As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Stars Soft/addsynt0001.csv

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"விபத்து",164,16 "அமிலத்தன்மை",164,23 "அமிலம்",164,26 "நடிக்க",164,39 "சேர்க்கை",164,45 "ஒட்டக்கூடிய",164,46 "நிர்வாகம்",164,48 "முதிர்ந்த",164,57 "விளம்பரம்",164,59 "அறிவுரை",164,61 "வயது",164,73 "விவசாயம்",164,856004 "காற்று",164,106 "எச்சரிக்கை",164,126 "மது",164,127 "ஒவ்வாமை",164,140 "ஒதுக்கீடு",164,141 "உலோகக்கலவை",164,143 "பகுப்பு",164,797257 "உடற்கூறியல்",164,172 "மிருகம்",164,194 "நோயெதிர்ப்பு",164,209 "கட்டிடக்கலை",164,240 "கலை",164,256 "கல்நார்",164,261 "சாம்பல்",164,264 "ஆசியா",164,265 "சங்கம்",164,869213 "சூழ்நிலை",164,271 "பனிச்சரிவு",164,296 "வங்கியிடல்",164,308 "விரிகுடா",164,320 "கடற்கரை",164,321 "தேனீ",164,325 "வண்டு",164,326 "ஆழ்கடலுயிர்",164,333 "பானம்",164,339 "மிதிவண்டி",164,341 "உயிரியல்",164,384 "உயிர்க்கோளம்",164,392 "பறவை",164,400 "கொதிகலன்",164,415 "புத்தகம்",164,417 "எல்லை",164,419 "தாவரவியல்",164,422 "செங்கல்",164,432 "பாலம்",164,433 "சிற்றாறு",164,436 "பிழை",164,441 "கட்டிடம்",164,442 "பேருந்து",164,461 "வணிகம்",164,462 "சுண்ணம்",164,471 "கால்வாய்",164,478 "புற்றுநோய்",164,479 "மகிழுந்து",164,482 "கரிமம்",164,484 "பேரழிவு",164,506 "கால்நடை",164,511 "குகை",164,513 "மரக்கூழ்",164,516 "சிமிட்டி",164,518 "மரக்கரி",164,535 "இரசாயனம்",164,557 "வேதியியல்",164,567 "குழந்தை",164,568 "பச்சையம்",164,581 "தேவாலய",164,587 "நகரம்",164,589 "காலநிலை",164,604 "காலநிலையியல்",164,614 "முடிவு",164,615 "ஆடை",164,621 "மேகம்",164,623 "நிலக்கரி",164,625 "கடற்கரை",164,633 "குறியீடு",164,649 "குளிர்ச்சியான",164,654 "கூழ்மம்",164,657 "வரனம்",164,661 "நெருக்கம்",164,684 "ஒப்பீடு",164,688 "காற்றழுத்தி",164,703 "பாதுகாப்பு",164,718 "கொள்கலன்",164,738 "ஒப்பந்தம்",164,745 "மரபு",164,752 "தாமிரம்",164,761 "பவளம்",164,763 "தாழ்வாரம்",164,6595 "அரிப்பு",164,769 "விலை",164,778 "பருத்தி",164,781 "மாவட்டம்",164,782 "தந்திரம்",164,785 "முதலை",164,791 "பாடத்தொகுப்பு",164,812 "சம்பிரதாயம்",164,814 "சயனைடு",164,817 "புயல்",164,818 "அணை",164,824 "சேதம்",164,825 "தீர்மானம்",164,5852 "ஆணை",164,853 "மான்",164,858 "தரங்குறைதல்",164,731534 "கோரிக்கை",164,870 "பாலைவனம்",164,888 "கண்டுபிடித்தல்",164,897 "சலவைப்பொருள்",164,899 "அகராதி",164,915 "வகையீடு",164,919 "விபத்து",164,932 "நோய்",164,941 "விநியோகம்",164,445537 "ஆவணம்",164,962 "ஆவணமாக்கல்",164,963 "நாய்",164,966 "தும்பி",164,980 "குடிநீர்",164,990 "தூசு",164,1009 "இருப்பிடம்",164,1013 "சாயமேற்ற",164,1014 "மண்புழு",164,1022 "பொருளாதாரம்",164,1061 "பொருளாதாரம்",164,1068 "கல்வி",164,1087 "விளைவு",164,1092 "முட்டை",164,1100 "மின்சாரம்",164,1109 "மின்னணுவியல்",164,1123 "கரு",164,1139 "உமிழ்",164,1146 "வேலை",164,1158 "சக்தி",164,1172 "செறிவூட்டல்",164,1204 "சுற்றுச்சூழல்",164,1331 "உபகரணங்கள்",164,1336 "அரிப்பு",164,1339 "ஐரோப்பியா",164,1354 "மதிப்பீடு",164,1363 "பரிணாமம்",164,1369 "செலவு",164,1381 "ஆராய்ச்சி",164,1382 "வெடிப்பு",164,1386 "ஏற்றுமதி",164,1387 "நூல்",164,1398 "சிதறல்",164,1402 "குடும்பம்",164,1405 "பஞ்சம்",164,1407 "பண்ணை",164,1410 "கட்டணம்",164,1416 "நொதித்தல்",164,1419 "இழை",164,7904 "புலம்",164,1425 "படம்",164,1431 "வடிகட்ட",164,1432 "அபராதம்",164,1444 "தீ",164,1446 "நிறுவனம்",164,1453 "மீன்",164,1460 "உண்ணி",164,1476 "பெருக்கெடு",164,144 "ஓட்டம்",164,7030 "மலர்",164,1487 "தீவநம்",164,1501 "மூடுபனி",164,1502 "மூடுபனி",164,1503 "உணவு",164,1505 "முன்னறிவிப்பு",164,1528 "காடு",164,1533 "தவளை",164,1570 "உறைபனி",164,1571 "பழம்",164,1572 "எரிபொருள்",164,1575 "மரச்சாமான்கள்",164,1594 "தோட்டத்தில்",164,1601 "வாயு",164,1604 "பிறப்புரிமை",164,1637 "நிலவியல்",164,1642 "புவிப்பெளதிகவியல்",164,1648 "கிருமி",164,1651 "கண்ணாடி",164,1656 "பசை",164,46 "தானியம்",164,1674 "புல்",164,1675 "வெட்டுக்கிளி",164,1677 "வளைகுடா",164,1702 "இருப்பிடம்",164,1705 "அறுவடை",164,1722 "ஆபத்து",164,1723 "சுகாதார",164,1732 "புதர்கள்",164,1758 "உயர்கல்வி",164,1762 "நெடுஞ்சாலை",164,1771 "குன்று",164,1772 "வரலாறு",164,1777 "விடுமுறை",164,5833 "குதிரை",164,1780 "தோட்டக்கலை",164,1781 "வைத்தியசாலை",164,1782 "வீடமைப்பு",164,1789 "வேட்டையாடல்",164,1811 "புயல்",164,1813 "எரிவாயு",164,1823 "சுகாதார",164,1835 "பனிக்கட்டி",164,1837 "சித்தாந்தம்",164,1841 "தடுப்புத்தன்மை",164,1854 "இறக்குமதி",164,1864 "எரிஉலை",164,1874 "வருமானம்",164,1876 "அடையாளப்படுத்தி",164,1198898 "தொழில்துறை",164,1922 "தகவலியல்",164,1934 "தகவல்",164,1935 "உள்கட்டமைப்பு",164,1944 "மை",164,1947 "பூச்சிக்கொல்லி",164,1957 "காப்பீடு",164,1968 "வட்டி",164,1980 "சரக்கு",164,2010 "மூலதனம்",164,2015 "அயோடின்",164,2018 "இரும்பு",164,2024 "பாசானம்",164,2028 "தீவு",164,2031 "மண்ணெண்ணெய்",164,924753 "ஆய்வகம்",164,2048 "காயல்",164,2058 "ஏரி",164,2061 "விளக்கு",164,2062 "நிலம்",164,2063 "நில",164,2074 "நிலச்சரிவு",164,2103 "இலேசர்",164,2111 "வழிவகுக்கும்",164,2119 "இலை",164,2124 "அகராதி",164,2145 "கடமை",164,2146 "நூலகம்",164,2150 "வாழ்க்கை",164,2157 "ஒளி",164,2062 "ஒளியூட்டு",164,2159 "சுண்ணாம்பு",164,2163 "இலக்கியம்",164,2176 "குப்பை",164,2181 "பல்லி",164,2189 "சரக்குந்து",164,2207 "இழப்பு",164,2208 "உரப்பு",164,2210 "ஒளிர்திறன்",164,2218 "பாலூட்டி",164,2233 "மேலாண்மை",164,48 "ஆணை",164,2239 "சதுப்புநிலம்",164,1510912 "உரம்",164,2247 "வரைபடத்தை",164,2249 "விவரணையாக்கம்",164,2250 "சலவைக்கல்",164,2252 "சுட்டி",164,2274 "சந்தை",164,2276 "பொருள்",164,2286 "மட்டுதல்",164,2297 "இறைச்சி",164,2300 "புதன்",164,2311 "உலோகம்",164,2324 "நுண்ணுயிரியில்",164,2337 "நுண்ணலை",164,2348 "பால்",164,2358 "தொழிற்சாலை",164,2359 "சுரங்கம்",164,2360 "தாது",164,2369 "மந்திரிசபை",164,2382 "சிறுபான்மை",164,2383 "இயன்றது",164,2386 "மாதிரி",164,2393 "ஈரமான",164,2395 "நினைவுக்கட்டிடம்",164,2408 "மலை",164,2421 "நகராட்சி",164,2436 "அருங்காட்சியகம்",164,2443 "காளான்",164,2444 "இசை",164,2445 "மாறுந்தன்மை",164,2453 "குமட்டுதல்",164,2494 "தேவை",164,2497 "நீர்வாயு",164,2514 "சத்தம்",164,5290 "பெயரிடுதல்",164,3746 "போஷாக்கு",164,2594 "கடல்",164,2608 "சமுத்திரவியல்",164,2613 "அலுவலகம்",164,2619 "கருத்து",164,2657 "உறுப்பு",164,2660 "பறவையியல்",164,2678 "பிராணவாயு",164,2698 "பொதிகட்டுதல்",164,2707 "சாயம்",164,2709 "காகிதம்",164,2713 "அளபுரு",164,2715 "பாராளுமன்றத்தில்",164,2720 "துகள்",164,2722 "தண்டனை",164,541549 "பூச்சி",164,2751 "பூச்சிக்கொல்லி",164,2753 "ரோந்து",164,2760 "மருந்தியல்",164,2770 "தத்துவம்",164,2773 "புகைப்படம்",164,2785 "ஒளித்தொகுப்பு",164,2786 "இயற்பியல்",164,2798 "சுங்கான்",164,2812 "எளிய",164,2813 "திட்டம்",164,2814 "திட்டமிடல்",164,2818 "நெகிழி",164,2840 "ஊடுருவல்",164,2845 "விஷம்",164,2847 "நஞ்சடைதல்",164,2848 "காவலர்",164,2852 "கொள்கை",164,2854 "அரசியல்",164,2855 "குளம்",164,2925 "குளம்",164,2927 "வறுமை",164,2941 "பாதுகாக்க",164,2953 "அழுத்து",164,2954 "அழுத்தம்",164,2956 "விலை",164,2959 "செயலாக்கம்",164,2981 "தயாரிப்பு",164,2985 "இலாபம்",164,2994 "திட்டம்",164,1012642 "செழுமை",164,3006 "புரதம்",164,3015 "நெறிமுறை",164,3016 "உளவியல்",164,3023 "சுகாதாரம்",164,3034 "கொள்முதல்",164,3057 "கற்சுரங்கம்",164,3066 "கதிர்வீச்சு",164,3070 "வானொலி",164,3080 "கதிரியக்கம்",164,3092 "மழை",164,3100 "குளிர்பதனப்பெட்டி",164,358385 "பகுதி",164,3154 "பதித்தல்",164,3163 "சடங்கு",164,3167 "மதம்",164,3175 "மாற்று",164,3183 "ஊர்வன",164,3190 "ஆராய்ச்சி",164,3192 "நீர்த்தேக்கம்",164,3196 "ஆதாரம்",164,3209 "பொறுப்பு",164,3221 "மறுசீரமைப்பு",164,3224 "அரிசி",164,3236 "அபாயம்",164,3246 "ஆறு",164,3253 "சாலை",164,3258 "பாறை",164,3266 "வேர்",164,3269 "இறப்பர்",164,3273 "உப்பு",164,3299 "மணல்",164,3305 "துணைக்கோள்",164,3316 "சேமிக்கிறேன்",164,3317 "பள்ளி",164,3320 "விஞ்ஞானம்",164,3322 "பரிசோதனை",164,3332 "கடல்",164,2608 "கடற்கரை",164,3344 "பருவம்",164,3345 "குறைகடத்தி",164,3378 "பாம்பு",164,3388 "சாக்கடை",164,537852 "கப்பல்",164,3403 "கடை",164,3409 "காண்பி",164,3411 "வண்டல்",164,3423 "வெள்ளி",164,3424 "தோல்",164,3430 "தூங்கு",164,3436 "புகை",164,3451 "புகைத்தல்",164,3453 "பனி",164,3455 "வழலை",164,3458 "சமூகவியல்",164,3489 "மண்",164,3494 "பயமற்ற",164,3556 "வேகம்",164,3586 "சதுரம்",164,3599 "ஸ்திரமான",164,3602 "அடுக்கு",164,3603 "தரமான",164,3604 "மாச்சத்து",164,3608 "நிலை",164,3609 "நிலையம்",164,3615 "புள்ளிவிவரங்கள்",164,3618 "எஃகு",164,3625 "கல்",164,3633 "புயல்",164,3635 "அடுப்பு",164,3637 "அழுத்தம்",164,3644 "புறநகர்",164,3663 "உபரி",164,3683 "கருத்தாய்வு",164,3685 "கட்டண",164,3710 "வரி",164,3714 "கற்பித்தல்",164,3719 "தொழில்நுட்பம்",164,3726 "தொலைக்காட்சி",164,3734 "வெப்பநிலை",164,3738 "சோதனை",164,3754 "ஜவுளி",164,3760 "வெப்பவியக்கவியல்",164,3771 "காலம்",164,3777 "காலம்",164,3779 "திசு",164,3781 "தேரை",164,3784 "புகையிலை",164,3785 "ஆமை",164,3788 "போக்குவரத்து",164,3821 "ரயில்",164,3834 "பயிற்சி",164,3835 "பயணம்",164,3851 "மரம்",164,3854 "போக்கு",164,3856 "சுரங்கப்பாதை",164,3872 "விசைப்பொறி",164,3874 "சூறாவளி",164,3881 "வேலையின்மை",164,3894 "வளர்ப்பு",164,3900 "பள்ளத்தாக்கு",164,3938 "காய்கறி",164,3953 "தாவரம்",164,3955 "வண்டி",164,3957 "காற்றோட்டம்",164,3961 "ஒளிதோற்றம்",164,3967 "கிராமம்",164,3968 "கிருமி",164,3971 "உயிர்ச்சத்து",164,3973 "பாஷாஞானம்",164,3975 "எரிமலை",164,3982 "சுவர்",164,3989 "போர்",164,3990 "வீணடிக்க",164,387223 "நீர்வீழ்ச்சி",164,4079 "ஆயுதம்",164,4128 "வானிலை",164,4129 "களைச்செடி",164,4134 "எடை",164,4136 "இணைப்பு",164,4137 "நன்றாக",164,4138 "திமிங்கிலம்",164,4147 "இயற்கை",164,4151 "காற்று",164,4160 "பெண்",164,4165 "உத்திரம்",164,4167 "மரம்",164,4168 "பணிநேரம்",164,4178 "பணியிடம்",164,4180 "உலகம்",164,4181 "சிசு",164,4190 "இளமை",164,4191 "துத்தநாகம்",164,4193 "விலங்கியல்",164,4196 "கணக்கிடல்",164,4198 "தொழில்",164,4228 "கண்டம்",164,4257 "நதிக்கிளை",164,4259 "தவறு",164,4260 "இருப்பு",164,4278 "தங்குமிடம்",164,4307 "உள்ளமைவு",164,4314 "பொது",164,4381 "வழி",164,4382 "இளம்",164,4391 "சரக்கு",164,4396 "குடிமகன்",164,4418 "கணிப்பு",164,4457 "அடர்த்தி",164,4458 "குறியீடு",164,4461 "விலை",164,4465 "அணுகுமுறை",164,4506 "அறிவிப்பு",164,4543 "ஒழுங்கு",164,4546 "விதிமுறைகள்",164,4554 "சலுகை",164,4556 "குற்றம்",164,4568 "முரண்பாடு",164,4572 "நீதி",164,4576 "விசாரணை",164,4577 "நீதிமன்றம்",164,4578 "குத்தகை",164,4579 "சான்றளிப்பு",164,4580 "உணரி",164,4613 "பளபளப்பு",164,4688 "நீரூற்று",164,4725 "மதிப்பிடுதல்",164,4826 "காப்புரிமை",164,4832 "பேச்சு",164,4834 "முறை",164,4848 "வாக்களித்தல்",164,4866 "கடன்",164,4890 "சுதந்திரம்",164,4891 "முகாம்",164,480116 "கொடுப்பனவு",164,5044 "அடுப்பு",164,5053 "சம்மதம்",164,5055 "சதுப்புநிலம்",164,5069 "பொருள்",164,5098 "முதற்பக்கம்",164,5113 "காண்பி",164,5121 "படவரைபுள்ளி",164,5147 "புள்ளி",164,5166 "வரிசை",164,5167 "பல்கோணி",164,5168 "பண்புக்கூறு",164,5170 "கட்டமாக்கம்",164,5173 "பொதுவான",164,5248 "வர்த்தகம்",164,3808 "மக்கள்",164,2930 "இடம்",164,3570 "போக்குவரத்து",164,3846 "தண்ணீர்",164,4113 "குழந்தை",164,914854 "யக்கமுறை",164,4927 "பல",164,5423 "ஒன்று",164,5433 "இரண்டு",164,5425 "மனிதன்",164,2234 "மனிதாபிமானம்",164,5428 "மனைவி",164,5429 "கணவன்",164,5432 "மூன்று",164,5424 "அடமானம்",164,158586 "அச்சிட",164,5435 "இறகு",164,5436 "பெரிய",164,5437 "நீளமான",164,5438 "நாக்கு",164,5440 "பூனை",164,5446 "நான்கு",164,5447 "ஐந்து",164,5448 "நான்",164,5450 "கனமான",164,5451 "சிறிய",164,5509 "அவர்",164,5454 "நாம்",164,5455 "நீ",164,5453 "அவை",164,5457 "இந்த",164,5458 "அது",164,5462 "விதை",164,3361 "இரத்தம்",164,411 "தாய்",164,5463 "தந்தை",164,5464 "கயிறு",164,5465 "புழு",164,5466 "வால்",164,5468 "வாய்",164,5470 "மூக்கு",164,5471 "சேவல்",164,5474 "இதயம்",164,5475 "கல்லீரல்",164,5476 "நாள்",164,5477 "ஆண்டு",164,5478 "பலகை",164,5479 "புவி",164,5481 "அழுக்கான",164,5483 "புதிய",164,5484 "சூடான",164,5485 "இரவு",164,5486 "வழவழப்பான",164,5487 "இங்கே",164,5488 "அங்கே",164,5489 "யார்",164,5490 "என்ன",164,5491 "எங்கே",164,5492 "எப்போது",164,5493 "எப்படி",164,5494 "இல்லை",164,5495 "எல்லா",164,5496 "வயதான",164,5482 "சில",164,5499 "சில",164,5500 "வேறு",164,5501 "அகலமான",164,5502 "பருமனான",164,5503 "அன்பு",164,5497 "என்னுடைய",164,5504 "வெண்ணெய்",164,5505 "சிறிய",164,6746 "காது",164,5510 "கண்",164,5511 "தொப்பை",164,5516 "அடிவயிறு",164,5516 "இரைப்பை",164,5516 "வீடு",164,5517 "கையாள",164,5524 "மயிர்",164,5526 "தலை",164,5527 "சிறகு",164,5528 "திருமணம்",164,5531 "திருமண",164,5532 "திருமணம்",164,1232037 "திருமணம்",164,1232037 "தொகுப்பு",164,5538 "பாடகர்குழு",164,5539 "பாடு",164,5540 "சகோதரன்",164,5541 "சகோதரி",164,5544 "மாற்ற",164,5546 "தேவலோக",164,5550 "குணம்",164,5552 "மணமகள்",164,5565 "குறுகிய",164,5566 "ஆம்",164,5567 "இல்லை",164,5568 "ஏனெனில்",164,5570 "ஏன்",164,5572 "தலைவர்",164,5571 "தலைமை",164,5571 "இயக்குநர்",164,5571 "பெற்றோர்",164,5574 "ரொட்டி",164,5577 "வணக்கம்",164,5581 "பிரியாவிடை",164,5582 "நன்றி",164,5587 "மெழுகுவர்த்தி",164,5592 "வணக்கம்",164,5582 "மணமகன்",164,5593 "வாசனை",164,5598 "நேற்று",164,5603 "உங்களுடைய",164,5608 "நிறுத்த",164,5607 "பதில்",164,5610 "பரிசு",164,5611 "அளிக்கவும்",164,5611 "பெயர்ச்சொல்",164,5612 "வினையடை",164,5613 "கொழுப்பு",164,5614 "கை",164,5616 "குழிப்பேரி",164,5620 "இன்று",164,5621 "வீழ்ச்சி",164,5622 "சிறைச்சாலை",164,5623 "சிறை",164,5623 "வங்கி",164,5039 "முக்கியமான",164,5634 "நாற்காலி",164,5631 "அளவு",164,5636 "சூடான",164,5637 "முடிவு",164,5640 "தொப்பி",164,5641 "குழந்தை",164,5642 "யானை",164,5643 "அடிப்படை",164,312 "பின்னே",164,5645 "கெட்ட",164,5650 "பிழை",164,5651 "தவறு",164,5651 "பூஜியம்",164,5653 "குளியல்",164,5652 "சமையல்",164,5656 "வேலை",164,4228 "குச்சி",164,5662 "வசதி",164,5664 "கால்",164,5665 "செய்தித்தாள்",164,5668 "கணினி",164,5669 "நாடு",164,3609 "பாதம்",164,5672 "முள்கரண்டி",164,5673 "விரல்",164,5675 "தேனிலவு",164,5678 "ஆங்கிலம்",164,5685 "பெல்ஜியம்",164,5689 "குளிர்",164,5703 "அரசி",164,5708 "மொழி",164,5442 "வினா",164,5714 "விரைவான",164,5719 "புத்திசாலி",164,5722 "மிகவும்",164,5723 "கூட",164,5724 "நரி",164,5726 "கனடா",164,5727 "ஊழியர்கள்",164,5731 "இந்தியா",164,5733 "மேலும்",164,5725 "அயர்லாந்து",164,5744 "இத்தாலி",164,5748 "அமைதியான",164,5759 "மிகவும்",164,5765 "உயர்த்தும்",164,5772 "சேகரிக்க",164,5773 "கோழி",164,5778 "ஆப்பிள்",164,5780 "குவளை",164,5783 "நூற்றாண்டு",164,5788 "படுக்கையறை",164,5789 "கடிகாரம்",164,5790 "சறுக்கு",164,5791 "சறுக்கு",164,5791 "நண்பர்",164,5793 "வேலை",164,4228 "செயல்பாடு",164,5792 "கீழே",164,5797 "மாமா",164,5806 "கத்தரிக்கோல்",164,5807 "நாளை",164,5808 "தேர்வு",164,5810 "சாத்தியம்",164,5811 "வாக்கியம்",164,4571 "பிரச்சினை",164,5816 "காப்பாற்று",164,5818 "செம்மறியாடு",164,5819 "கழுத்து",164,5823 "வெள்ளை",164,5825 "சாப்பிட",164,5827 "சிவப்பு",164,5828 "எதிர்",164,5832 "எழுதுகோல்",164,5834 "பன்றி",164,5836 "நிமிஷம்",164,5837 "அமைதி",164,5838 "உடன்",164,5843 "வெப்பம்",164,1746 "கோடைக்காலம்",164,5848 "சூரியன்",164,5849 "விருப்பம்",164,5810 "தொண்டை",164,5861 "விழுங்கு",164,380335 "குறுக்கே",164,5832 "குரங்கு",164,5870 "மணி",164,5874 "அடுத்து",164,5875 "சிரி",164,5876 "எண்",164,5877 "விதைத்தல்",164,5871 "மகள்",164,5881 "எதிரி",164,5882 "தனி",164,5867 "மூழ்கடி",164,5886 "குற்றவாளி",164,5888 "கருவி",164,5894 "இறுதி",164,6337 "தெரு",164,5895 "பாராட்டுக்கள்",164,5898 "கட்சி",164,2866 "பிறப்பு",164,5896 "பையன்",164,5905 "கடந்து",164,5908 "ரொட்டி",164,5910 "கருவிகள்",164,5909 "தங்கம்",164,5912 "எதிர்காலத்தில்",164,5913 "குரல்",164,5899 "மாதம்",164,5914 "அலகு",164,5915 "படம்",164,5922 "இலக்கு",164,5924 "தாவரம்",164,2836 "படிவம்",164,5928 "திறமை",164,5930 "மோதிரம்",164,5931 "திறன்",164,1197797 "திறமை",164,373487 "சாளரம்",164,5932 "இன்னும்",164,5937 "வருகை",164,5941 "பதிவு",164,5943 "கரண்டி",164,5944 "தொலைபேசி",164,5945 "தொலைபேசி",164,5945 "பல்",164,5946 "இரண்டாவது",164,5947 "செருப்பு",164,5948 "சரியான",164,5950 "ஊசி",164,5951 "தாத்தா",164,5953 "கடைவாய்ப்பல்",164,451991 "கணம்",164,5957 "மிளகு",164,5960 "சிங்கம்",164,5961 "நிழல்",164,5966 "வரைக்கும்",164,5968 "நிழல்",164,5966 "நகரம்",164,5974 "மாணவர்",164,5975 "வெள்ளாவி",164,539987 "எளிய",164,5979 "பேன்",164,5980 "எலும்பு",164,5982 "சுற்றியே",164,5984 "அடைய",164,5965 "தவறு",164,5971 "விட்டு",164,5985 "கூர்மையான",164,5987 "மூடமான",164,5988 "காய",164,5989 "மெல்லிய",164,5990 "குடி",164,339 "கடி",164,5993 "நேரான",164,5994 "பெயர்",164,5995 "அருகில்",164,5996 "இதுவரை",164,5997 "கேட்க",164,5999 "அடி",164,6000 "பார்",164,6003 "தெரியும்",164,6004 "பொய்",164,6005 "அவமானம்",164,6007 "மூர்க்கமான",164,6008 "விளையாட",164,6010 "எண்ணு",164,6012 "சுற்றறிக்கை",164,1047683 "ஒல்லியான",164,5990 "என்று",164,6021 "உட்கார்",164,6022 "கொலை",164,6023 "தோண்டு",164,6024 "பயம்",164,6025 "உறிஞ்சு",164,6027 "வாழ",164,6028 "போராட",164,6030 "மஞ்சள்",164,6031 "பசுமையான",164,6032 "கருப்பு",164,6033 "நல்ல",164,6038 "எரிக்க",164,6039 "முழு",164,6040 "நட்சத்திரம்",164,6041 "நிலையாக்கு",164,6042 "வெட்டு",164,6043 "அடி",164,6044 "செருகு",164,6045 "வேட்டையாடு",164,1811 "கீறல்",164,6047 "பிரிந்தது",164,6048 "முட்டாள்",164,6049 "நீச்சல்",164,6050 "துப்பு",164,6051 "பறக்க",164,6052 "நில்",164,6053 "நட",164,6054 "திரும்ப",164,6055 "வா",164,5965 "கொடுக்க",164,6059 "பிடி",164,6060 "தேய்",164,6062 "அறை",164,6065 "புன்னகை",164,6066 "தள்ள",164,6068 "கழுவு",164,6069 "துடை",164,6070 "இழு",164,6071 "தூக்கி",164,6072 "மிதக்க",164,6074 "சொல்ல",164,6075 "இல்",164,6077 "அமைதியாக",164,5763 "இல்",164,6078 "ஏணி",164,6099 "வினைச்சொல்",164,6100 "கிரேக்கம்",164,6121 "இந்தி",164,6126 "பெட்டி",164,6133 "சரியான",164,6134 "வட்டம்",164,6135 "கற்பி",164,6136 "துளைத்து",164,6137 "சர்க்கரை",164,3664 "தேடல்",164,6141 "தேடு",164,6142 "வாரம்",164,6145 "குடிகாரன்",164,6144 "மடி",164,6146 "குளிர்கால",164,6147 "சாவி",164,6149 "அறிமுகம்",164,6151 "கட்டுரை",164,6155 "சீப்பு",164,6157 "ஆட்சி",164,6159 "ஆசனம்",164,6161 "நாற்காலி",164,6162 "வைத்து",164,6163 "கட்டாயப்படுத்த",164,6164 "இல்லாமல்",164,6166 "நல்வரவு",164,6167 "ஆபத்தான",164,6170 "நடவடிக்கை",164,6171 "பாடம்",164,6174 "நீளம்",164,6175 "உருளைக்கிழங்கு",164,160661 "ஏதாவது",164,6177 "பார்க்கலாம்",164,6178 "உடல்",164,6179 "ஆட்சியாளர்",164,6181 "முழு",164,6182 "முழு",164,6182 "மொத்தம்",164,6182 "சுத்தியலால்",164,6183 "பழக்கு",164,6185 "தோள்",164,6186 "ஒன்பது",164,6193 "எண்ணெய்",164,6195 "கீழே",164,6199 "கீழே",164,6199 "கீழாக",164,6199 "சுழல்",164,6055 "உச்சகட்டம்",164,6224 "வீடு",164,1786 "எலி",164,6233 "சுண்டெலி",164,6236 "நிபந்தனை",164,6243 "சாயம்",164,6245 "மகிழ்ச்சியான",164,6246 "பாட்டி",164,6247 "சாறு",164,6249 "ஜெல்லி",164,6252 "பயிற்சியாளர்",164,461 "வெள்ளாடு",164,6257 "கதை",164,6156 "புகார்",164,6156 "உருக்கு",164,6269 "உயிர்விடு",164,6245 "பாட்டி",164,6247 "உருது",164,6293 "தமிழ்மொழி",164,6300 "அரசன்",164,6303 "முகவாய்க்கட்டை",164,6305 "சேவல்",164,6308 "வடிவமைக்கும்",164,6310 "பிரதிபலிக்கின்றன",164,6021 "பத்து",164,6312 "பிரபலமான",164,6316 "வெளிநாட்டு",164,6321 "கருத்தில்",164,6317 "முட்டாள்தனமான",164,6322 "இயங்கும்",164,6323 "நம்பு",164,6309 "போல்",164,6326 "தோன்றும்",164,6326 "மறந்துவிடு",164,6328 "மது",164,6329 "அணி",164,6330 "கம்பி",164,6331 "உணவு",164,6332 "அடிப்பு",164,6333 "மன்னிக்க",164,6336 "மண்ணி",164,6336 "பெரிய",164,5437 "கடந்த",164,6337 "இறுதி",164,6337 "மத்திய",164,6339 "சுகமான",164,6340 "கிண்ணம்",164,6341 "கிளை",164,6343 "வேடிக்கை",164,6344 "பசியுடன்",164,6345 "உதாரணம்",164,6346 "காய்ச்சல்",164,6347 "இயற்கை",164,6357 "திடீரென",164,6349 "வாள்",164,6350 "வழக்கமான",164,6351 "தொகுப்பு",164,6355 "புரிந்து",164,6356 "சூழல்",164,6348 "இலவச",164,6358 "வசந்த",164,3596 "மாடம்",164,6363 "கூடை",164,6368 "கனவு",164,6369 "நிகழ்வு",164,6370 "முன்",164,6371 "தனிப்பட்ட",164,6376 "சிப்பாய்",164,6377 "அட்டை",164,6378 "பொருள்",164,6386 "ஆச்சரியம்",164,6388 "இருமடங்கு",164,6389 "தடுக்க",164,6391 "ஆண்",164,6395 "நீலம்",164,357125 "ஒன்றாக",164,6402 "ஆரம்பி",164,6405 "போன்ற",164,6406 "ஒப்பான",164,6406 "பணம்",164,6408 "முகம்",164,6410 "விளையாட்டு",164,1599 "அனேகமாக",164,6412 "அழகான",164,6413