche Zeijscheschprohch,134,697574 Zeijscheschprohch uß Koßtarikka,134,697574 dommenikahnesche Zeijscheschprohch,134,701396 Zeijscheschprohch uß de Domminekahnesche Repoblik,134,701396 ißra'ehlesche Zeijscheschprohch,134,702838 Zeijscheschprohch uß Ißra'äl,134,702838 nederlndesche Zeijscheschprohch,134,705319 Zeijscheschprohch uß de Nederläng,134,705319 dähneesche Zeijscheschprohch,134,705331 Zeijscheschprohch uß Dähnemark,134,705331 äqudorejahnesche Zeijscheschprohch,134,706447 Zeijscheschprohch uß Äquador,134,706447 äjiptesche Zeijscheschprohch,134,708427 Zeijscheschprohch uß Äjipte,134,708427 Zeijscheschprohch us Schihna,134,697545 Zeijscheschprohch us Kolummbije,134,697556 Zeijscheschprohch us Kowahzije,134,697567 Zeijscheschprohch us Koßtarikka,134,697574 Zeijscheschprohch us de Domminekahnesche Repoblik,134,701396 Zeijscheschprohch us Ißra'äl,134,702838 Zeijscheschprohch us de Nederläng,134,705319 Zeijscheschprohch us Dähnemark,134,705331 Zeijscheschprohch us Äquador,134,706447 Zeijscheschprohch us Äjipte,134,708427 Zeijscheschprohch vun Schihna,134,697545 Zeijscheschprohch vun Kolummbije,134,697556 Zeijscheschprohch vun Kowahzije,134,697567 Zeijscheschprohch vun Koßtarikka,134,697574 Zeijscheschprohch vun de Domminekahnesche Repoblik,134,701396 Zeijscheschprohch vun Ißra'äl,134,702838 Zeijscheschprohch vun de Nederläng,134,705319 Zeijscheschprohch vun Dähnemark,134,705331 Zeijscheschprohch vun Äquador,134,706447 Zeijscheschprohch vun Äjipte,134,708427 franzühsesch-kannahdesche Zeijscheschprohch,134,710700 franzühsesch-kannahdesche Zeijscheschprohch us franzühsesch Kannada,134,710700 franzühsesch-kannahdesche Zeijscheschprohch uß franzühsesch Kannada,134,710700 franzühsesch-kannahdesche Zeijscheschprohch vun franzühsesch Kannada,134,710700 hawajahnesche Duhve-Zeijscheschprohch,134,709006 Zeijscheschprohch vun de Paärih-Enndejahner,134,709187 de Paärih-Enndejahner ier Zeijscheschprohch,134,709187 vun de Paärih-Enndejahner de Zeijscheschprohch,134,709187 Zeijscheschprohch uß San Salvador,134,708438 Zeijscheschprohch uß Äßand,134,708443 Zeijscheschprohch uß Ättijohpeje,134,708726 Zeijscheschprohch uß Tailannd,134,709898 Zeijscheschprohch uß Finnland,134,713094 Zeijscheschprohch uß Frankrisch,134,713101 Zeijscheschprohch uß em schwehesche deijl vun Finnand,134,713108 Zeijscheschprohch uß Jahna,134,716070 Zeijscheschprohch uß Deutschland,134,716077 Zeijscheschprohch uß Juwatemahla,134,716088 Zeijscheschprohch uß Jrihscheland,134,716103 Zeijscheschprohch uß Jinnehja,134,716224 Zeijscheschprohch uß Hannoij,134,716927 Zeijscheschprohch vun San Salvador,134,708438 Zeijscheschprohch vun Äßand,134,708443 Zeijscheschprohch vun Ättijohpeje,134,708726 Zeijscheschprohch vun Tailannd,134,709898 Zeijscheschprohch vun Finnland,134,713094 Zeijscheschprohch vun Frankrisch,134,713101 Zeijscheschprohch vun em schwehesche deijl vun Finnand,134,713108 Zeijscheschprohch vun Jahna,134,716070 Zeijscheschprohch vun Deutschland,134,716077 Zeijscheschprohch vun Juwatemahla,134,716088 Zeijscheschprohch vun Jrihscheland,134,716103 Zeijscheschprohch vun Jinnehja,134,716224 Zeijscheschprohch vun Hannoij,134,716927 san salvadohrejahnesche Zeijscheschprohch,134,708438 Zeijscheschprohch us San Salvador,134,708438 äßßnesche Zeijscheschprohch,134,708443 Zeijscheschprohch us Äßand,134,708443 ättejohpesche Zeijscheschprohch,134,708726 Zeijscheschprohch us Ättijohpeje,134,708726 Tailändesche Zeijscheschprohch,134,709898 Zeijscheschprohch us Tailannd,134,709898 finnesche Zeijscheschprohch,134,713094 Zeijscheschprohch us Finnland,134,713094 franzühsesche Zeijscheschprohch,134,713101 Zeijscheschprohch us Frankrisch,134,713101 schehdesch-finnesche Zeijscheschprohch,134,713108 Zeijscheschprohch us em schwehesche deijl vun Finnand,134,713108 Jahahjesche Zeijscheschprohch,134,716070 Zeijscheschprohch us Jahna,134,716070 deutsche Zeijscheschprohch,134,716077 Zeijscheschprohch us Deutschland,134,716077 juwatemaltehesche Zeijscheschprohch,134,716088 Zeijscheschprohch us Juwatemahla,134,716088 jrihschesche Zeijscheschprohch,134,716103 Zeijscheschprohch us Jrihscheland,134,716103 jinnehjesche Zeijscheschprohch,134,716224 Zeijscheschprohch us Jinnehja,134,716224 Zeijscheschprohch us Hannoij,134,716927 Zeijscheschprohch uß Irland,134,718303 Zeijscheschprohch uß Endonehsije,134,718317 Zeijscheschprohch uß Norrwehje,134,718330 Zeijscheschprohch uß Inndije,134,718341 Zeijscheschprohch uß Honduhraß,134,720582 Zeijscheschprohch uß Ho-Schi-Minn-Schtadt,134,721602 Zeijscheschprohch uß Unjann,134,721655 Zeijscheschprohch uß Ißlannd,134,722998 Zeijscheschprohch uß Ittahlije,134,728596 Zeijscheschprohch uß Rußßland,134,729445 Zeijscheschprohch uß Lüjjong,134,731655 Zeijscheschprohch uß Jordahnije,134,734771 Zeijscheschprohch vun Irland,134,718303 Zeijscheschprohch vun Endonehsije,134,718317 Zeijscheschprohch vun Norrwehje,134,718330 Zeijscheschprohch vun Inndije,134,718341 Zeijscheschprohch vun Honduhraß,134,720582 Zeijscheschprohch vun Ho-Schi-Minn-Schtadt,134,721602 Zeijscheschprohch vun Unjann,134,721655 Zeijscheschprohch vun Ißlannd,134,722998 Zeijscheschprohch vun Ittahlije,134,728596 Zeijscheschprohch vun Rußßland,134,729445 Zeijscheschprohch vun Lüjjong,134,731655 Zeijscheschprohch vun Jordahnije,134,734771 ihresche Zeijscheschprohch,134,718303 Zeijscheschprohch us Irland,134,718303 enndonehsihresche Zeijscheschprohch,134,718317 Zeijscheschprohch us Endonehsije,134,718317 norrwehjihresche Zeijscheschprohch,134,718330 Zeijscheschprohch us Norrwehje,134,718330 inndihresche Zeijscheschprohch,134,718341 Zeijscheschprohch us Inndije,134,718341 hondurahnihresche Zeijscheschprohch,134,720582 Zeijscheschprohch us Honduhraß,134,720582 Zeijscheschprohch us Ho-Schi-Minn-Schtadt,134,721602 unjarrihresche Zeijscheschprohch,134,721655 Zeijscheschprohch us Unjann,134,721655 ißländihresche Zeijscheschprohch,134,722998 Zeijscheschprohch us Ißlannd,134,722998 italljähnihresche Zeijscheschprohch,134,728596 Zeijscheschprohch us Ittahlije,134,728596 rußßihresche Zeijscheschprohch,134,729445 Zeijscheschprohch us Rußßland,134,729445 lüjonehsihresche Zeijscheschprohch,134,731655 Zeijscheschprohch us Lüjjong,134,731655 joddahnihresche Zeijscheschprohch,134,734771 Zeijscheschprohch us Jordahnije,134,734771 Zeijscheschprohch vun de Haußßa,134,721670 vun de Haußßa de Zeijscheschprohch,134,721670 de Haußßa ier Zeijscheschprohch,134,721670 Zeijscheschprohch vum Land us Jamaika,134,731351 Zeijscheschprohch vum Land vun Jamaika,134,731351 Zeijscheschprohch vum Land uß Jamaika,134,731351 jamaikahnesche Zeijscheschprohch vum Land,134,731351 jappahnesche Zeijscheschprohch,134,735039 Zeijscheschprohch us Jappan,134,735039 schwehdesche Zeijscheschprohch,134,737683 Zeijscheschprohch us Schwehde,134,737683 libesche Zeijscheschprohch,134,738619 Zeijscheschprohch us Lihbije,134,738619 mossambekahnesche Zeijscheschprohch,134,741985 Zeijscheschprohch us Mosammbik,134,741985 maltehsesche Zeijscheschprohch,134,742632 Zeijscheschprohch us Mallta,134,742632 neusehländesche Zeijscheschprohch,134,743102 Zeijscheschprohch us Neusehland,134,743102 sammbesche Zeijscheschprohch,134,744557 Zeijscheschprohch us Sammbija,134,744557 selängjorejahnesche Zeijscheschprohch,134,748475 Zeijscheschprohch us Selengjohr,134,748475 la'ohtesche Zeijscheschprohch,134,751934 Zeijscheschprohch us La'oß,134,751934 ukra'ihnesche Zeijscheschprohch,134,754767 Zeijscheschprohch us de Uka'ihne,134,754767 kennjahnesche Zeijscheschprohch,134,760434 Zeijscheschprohch us Kehnija,134,760434 söhdaffrekahnesche Zeijscheschprohch,134,760452 Zeijscheschprohch us Söhdaffrika,134,760452 Zeijscheschprohch vun Jappan,134,735039 Zeijscheschprohch vun Schwehde,134,737683 Zeijscheschprohch vun Lihbije,134,738619 Zeijscheschprohch vun Mosammbik,134,741985 Zeijscheschprohch vun Mallta,134,742632 Zeijscheschprohch vun Neusehland,134,743102 Zeijscheschprohch vun Sammbija,134,744557 Zeijscheschprohch vun Selengjohr,134,748475 Zeijscheschprohch vun La'oß,134,751934 Zeijscheschprohch vun de Uka'ihne,134,754767 Zeijscheschprohch vun Kehnija,134,760434 Zeijscheschprohch vun Söhdaffrika,134,760452 Zeijscheschprohch uß Jappan,134,735039 Zeijscheschprohch uß Schwehde,134,737683 Zeijscheschprohch uß Lihbije,134,738619 Zeijscheschprohch uß Mosammbik,134,741985 Zeijscheschprohch uß Mallta,134,742632 Zeijscheschprohch uß Neusehland,134,743102 Zeijscheschprohch uß Sammbija,134,744557 Zeijscheschprohch uß Selengjohr,134,748475 Zeijscheschprohch uß La'oß,134,751934 Zeijscheschprohch uß de Uka'ihne,134,754767 Zeijscheschprohch uß Kehnija,134,760434 Zeijscheschprohch uß Söhdaffrika,134,760452 Zeijscheschprohch vun de Jukatek-Mahjas,134,760623 vun de Jukatek-Mahjas de Zeijscheschprohch,134,760623 de Jukatek-Mahjas vun de Zeijscheschprohch,134,760623 Urubu-Kaapor-Zeijscheschprohch,134,823801 zimbabwesche Zeijscheschprohch,134,823746 Zeijscheschprohch vun Zimbabwe,134,823746 Zeijscheschprohch us Zimbabwe,134,823746 Zeijscheschprohch uß Zimbabwe,134,823746 juggoßlahwesche Zeijscheschprohch,134,823757 Zeijscheschprohch vun Juggoßlahwije,134,823757 Zeijscheschprohch us Juggoßlahwije,134,823757 Zeijscheschprohch uß Juggoßlahwije,134,823757 jiddesche Zeijscheschprohch,134,823764 Zeijscheschprohch en Jiddesch,134,823764 Zeijscheschprohch vun Venezo'ehla,134,823770 Zeijscheschprohch vun Urruju'ai,134,823782 Zeijscheschprohch vun Ujanndah,134,823808 Zeijscheschprohch vun de Törkei,134,823815 Zeijscheschprohch vun Tunnehsijje,134,823822 Zeijscheschprohch us Venezo'ehla,134,823770 Zeijscheschprohch us Urruju'ai,134,823782 Zeijscheschprohch us Ujanndah,134,823808 Zeijscheschprohch us de Törkei,134,823815 Zeijscheschprohch us Tunnehsijje,134,823822 wennezowelahnesche Zeijscheschprohch,134,823770 Zeijscheschprohch uß Venezo'ehla,134,823770 urrujuwajesche Zeijscheschprohch,134,823782 Zeijscheschprohch uß Urruju'ai,134,823782 ujjanndesche Zeijscheschprohch,134,823808 Zeijscheschprohch uß Ujanndah,134,823808 törkesche Zeijscheschprohch,134,823815 Zeijscheschprohch uß de Törkei,134,823815 tunnehsesche Zeijscheschprohch,134,823822 Zeijscheschprohch uß Tunnehsijje,134,823822 tansahnesche Zeijscheschprohch,134,824331 Zeijscheschprohch vun Tansanihja,134,824331 Zeijscheschprohch us Tansanihja,134,824331 Zeijscheschprohch uß Tansanihja,134,824331 taiwnehsesche Zeijscheschprohch,134,824344 Zeijscheschprohch vun Taiwan,134,824344 Zeijscheschprohch us Taiwan,134,824344 Zeijscheschprohch uß Taiwan,134,824344 etalljähnesche Zeijscheschprohch,134,824352 Zeijscheschprohch uß Ettahleje,134,824352 Zeijscheschprohch us Ettahleje,134,824352 Zeijscheschprohch vun Ettahleje,134,824352 Zeijscheschprohch uß de deutschprohcheje Schwäijz,134,824362 Zeijscheschprohch uß de franzühsetschprohcheje Schwäijz,134,824391 Zeijscheschprohch us de deutschprohcheje Schwäijz,134,824362 Zeijscheschprohch us de franzühsetschprohcheje Schwäijz,134,824391 Zeijscheschprohch vun de deutschprohcheje Schwäijz,134,824362 Zeijscheschprohch vun de franzühsetschprohcheje Schwäijz,134,824391 Zeijscheschprohch us Srilangka,134,824402 Zeijscheschprohch uß Schrihlangka,134,824402 Zeijscheschprohch uß Srilangka,134,824402 Zeijscheschprohch us Schrihlangka,134,824402 Zeijscheschprohch vun Srilangka,134,824402 Zeijscheschprohch vun Schrihlangka,134,824402 schrihlangkesche Zeijscheschprohch,134,824402 schrihlangkahnesche Zeijscheschprohch,134,824402 ßrihlangkesche Zeijscheschprohch,134,824402 ßrihlangkahnesche Zeijscheschprohch,134,824402 schpahnesche Zeijscheschprohch,134,824411 Zeijscheschprohch vun Schpahnije,134,824411 schpahnesche Zeijscheschprohch,134,824411 Zeijscheschprohch us Schpahnije,134,824411 schpahnesche Zeijscheschprohch,134,824411 Zeijscheschprohch uß Schpahnije,134,824411 ßlowakkesche Zeijscheschprohch,134,824510 Zeijscheschprohch vun de ẞlowakkei,134,824510 Zeijscheschprohch us de ẞlowakkei,134,824510 Zeijscheschprohch uß de ẞlowakkei,134,824510 sengjapohrejahnesche Zeijscheschprohch,134,824537 Zeijscheschprohch uß Sengjapohr,134,824537 Zeijscheschprohch us Sengjapohr,134,824537 Zeijscheschprohch vun Sengjapohr,134,824537 zimbabwesche Zeijscheschprohch,134,823746 Zeijscheschprohch vun Zimbabwe,134,823746 Zeijscheschprohch us Zimbabwe,134,823746 Zeijscheschprohch uß Zimbabwe,134,823746 juggoßlahwesche Zeijscheschprohch,134,823757 Zeijscheschprohch vun Juggoßlahwije,134,823757 Zeijscheschprohch us Juggoßlahwije,134,823757 Zeijscheschprohch uß Juggoßlahwije,134,823757 jiddesche Zeijscheschprohch,134,823764 Zeijscheschprohch en Jiddesch,134,823764 ßlowakkesche Zeijscheschprohch,134,824510 Zeijscheschprohch vun de ẞlowakkei,134,824510 Zeijscheschprohch us de ẞlowakkei,134,824510 Zeijscheschprohch uß de ẞlowakkei,134,824510 Zeijscheschprohch us ẞjärra Lehjohne,134,824551 Zeijscheschprohch us Saudi-Arrahbije,134,824564 Zeijscheschprohch vun ẞjärra Lehjohne,134,824551 Zeijscheschprohch vun Saudi-Arrahbije,134,824564 ßjärra-lejohnesche Zeijscheschprohch,134,824551 Zeijscheschprohch uß ẞjärra Lehjohne,134,824551 saudi-attahbesche Zeijscheschprohch,134,824564 saudesche Zeijscheschprohch,134,824564 Zeijscheschprohch uß Saudi-Arrahbije,134,824564 rommähnesche Zeijscheschprohch,134,824589 Zeijscheschprohch uß Romähneje,134,824589 Zeijscheschprohch us Romähneje,134,824589 Zeijscheschprohch vun Romähneje,134,824589 ßjärra-lejohnesche Zeijscheschprohch,134,824551 Zeijscheschprohch uß ẞjärra Lehjohne,134,824551 saudi-arrahbesche Zeijscheschprohch,134,824564 Zeijscheschprohch uß Saudi-Arrahbije,134,824564 romähnesche Zeijscheschprohch,134,824589 Zeijscheschprohch uß Romähneje,134,824589 Zeijscheschprohch vun de Sollomohne,134,824598 rännelehsesche Zeijscheschprohch,134,824598 korrejahnesche Zeijscheschprohch,134,880540 Zeijscheschprohch vun Korrehja,134,880540 Zeijscheschprohch us Korrehja,134,880540 Zeijscheschprohch uß Korrehja,134,880540 littouesche Zeijscheschprohch,134,899474 Zeijscheschproch vun Littouwe,134,899474 Zeijscheschproch us Littouwe,134,899474 Zeijscheschproch uß Littouwe,134,899474 lättesche Zeijscheschprohch,134,993956 Zeijscheschprohch uß Lättland,134,993956 Zeijscheschprohch vun Lättland,134,993956 Zeijscheschprohch us Lättland,134,993956 ahle marritihme Zeijscheschprohch uß Amärrika,134,760593 Holländesch,134,5684 Nederländesch,134,5684 Nehderländesch,134,5684 Änglesch,134,5685 Jallihzesch,134,5686 Franzühsesch,134,5687 Deutsch,134,5688 Döütsch,134,5688 Armehnesch,134,6015 Bulljahresch,134,6057 Ealljähnesch,134,6063 Italljähnesch,134,6063 Pochtojihsesch,134,6064 Summehresch,134,6088 Afrikaans,134,6089 Nappolletahnesch,134,6090 Albahnesch,134,6091 Rußßesch,134,6092 Arrahbesch,134,6093 Wiißrußesch,134,6095 Wiesrussisch,134,6095 Bängjahlesch,134,6097 Boßnesch,134,6103 Burmehsesch,134,6105 Myjanmahresesch,134,6105 Krowahtesch,134,6108 Dähnesch,134,6110 Esperanto,134,6112 Äßnesch,134,6116 Finnesch,134,6119 Jeorrjesch,134,6120 Jihschesch,134,6121 Hebräjesch,134,6123 Hebräisch,134,6123 Hindi,134,6126 Unnjarresch,134,6128 Ißlänndesch,134,6202 Indonehsesch,134,6203 Ihresch,134,6206 Afar,134,6211 Abchahsesch,134,6214 Akahnesch,134,6216 Akahnesch,134,6217 Japahnesch,134,6220 Kassakkesch,134,6221 Korrejahnesch,134,6222 Lättesch,134,6228 Littouesch,134,6229 Litauesch,134,6229 Mazzehohnesch,134,6230 Maltehsesch,134,6231 Nepallehsesch,134,6235 Norrwehjesch,134,6238 Pärsesch,134,6239 Pollnesch,134,6240 Romähnesch,134,6241 Särbesch,134,6242 Slowakkesch,134,6250 ẞlowakkesch,134,6250 ẞlowehnesch,134,6254 Slowenesch,134,6254 Baskesch,134,6256 Schwehdesch,134,6275 Zulu,134,6284 Suhlu,134,6284 Jiddesch,134,6288 Xhosa,134,6290 Wallihsesch,134,6291 Vijätnamehsesch,134,6292 Fijätnamehsesch,134,6292 Urrdu,134,6293 Urdu,134,6293 Ukraijnesch,134,6295 Ukra'ihnesch,134,6295 Törkesch,134,6296 Tamihlesch,134,6300 Kölsch,134,6315 Kölsche Schprooch,134,6315 Ußbehkesch,134,6633 Toskesch,134,6636 Thailändesch,134,6644 Teluuru,134,6648 Hochdeutsch,134,6649 Tajalloch,134,6682 Sundanehsesch,134,6688 Niddersorbesch,134,6691 Ongersorbesch,134,6691 Sindhi,134,6694 Sinndi,134,6694 Pannschahbesch,134,6696 Pachtuhnesch,134,6697 Paschtoh,134,6697 Awestahnesch,134,6698 Amharesch,134,6719 Arrajonnehsesch,134,6722 Reijscharramähjesch,134,6725 Aßßamehsesch,134,6726 Assamehsesch,134,6726 Awahresch,134,6744 Avahresch,134,6744 Haußßa,134,6750 Jawahnesch,134,6751 Javahnesch,134,6751 Kannahdesch,134,6754 inndesch Kannahdesch,134,6754 Darvihdesch,134,6784 Malajesch,134,6821 Mallaijalamm,134,6825 Madpungun,134,6826 Marrahti,134,6827 Marrahtesch,134,6827 Oriya,134,6834 Ahl Änglesch,134,6835 Affro-Assejahtesch,134,6840 Schärrokeh,134,6907 Sätswahna,134,6913 Bammbarra,134,7001 Ewe,134,7527 Ehwe,134,7527 Navajo,134,7611 Navaho,134,7611 Kattalahnesch,134,7665 Madura,134,7756 Ladihnisch,134,7758 Dolomiteladihnisch,134,7758 Lombardesch,134,7759 Jakuttesch,134,7760 Vlax Romahni,134,7769 Vlax Zejeunerschprohch,134,7769 Lingala,134,7771 Kalkutung,134,7779 Ido,134,8070 Sizilljanėsh,134,8157 Min Nan,134,8195 Min Nan Schinehsesch,134,8195 Nauru,134,8198 Nauruhjesch,134,8198 Pampangan,134,8199 Kapampangan,134,8199 Pijemontehsesch,134,8215 Suahehli,134,8253 Suahihli,134,8253 Suahehlesch,134,8253 Suahihlsch,134,8253 Turkmehnesch,134,8289 Norrwehjesch Bokmål,134,8424 Keu,134,154764 Kauderwälsch,134,154764 Frijauhlesch,134,155600 Frijuhlesch,134,155600 Marihja,134,156066 Maria,134,156066 Pappijamentu,134,156113 Mandarin,134,156136 Baieresch,134,156471 Baijeresch,134,156471 Kaschubisch,134,156475 Kaschuhbesch,134,156475 Marihja,134,156564 Maria,134,156564 Libido,134,159174 Bahli,134,159289 Bali,134,159289 Kahde,134,159707 Kado,134,159707 Tschetschehnesch,134,160329 Tschätschehnesch,134,160329 Lall,134,332199 Schtußß,134,332199 Onsenn,134,332199 Quatsch,134,332199 Jebubbels,134,332199 Jebubbel,134,332199 Köü,134,332199 Keu,134,332199 Käu,134,332199 Kappes,134,332199 Jebrabbels,134,332199 Jebrabbele,134,332199 Luxemborjesch,134,340454 Gröhnländesch,134,340492 Kalaallisut,134,340492 Wäßjröhnländesch,134,340492 Inndojärmahnesch,134,343595 Indo-Europpähjesch,134,343595 Urahlesch,134,344173 Urahlesche schprohch,134,344173 Limborjesch,134,344765 Limborjesch Platt,134,344765 Lemborjesch,134,344765 Lemborjesch Platt,134,344765 Limmborjesch,134,344765 Limmborjesch Platt,134,344765 Lemmborjesch,134,344765 Lemmborjesch Platt,134,344765 ßlawesche Schprohch,134,347539 Wenehzesch,134,365386 Venehzesch,134,365386 Friesesch,134,365708 Friehsesch,134,365708 Frihsesch,134,365708 Friesisch,134,365708 kannahdesch Franzühsesch,134,378794 Franzühsesch uß Kannada,134,378794 ammärrekahnesch Änglesch,134,378814 Änglesch uß Ammärrikah,134,378814 Brettohnesch,134,378968 Yoruba,134,379117 Yoruhba,134,379117 Monntenejehnesch,134,382196 Bislama,134,383623 Korrsesch,134,383745 Wallohnesch,134,383773 Vallohnesch,134,383773 Tonga,134,385055 Tongja,134,385055 Kiribati,134,386806 Khmer,134,391037 Tadschihkesch,134,391568 Tattahresch,134,391633 Sango,134,392706 Sangho,134,392706 La'ohtesch,134,392894 Zebo'ahnesch,134,392948 Cebuano,134,392948 Singjalehsesch,134,393027 Singhalehsesch,134,393027 Ketschua,134,393047 Keschuwa,134,393047 Quetschua,134,393047 Abnakkesch,134,394390 Baschkihresch,134,394494 Bujinehsesch,134,394510 Choctaw,134,394564 Kammorro,134,394576 Kamorrahnesch,134,394576 Ilokano,134,394702 Illokahno,134,394702 Interlingua,134,394716 Sesoto,134,394732 Sesotho,134,394732 Södsesohtesch,134,394732 Kabühlesch,134,394738 Färröhresch,134,395677 Oßehetsch,134,396109 Oßßehetsch,134,396109 Neunorrwehjesch,134,400121 Särbesch (en de kyrellesche Schreff),134,405126 Inuktikut,134,406638 Dzongkha,134,410667 Sanskrit,134,429470 Sanßkrit,134,429470 Newahri,134,433280 Nepallehsesch Newahri,134,433280 Bantu_Schprohche,134,459269 Volapük,134,486878 Venezjahnesch,134,496758 Kingjohnesch,134,501280 Ammärrkahnesche Zeijscheschprohch,134,512309 UIjuhresch,134,516188 Brettesche Zeijscheschprohch,134,533604 Änglesche Zeijscheschprohch,134,533604 Kremtattahresch,134,537815 Krimtattahresch,134,537815 Törkesch (op Arrahbesch jeschrevve),134,545250 Törkesch (op Lating jeschrevve),134,545256 Törkesch (jeschwahdt),134,545262 Istambuhler Platt,134,545279 Angkara-Platt,134,545284 Angkarahner Platt,134,545284 Angkarrahnesch,134,545284 Eskischehihr-Platt,134,545290 Kastamohnu-Platt,134,545296 Karamanli Törkesch Platt,134,545302 Akhisar Törkesch Platt,134,545308 Izmir Törkesch Platt,134,545314 Mugla Törkesch Platt,134,545320 Antalya Törkesch Platt,134,545326 Adana Törkesch Platt,134,545332 Gaziantep Törkesch Platt,134,545338 Urfa Törkesch Platt,134,545344 Erzurum Törkesch Platt,134,545350 Hamah Hims Törkesch Platt,134,545356 Kibris Törkesch Platt,134,545362 Efe Törkesch Platt,134,545368 Edirne Törkesch Platt,134,545374 Razgrad Törkesch Platt,134,545380 Dinler Törkesch Platt,134,545386 Skopje Törkesch Platt,134,545391 Jiddesch Krimtatahresch,134,545551 Noodasserbaidschahnesch,134,545693 Kumykesch,134,546057 Kumükesch,134,546057 Ainu,134,546846 Wu,134,550260 Wuh,134,550260 Lü,134,555616 Lüh,134,555616 Nan,134,555783 Kuhresch,134,558546 Ahl Jrihschesch,134,558913 Äjohlesch,134,558937 Ähjohlesch,134,558937 Pontesch,134,559290 Kappadokkesch,134,559332 kappadokkesch Jrihschesch,134,559332 Beber,134,559983 Bärber,134,559983 Bärberschprohch,134,559983 affrekahnesche Bärberschprohch,134,559983 Taschelhitt,134,560247 Meddeäjüptesch,134,561129 Wandala,134,561891 Engjuschesch-Ingjuschesch,134,565040 Ingjuschehtesch,134,565040 Injuschehzesch,134,565040 Dajjeßtahnesch,134,565190 Mingjrehlesch,134,566294 Lasesch,134,566330 Lahsesch,134,566330 Judähjesch-Je'orrjesch,134,566554 Lepontesch,134,566618 Kältolijuhresch,134,566618 Kümlesch,134,567694 Kornesch,134,567742 Brettohnesch (jeschrevve),134,567792 Efe,134,570773 Kuchittesch,134,575242 Enndo-Ahresch,134,577313 Enndo-Ahresche Schprohche,134,577313 Saraiki,134,580120 Pali,134,583410 Pahlesch,134,583410 Romani,134,586457 Zejeunerschprohch,134,586457 Balkahn_Romahni,134,586615 Zejeunerschprohch vum Ballkahn,134,586615 Balkahn_Romahn (en Kürellesch jeschrevve),134,586627 Zejeunerschprohch vum Ballkahn (en Kürellesch jechreve),134,586627 Balkahn_Romahn (en Lating jeschevvei,134,586633 Zejeunerschprohch vum Ballkahn (en Lanting jeschreve),134,586633 nöödlejje Zejeunerschprohche,134,586723 transellvahnesche Zejeunerschprohche,134,586759 Zejeunerschprohche (Transelvahnije),134,586759 Zejeunerschprohche uß Transelvahneje,134,586759 Lättesch Romahni,134,586957 Lättesche Zejeunerschprohch,134,586957 Kalo,134,586987 Kalo Finnesch Romahni,134,586987 Kalo-Finnesche Zejeunerschprohch,134,586987 Dravihdesch,134,587369 Brahui,134,587381 Sarawan,134,587429 Aranadan,134,589707 ǃXóõ,134,591631 Kcho'ong,134,591631 Nuhbesch,134,597374 Twi,134,599855 Twisch,134,599855 Omohtesch,134,602327 Falao,134,603486 Extrmaduhresch,134,604275 Mirandehsesch,134,604381 Languedohkesch,134,605013 Languedohkesch Okzetahnesch,134,605013 Noodjalloromahnesch,134,605751 Jallo,134,605823 Jallesch,134,605823 Nomannesch,134,605919 Pikahdesch,134,605979 Akahdesch,134,606581 Akkahdesch Franzüsesch,134,606581 Kaschuhn,134,606605 Kaschuhn Franzühsesch,134,606605 Kajuhn,134,606605 Kajuhn Franzühsesch,134,606605 Franzühsesch uß Affreka,134,607069 Franzühsesch uß Mauretannije,134,607081 Franzühsesch uß Mahli,134,607093 Franzühsesch uß Bukinna-Fahso,134,607105 Franzühsesch uß de Älfebijköß,134,607111 Franzühsesch uß Tohro,134,607117 Franzühsesch uß dem Benihn,134,607123 Franzühsesch uß Nijjer,134,607129 Franzühsesch uß Kammeruhn,134,607135 Franzühsesch uß Jabuhn,134,607141 Franzühsesch uß dem Kongjoh,134,607147 Franzühsesch uß dem Tschatt,134,607153 Franzühsesch uß Za'ihre,134,607165 Franzühsesch uß Ruwannda-Burrunndi,134,607171 Franzühsesch uß Maddajaßkaa,134,607189 Provoangßahlesch (en Lating jeschrevve),134,607341 Provoangsahlesch (en Lating jeschrevve),134,607341 Provoangksahlesch (en Lating jeschrevve),134,607341 Provoangxahlesch (en Lating jeschrevve),134,607341 Suersälvesch,134,607736 Sursälvesch,134,607736 Rumantsch Grischun,134,607838 Lijuhrsch,134,608531 Abruzzesch,134,609043 Novial,134,609960 Kapvärdesch,134,610000 kapvärdesche Kejohlschprohch,134,610000 Ha'ezjahnesch,134,610569 Molldahwesch,134,611206 Resejahnesch,134,612989 Karehlesch,134,656241 Adele,134,656958 Adi,134,656970 Abu,134,656986 Adap,134,656990 Adamorobe-Gebärdensprache,134,657001 Aduge,134,657009 Aduhre,134,657009 Aduhje,134,657009 Areba,134,657077 Zeijscheschprohch uß Ajjänihneje,134,657093 Zeijscheschprohch uß Ammehneje,134,657115 Alsea,134,657123 Amele,134,657139 Jenglesch,134,662720 Jinglesch,134,662720 Oßjiddesch,134,662728 Neuwäßarramähjesch,134,664801 Karo,134,668047 Karrohnesch,134,668047 Zeijscheschprohch uß Austrahlije,134,668134 Zeijscheschprohch uß Alljehrije,134,668172 Zeijscheschprohch uß Öhßterisch,134,668178 Zeijscheschprohch vun de Austrahlesche Uhrbewonner,134,668192 Oßmahnesch,134,670705 oßmahnesch Törkesch,134,670705 Törkesch uss em Oßmahnesche Reijsch,134,670705 Ahl Jappahnesch,134,670709 Pällzesch,134,670713 Söhdbellutschih,134,671088 Nood-Bai,134,672662 Ban-Khor-Zeijscheschprohch,134,672690 Söhd-Bai,134,672714 Bamako-Zeijscheschprohch,134,681314 Zeijscheschprohch uß Buljahrije,134,686587 Zeijscheschprohch us Bahli,134,686630 Zeijscheschprohch us Bollihvije,134,687011 Zeijscheschprohch us Bälljie,134,687018 Zeijscheschprohch us Brasillije,134,687025 Zeijscheschprohch us dem Tschadd,134,687032 Zimmbresch,134,694750 Zimmbresch Deutsch,134,694750 Sorani,134,695224 Zentrahlkurdesch,134,695224 Zentrahlkurrdesch,134,695224 Zeijscheschprohch uß Kattalohnije,134,697463 Zeijscheschprohch uß Chiangmai,134,697478 Zeijscheschprohch uß de Tschäscheij,134,697493 Zeijscheschprohch uß Kuhba,134,697509 Zeijscheschprohch uß Schihle,134,697526 Zeijscheschprohch uß Schihna,134,697545 Zeijscheschprohch uß Kolummbije,134,697556 Zeijscheschprohch uß Kowahzije,134,697567 Zeijscheschprohch uß Koßtarikka,134,697574 Zeijscheschprohch uß de Domminekahnesche Repoblik,134,701396 Ahl Franzühsesch,134,701798 Meddelfranzühsesch,134,701815 Klaßesch Ahl Japahnesch,134,701824 Zeijscheschprohch uß Ißra'äl,134,702838 Zeijscheschprohch uß de Nederläng,134,705319 Zeijscheschprohch uß Dähnemark,134,705331 Zeijscheschprohch uß Äquador,134,706447 Zeijscheschprohch uß Äjipte,134,708427 Zeijscheschprohch uß San Salvador,134,708438 Zeijscheschprohch uß Äßand,134,708443 Zeijscheschprohch uß Ättijohpeje,134,708726 hawajahnesche Duhve-Zeijscheschprohch,134,709006 Mohoohk,134,709033 Mohawk,134,709033 Zeijscheschprohch vun de Paärih-Enndejahner,134,709187 Seneka,134,709439 Seneca,134,709439 Zeijscheschprohch uß Tailannd,134,709898 franzühsesch-kannahdesche Zeijscheschprohch,134,710700 Zeijscheschprohch uß Finnland,134,713094 Zeijscheschprohch uß Frankrisch,134,713101 Zeijscheschprohch uß em schwehesche deijl vun Finnand,134,713108 Johbuu,134,715044 Zeijscheschprohch uß Jahna,134,716070 Zeijscheschprohch uß Deutschland,134,716077 Zeijscheschprohch uß Juwatemahla,134,716088 Zeijscheschprohch uß Jrihscheland,134,716103 Zeijscheschprohch uß Jinnehja,134,716224 Zeijscheschprohch uß Hannoij,134,716927 Zeijscheschprohch uß Irland,134,718303 Zeijscheschprohch uß Endonehsije,134,718317 Zeijscheschprohch uß Norrwehje,134,718330 Zeijscheschprohch uß Inndije,134,718341 Zeijscheschprohch uß Honduhraß,134,720582 Herrehro,134,720609 Oschiherrehro,134,720609 Zeijscheschprohch uß Ho-Schi-Minn-Schtadt,134,721602 Zeijscheschprohch uß Unjann,134,721655 Zeijscheschprohch vun de Haußßa,134,721670 Zeijscheschprohch uß Ißlannd,134,722998 Zeijscheschprohch uß Ittahlije,134,728596 Zeijscheschprohch uß Rußßland,134,729445 Zeijscheschprohch vum Land uß Jamaika,134,731351 Zeijscheschprohch uß Lüjjong,134,731655 Zeijscheschprohch uß Jordahnije,134,734771 Zeijscheschprohch uß Jappan,134,735039 Jüttesch,134,735536 Jütesch,134,735536 Zeijscheschprohch uß Schwehde,134,737683 Zeijscheschprohch uß Lihbije,134,738619 Zeijscheschprohch uß Mosammbik,134,741985 Siswagti,134,742442 Sißwahtesch,134,742442 Zeijscheschprohch uß Mallta,134,742632 Zeijscheschprohch uß Neusehland,134,743102 Zeijscheschprohch uß Sammbija,134,744557 Zeijscheschprohch uß Selengjohr,134,748475 Zeijscheschprohch uß La'oß,134,751934 Zeijscheschprohch uß de Uka'ihne,134,754767 Zeijscheschprohch uß Kehnija,134,760434 Zeijscheschprohch uß Söhdaffrika,134,760452 Zeijscheschprohch vun de Jukatek-Mahjas,134,760623 Böndnerromahnesch,134,808220 Rähtoromahnesch,134,808220 Pachtojihsesch (us Brasillije),134,814566 Pachtojihsesch (us Pochtojall),134,814576 Myzehenesch,134,817837 Mükehnesch,134,817837 Mükehenesch Jrihschesch,134,817837 Myzehnesch Jrihschesch,134,817837 zimbabwesche Zeijscheschprohch,134,823746 Zeijscheschprohch vun Zimbabwe,134,823746 juggoßlahwesche Zeijscheschprohch,134,823757 Zeijscheschprohch vun Juggoßlahwije,134,823757 jiddesche Zeijscheschprohch,134,823764 Zeijscheschprohch en Jiddesch,134,823764 Zeijscheschprohch uß Venezo'ehla,134,823770 Zeijscheschprohch uß Urruju'ai,134,823782 Urubu-Kaapor-Zeijscheschprohch,134,823801 Zeijscheschprohch uß Ujanndah,134,823808 Zeijscheschprohch uß de Törkei,134,823815 Zeijscheschprohch uß Tunnehsijje,134,823822 tansahnesche Zeijscheschprohch,134,824331 Zeijscheschprohch vun Tansanihja,134,824331 taiwnehsesche Zeijscheschprohch,134,824344 Zeijscheschprohch vun Taiwan,134,824344 Zeijscheschprohch uß Ettahleje,134,824352 Zeijscheschprohch uß de deutschprohcheje Schwäijz,134,824362 Zeijscheschprohch uß de franzühsetschprohcheje Schwäijz,134,824391 Zeijscheschprohch uß ẞrilangka,134,824402 schpahnesche Zeijscheschprohch,134,824411 Zeijscheschprohch vun Schpahnije,134,824411 ßlowakkesche Zeijscheschprohch,134,824510 Zeijscheschprohch vun de ẞlowakkei,134,824510 Zeijscheschprohch uß Sengjapohr,134,824537 Zeijscheschprohch uß ẞjärra Lehjohne,134,824551 Zeijscheschprohch uß Saudi-Arrahbije,134,824564 Zeijscheschprohch uß Romähneje,134,824589 Zeijscheschprohch vun de Sollomohne,134,824598 rännelehsesche Zeijscheschprohch,134,824598 Sammowahnesch,134,837008 Meitei,134,841655 Manupuhri,134,841655 Manupuhresch,134,841655 Deutsch (uß de Schweijz),134,841877 Deutsch (oß Öhsterisch),134,841899 Franzühsesch (uß de Schweijz),134,841918 Franzühsesch (uß Frankrisch),134,841930 Franzühsesch (uß Kannada),134,841959 Tijrejahnesch,134,849845 Sahlesch,134,869472 Wäpsesch,134,873519 Okzetahnesch,134,874463 korrejahnesche Zeijscheschprohch,134,880540 Zeijscheschprohch vun Korrehja,134,880540 Lingua Franca Nova,134,881263 Schlehsesch,134,884135 Schlonzakkesch,134,884135 Wasserpollnesch,134,884135 Bovverschlehsesch,134,884135 Sioux-Schprohche_Famillesch,134,897014 littouesche Zeijscheschprohch,134,899474 Zeijscheschproch vun Littouwe,134,899474 Langjobardesch,134,899670 Wäßfählesch,134,908725 Luwesch,134,910155 Hierljühfe_Luhwesch,134,910170 Keijlschreff_Luhwesch,134,910193 Nedersäksesch Platt,134,910407 Plattdüütsch,134,910407 Bälihnerisch,134,965514 Bälihneresch,134,965514 Berlinerisch,134,965514 Zeijscheschprohch uß Lättland,134,993956 Maxakahli,134,995064 Majahi (jeschreve en Kaithi),134,996017 Majahi (jeschreve en Devannajahri),134,996022 Udmurtesch,134,1001054 Wotjakesch,134,1001054 Udmuchtesch,134,1001054 Wotjakesch,134,1001054 Maori vun de Cook-Enselle,134,1006724 Maori vun de Koch-Enselle,134,1006724 Rahrotongjahnesch,134,1006724 Waraij-Waraij,134,1007944 Waray-Waray,134,1007944 Tokelouwahnesch,134,1008224 Tokelauwahnesch,134,1008224 Tuvaluwahnesch,134,1009062 Schprohch vun Tuvalu,134,1009062 Värmländesch,134,1032871 Wärmländesch,134,1032871 Värmlänndesch,134,1032871 Wärmlänndesch,134,1032871 Foro,134,1038891 Voro,134,1038891 Aramähjesch,134,1068234 Mahnesch,134,1069357 Rottwälsch,134,1069394 Jehnesch,134,1069394 Rottwälsch,134,1069403 Jaunerschprohch,134,1069403 Jeheimchproch vun de Diebe,134,1069403 Rotwälsch,134,1069403 Jeheimchproch vun de Jauner,134,1069403 Rottwelsch,134,1069403 Rotwelsch,134,1069403 Ahl Armähjesch,134,1070320 Ahl Mandähjesch,134,1076122 Klaßesch Mandähjesch,134,1076122 Sammaretahnesch,134,1077420 sammaretahnesch Arramähjesch,134,1077420 sammaretahnesch Hebähjesch,134,1077685 Schuhresch,134,1079169 Selohnesch,134,1116085 Hispanolating,134,1139288 Jurarratti_Dijaläkte,134,1222968 Romanjohlesch,134,1230177 Ahl_Armehnesch,134,1256254 Klaßesch Armehnesch,134,1256254 Fälkländesch Änglesch,134,1258691 Nood_Humbresch,134,1279459 Söhd_humbresch,134,1279472 Mähzesch,134,1279472 Käntesch,134,1279489 Wäßsäxesch,134,1279501 Protto_Jämahnesch,134,1279993 Thrahkesch,134,1283763 Dako-Thrhkesch,134,1283763 Jullah,134,1285408 Jihschtih,134,1285408 Änglesch Kehjohl vun de Meer_Enselle,134,1285408 Mallorkihnesch,134,1294632 Mennorkihnesch,134,1294646 Ibizängkesh,134,1294716 Ahl Okzetahnesch,134,1300531 Menähjesch,134,1308878 Madhabesch,134,1308878 Makasar (Lating),134,1342016 Ahl Wäß_Norrdesch,134,1346081 klaßesch Nawatl,134,1352023 Santli (jeschrevve en Oriya),134,1388493 Bantu-aatijje Schprohche,134,1393474 Jöhnseijesch,134,1393629 Jöhnsehjesch,134,1393629 Aujerohnsch,134,1393669 Juto-Aztehkesche Schprohche,134,1394150 Ennjebohrenschprohche vun Ammärrika,134,1394161 Nawatl-Schprohche,134,1394191 Nahuatl-Schprohche,134,1394191 Nahuatl,134,1394200 Nawatl,134,1394200 Nawatl vun de Guerreros,134,1394307 Nahuatl vun de Guerreros,134,1394307 Nahuatl vun Morelos,134,1394340 Nawatl vun Morlos,134,1394340 Nahuatl uß Morelos,134,1394340 Nawatl uß Morlos,134,1394340 Uteh,134,1394832 Juhte,134,1394832 Oß_Indojermahnesch,134,1442930 Oß_Indo_Ahresch,134,1442930 Emilljahnesch,134,1452229 Tibbehtesch,134,1474107 Tibbetahnesch,134,1474107 Oß_Kannahdesch Innuktitut (en e de Inuktitut ier Selbeschreff),134,1476352 Kildihnesch Sahmesch,134,1477618 Mochehno,134,1477626 Fähsedahleresch,134,1477626 Paumari,134,1477636 Tochahresch A,134,1477674 Tochahresch B,134,1477682 Sasahkesch,134,1477689 Holländech,134,1480944 holländesch Holländesch,134,1480944 Kejohl_Franzühsesche vun de Antille,134,1488457 Heeneße Vlek,134,1501742 Södluhresch,134,1507481 Sutsälvesch,134,1510671 Ongerängjadihnesch,134,1510684 Vallahder,134,1510684 Sumairesch,134,1510698 Somairesch,134,1510698 Bovverängjadihnesch,134,1510712 Putér,134,1510712 Puter,134,1510712 Mönsterdahleresch,134,1510732 Jauer,134,1510732 Böndnerromahnesch,134,1510756 Läpper Talp,134,1510808 Läper Talp,134,1510808 kofferaner Musikanteschprohch,134,1510814 kofferahner Mussekanteschprohch,134,1510814 schpeischerer Jehnesch,134,1510826 Reijnesch,134,1511184 Hochdeutsch met Knubbele,134,1511184 Schtotsemer Jehnesch,134,1511681 Schtozemer Jehnesch,134,1511681 Jehnesch vun Schtotsem,134,1511681 Jehensch vun Schtozem,134,1511681 Schtozemer Jaunerschprohch,134,1511700 Schtotsemer Jaunerschprohch,134,1511700 Schtozemer Jounerschprohch,134,1511700 Schtotsemer Jounerschprohch,134,1511700 nierother Jehnesch,134,1511731 Nihrohther Jehnesch,134,1511731 Schtolvezahnesch,134,1511770 Schtolvezejahnesch,134,1511770 Jnivahnesch,134,1511800 Dijaläk vun Jnihva,134,1511800 Beller Platt,134,1514110 bäller Platt,134,1514110 Torres-Schtrohße-Krejohl,134,1531187 Wäßfählesch,134,1578770 Noodfrihsesch,134,1578778 meddelammärrekahnesch Schpahnesch,134,1580805 Söhdkätschoa,134,1583257 Taloßahnesch,134,1584786 Wäßpälzesch,134,1598991 Platt,134,1599378 Söhdjüttesch,134,1599393