As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Stars Soft/addsynt0005.csv

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"நோயாளி",164,950933 "வாசித்தல்",164,951079 "சுய",164,951229 "ஓடுதல்",164,951238 "தீர்முனைப்பு",164,951680 "நச்சு",164,951709 "பெயர்த்தெழுதுதல்",164,951736 "நஞ்சூட்டு",164,951789 "குற்றம்",164,951961 "பரந்த",164,951993 "நெருக்கமாக",164,952769 "நிலையான",164,953408 "அநுமானம்",164,953484 "குவியல்",164,953773 "குழு",164,953773 "அனுப்பு",164,953928 "வழியனுப்புதல்",164,953964 "ஊடாக",164,954042 "வளையம்",164,954159 "அவர்களை",164,954280 "மொழிமாற்றி",164,954493 "வாழ்நாள்",164,954549 "குறை",164,954604 "சரிபார்ப்பி",164,954647 "அமர்ந்திருந்தார்",164,954674 "யுக்தி",164,954691 "இடைநிலை",164,954819 "எழுதப்பட்ட",164,954878 "பதிவு",164,954926 "சமயக்குருமார்",164,955090 "கற்றறிந்த",164,955211 "ஆதாரம்",164,955297 "அனுகூலமான",164,955326 "வினா",164,955342 "வரிசையாக்கம்",164,955451 "பொதுப்படுத்து",164,955551 "கணிப்பு",164,955726 "பாவி",164,955936 "எண்ணம்",164,956101 "எல்லை",164,956163 "குறைந்தபட்சம்",164,956209 "இணை",164,956266 "வரம்புறுகு",164,956287 "வரிசை",164,956431 "உத்தரவாதமளி",164,956475 "மறுசுழல்",164,956635 "மறுசுழற்சி",164,956653 "காலமுறைப்படுத்தல்",164,956998 "திறமையான",164,957014 "உள்ளீடு",164,957049 "முன்மொழிய",164,957069 "பெருமகனார்",164,957127 "அடுக்குதல்",164,957247 "பல்வேறு",164,957257 "மீட்பு",164,957289 "பறவைக்கூடு",164,957309 "பெரிய",164,957343 "பரந்த",164,957343 "வினியோகம்",164,957454 "பதுக்ககம்",164,957467 "சார்வு",164,957531 "தரவுக் கணம்",164,957540 "ஆணை",164,957695 "மாறாத",164,957732 "அடையாளச்சீட்டு",164,957858 "கபீரமான",164,957951 "மேற்செலவு",164,958094 "தொடக்கம்",164,958104 "முழுமையில்லாத",164,958128 "தகவல்கள்",164,958179 "எதிர்பாராத",164,958280 "எண்மானம்",164,958395 "மரபுவழி",164,958557 "சிறப்பாக",164,958616 "லவங்கம்",164,958791 "பூலியன்",164,958831 "வலை",164,959249 "ஊடாடு",164,959265 "யதார்த்தம்",164,959321 "விறைப்பான",164,959369 "கணிப்பு",164,959489 "ஆழம்",164,959503 "அடர்த்தியற்ற",164,959601 "உச்சந்தலை",164,959676 "அபிப்பிராயம்",164,959703 "போலன்றி",164,959712 "வெற்றிகரமாக",164,959743 "முதல்",164,959938 "சம்பவம்",164,959975 "மறைமுக",164,960065 "உள்ளடக்கமான",164,960105 "இரட்டை அளவுதல்",164,960526 "ஊடகம்",164,960909 "வடிகட்டல்",164,961140 "கலவை",164,961435 "பிணைப்பு",164,961566 "விவாதிக்க",164,961654 "வருவி",164,961666 "மெய்நிகர்",164,961678 "பரவலாக",164,961785 "சரிபார்த்தல்",164,961832 "பகுதியாக்கல்",164,961927 "நம்பகமான",164,962056 "சுருக்கல்",164,962100 "ஒளிக்கற்றை",164,962178 "செயல்முறை",164,962208 "முகமூடி",164,962485 "நம்பிக்கைக்குரிய",164,962550 "நெடுக",164,962819 "பிரமாணம்",164,962841 "வெற்றிகரமாக",164,962939 "சமூக",164,963291 "பரிசீலனை",164,963378 "பாதுகாப்பான",164,963393 "குறைபாட்டால்",164,963408 "ஏதுநிலை",164,963452 "விற்பனையாளர்",164,963483 "சிக்கல்",164,963689 "கலவை",164,963806 "வர்த்தகம்செய்தல்",164,963938 "பாதிக்கப்படக்கூடிய",164,964254 "அந்தரங்கம்",164,964609 "பேட்டி",164,964891 "உயிருடன்",164,965540 "எங்கும்",164,965562 "அப்பால்",164,965579 "பழைய",164,965639 "உரிமையளி",164,965671 "எல்லாம்",164,965712 "யாருமே",164,965772 "விமானியறை",164,965909 "வெளிப்படு",164,965955 "உடற்கட்டுதல்",164,966023 "இளகுதிறன்",164,966400 "புரிந்து",164,966433 "எதிர்வினை",164,966469 "நோக்கி",164,966500 "தரக்குறியீடு",164,966611 "விசாரணை",164,966637 "நடுநிலை",164,966672 "கோபமான",164,966869 "சுகாதாரமற்ற",164,966869 "அழித்தெழுது",164,967013 "தீர்க்க",164,967207 "மனோபாவம்",164,967238 "ஒலிபெயர்ப்பு",164,967402 "இருப்பை",164,967420 "கட்டாயம்",164,967878 "சவப்பெட்டி",164,968117 "ஆசுவாசப்படுத்தல்",164,968149 "பொதுநல",164,968198 "பயனளி",164,968210 "இருதுருவ",164,968433 "விளைவு",164,968704 "விளைவு",164,968704 "ஆய்வு",164,968800 "இயல்பாக",164,968930 "நியாயமான",164,968969 "சிந்தி",164,969377 "நன்னெறி",164,970038 "தற்செயல்",164,971165 "பிணை",164,971472 "வசூலிப்பவர்",164,971487 "அபூர்வமான",164,971820 "இணையற்ற",164,971820 "விதவையான",164,972700 "உண்மையற்ற",164,973074 "அழகான",164,973516 "அனுசரி",164,974102 "வலியுறுத்துகின்றனர்",164,977038 "கௌரவம்",164,977912 "சந்தாதாரர்கள்",164,978309 "சந்தா",164,978360 "ஓய்வு",164,979133 "திரி",164,980460 "துடுவன்",164,980668 "பொறாமை",164,980918 "வரையெல்லை",164,981147 "மென்பொருள் பேணல்",164,981355 "ஒழுங்கு",164,981875 "கண்ணோட்டம்",164,981941 "ஓடு",164,982007 "கழிவு",164,982716 "உருக",164,982997 "பேராசை",164,983186 "ஆவல்மிக்க",164,983313 "அன்னாசி",164,984034 "பழங்காலத்துக்குரிய",164,984880 "காட்டுமிராண்டித்தனம்",164,985104 "நிகரானவர்",164,985334 "தகவல் மீட்பு",164,986741 "நீருக்கடியில்",164,987670 "மயிரடர்ந்த",164,988718 "நிர்வகிக்க",164,988745 "ஏற்றதாயிருத்தல்",164,988901 "இருப்புப்பாதை",164,989011 "கண்டித்தல்",164,989018 "பலவந்தம்",164,989367 "பெண்மை",164,990317 "புலம்பல்",164,992256 "மந்த",164,992666 "கிரகித்தல்",164,992756 "கணிப்பொறிமயமாக்கல்",164,992893 "மறை",164,992924 "சம்பந்தப்பட்ட",164,993070 "தாளாளர்",164,993833 "ஊடுகதிர்",164,994204 "சோம்பை",164,994317 "அளி",164,994956 "அங்கீகரிக்க",164,995068 "கூட்டுமுயற்சி",164,995444 "நெருக்கடி",164,996216 "பின்னு",164,996256 "சதி",164,996296 "மனசாட்சி",164,996492 "கவனமிக்க",164,996543 "உணர்ச்சி",164,996570 "ஆர்வம்",164,997019 "பழமைவாதி",164,998610 "ஆறுதல்",164,998974 "காலப்பகுதி",164,999230 "துடைதெடு",164,1002053 "நிலையற்ற",164,1005131 "ஒப்பந்தப்படி",164,1005457 "அழை",164,1008702 "உரையாடு",164,1009223 "பரட்டைக்கீரை",164,1010470 "பப்பாளிப்பழம்",164,1010618 "செலவு",164,1010833 "தொடுப்பில்லா",164,1011311 "உலகனாய்",164,1013593 "ஜாலரா",164,1013644 "கட்டில்",164,1013794 "எண்ணக்கூடிய",164,1013852 "அரங்கேற்றம்",164,1014092 "வெந்தயம்",164,1015691 "கடுகு",164,1015754 "தப்பால்",164,1016065 "பின்னாலுள்ள",164,1017228 "எந்திரனியல்",164,1017307 "சடப்பிறப்பு",164,1018004 "கூடு",164,1018154 "வதந்தி",164,1018685 "தந்தி",164,1019050 "கொளுத்து",164,1020088 "தகனம்",164,1020120 "சுடுகாடு",164,1020157 "குயில்",164,1021884 "பீதி",164,1021990 "குற்றவாளி",164,1022244 "உந்துதலால்",164,1023142 "துருவியறியுந்தன்மை",164,1023142 "சுருண்ட",164,1023384 "திரைசீலை",164,1023825 "வழக்கமான",164,1024112 "வழக்கமான",164,1024112 "உரக்கக்கத்து",164,1024716 "விறகு",164,1024755 "தப்பியோடிய",164,1024849 "அடிப்படைவாதிகள்",164,1024890 "பயனிலை",164,1024910 "ஏதாவது",164,1024923 "முரண்தொடை",164,1024989 "பணிப்பெண்",164,1025281 "நிர்மூலமாக்கு",164,1025353 "பயமில்லாதவர்",164,1025522 "பகற்கணவு",164,1025614 "சமாளிக்க",164,1025808 "ஜூனியர்",164,1026388 "நடுப்பகல்",164,1026415 "மத்தியானம்",164,1026415 "மகிழ்ச்சி",164,1026480 "இளங்காற்றுள்ள",164,1029095 "முளை",164,1029131 "செய்தல்",164,1029509 "அவமரியாதை",164,1030667 "பொய்",164,1030671 "ஒழுக்கமான",164,1031229 "நுகத்தடி",164,1031313 "வருத்தமாக",164,1032097 "அவதூறான",164,1035351 "செவிடாக்கு",164,1035438 "அங்குரார்ப்பணம்",164,1035663 "ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட",164,1037098 "குறைவு",164,1038627 "நொறுக்குத்தீனி",164,1040408 "நுண்மையான",164,1040712 "ஒழுங்கான",164,1042453 "நீட்டு",164,1042881 "சேரி",164,1043432 "வறிய",164,1043456 "சட்டமாக்கு",164,1043494 "மிகைப்டக்கூறு",164,1046310 "பற்பசை",164,1046859 "விலகிச்செல்",164,1046974 "புறப்பாடு",164,1047218 "நம்பகரமானதா",164,1047268 "செந்நாரை",164,1049665 "நாடோடி",164,1049736 "பொதுவாக",164,1049812 "உதாசீனப்படுத்து",164,1050055 "பைபிள்",164,1050763 "அசுத்தம்",164,1051195 "நம்பிக்கையற்ற",164,1052516 "இருப்பினும்",164,1052623 "ஆகிலும்",164,1052623 "மலச்சிக்கல்",164,1053190 "மலச்சிக்கல்",164,1053190 "முறைகேடான",164,1053190 "இடித்து",164,1053427 "நிர்ணயமற்ற",164,1053546 "தாமதப்படுத்து",164,1054114 "விலகுதல்",164,1055392 "ஈடுபடுத்து",164,1055575 "மூலைவிட்டம்",164,1055734 "தெளிவான",164,1055893 "சொல்வதெழுதுதல்",164,1056182 "மறுபெயரிட",164,1056873 "பகைமை",164,1057077 "சிறந்த",164,1057392 "அழுக்கு",164,1057993 "சந்தோஷமற்ற",164,1058073 "கைரேகை",164,1058198 "நம்பிக்கையற்றவர்",164,1059028 "வெளிப்படுத்து",164,1059459 "திற",164,1059459 "துண்டி",164,1059774 "அதிருப்தி",164,1060432 "அதிருப்தி",164,1060432 "அதையரியப்படுத்து",164,1060527 "நாட்டியகாரன்",164,1060701 "பன்னிரண்டாவது",164,1060785 "ஐந்தாவது",164,1060833 "எட்டாவது",164,1060895 "ஒன்பதாவது",164,1060915 "பதினொராவது",164,1060960 "இருட்டாக்கு",164,1062224 "அழிவி",164,1062259 "அழுகுதல்",164,1062259 "அழுகிய",164,1062259 "நரம்பு",164,1062463 "நேர்மையினமை",164,1062824 "தயக்கம்",164,1062982 "விரும்பாத",164,1063005 "அலட்சியம்",164,1063550 "விரக்தியடை",164,1064119 "புரையொதுக்கு",164,1064328 "மனநிறைவின்மை",164,1158125 "அருவருப்பான",164,1158427 "தடங்கல்",164,1158450 "வெவ்வேறான",164,1158915 "முனைவர்",164,1158945 "ஆளுமை",164,1159303 "ஆளும்தன்மை",164,1159424 "கடுமையான",164,1159914 "ஊக்கமான",164,1159932 "உலக",164,1160435 "படிக்கட்டு",164,1160828 "புளி",164,1160828 "வழியில்",164,1161396 "எதிரொலி",164,1161613 "சூழலிய்வாதி",164,1161616 "கல்வியாளர்",164,1162123 "பயிற்றுநர்",164,1162733 "நீக்குவதற்கு",164,1163233 "நீளமாக்கு",164,1163454 "பேச்சாற்றலுடைய",164,1163645 "எங்கேயாகிலும்",164,1163679 "பறிமுதல்",164,1164143 "சின்னம்",164,1164655 "உருக்கொடு",164,1164917 "பூத்தையல்",164,1165066 "மரகதம்",164,1165666 "முதலாளி",164,1165745 "சக்தியுள்ள",164,1165745 "சுறுசுறுப்புள்ள",164,1165745 "சக்தியூட்டு",164,1165957 "தற்பெருமை",164,1166009 "புடைத்த",164,1166486 "தனவானாக்கு",164,1167115 "சமாளிக்கத்தெரிந்த",164,1167115 "புனிதமான",164,1167115 "உபசரி",164,1167990 "விரி",164,1168231 "விமானம்",164,1168243 "ஆர்வத்துடன்",164,1169271 "வசீகரி",164,1169688 "கப்பல்",164,1170008 "தரவு முனையம்",164,1170128 "முனையப் போன்மி",164,1170137 "நுழைவுக்கட்டணம்",164,1170186 "பொறாமை",164,1170338 "அவமதிப்பு",164,1170469 "காவிய",164,1170469 "சமத்துவம்",164,1171292 "உயிர்க்காவன்மிதவை",164,1172225 "நியாயமான",164,1172369 "நன்றியுள்ள",164,1172444 "நன்றியுள்ள",164,1172709 "புறக்கணி",164,1172879 "வேறுபடுத்து",164,1172895 "நிறுவுவதற்கான",164,1173028 "முன்னாட்களுக்குரிய",164,1173301 "பிழை செய்தி",164,1173502 "ஆழ்ந்துபடித்த",164,1174243 "வெளிவா",164,1174269 "மெழுகு",164,1174269 "சாசுவத",164,1174309 "பார்வை",164,1176033 "பார்வை",164,1176267 "இயக்க",164,1176597 "தொன்மவியல்",164,1178452 "வரலாற்றாசிரியர்",164,1180368 "வேகம்",164,1181285 "மேடை",164,1181285 "பண்பாடு",164,1182454 "விடுபட்ட",164,1182966 "உற்பத்தி",164,1183414 "ஏற்றார்",164,1183438 "தவிர்த்தல்",164,1183745 "வசி",164,1183745 "முடிவற்ற",164,1184365 "வெளியிடப்பட்ட",164,1184428 "தீங்கு",164,1185138 "பொறி மொழி",164,1185197 "தரவுக் கட்டமைப்பு",164,1185238 "அலகிடல்",164,1185280 "தோல்வி",164,1185682 "சங்கு",164,1186184 "தளவாடங்கள்",164,1186503 "முதுகெலும்பு",164,1187443 "அழை",164,1187471 "வற்புறுத்துகிற",164,1187933 "பணியாளர்",164,1188104 "கருணைகாட்டாமல்",164,1188364 "தோண்டு",164,1189601 "தூண்டு",164,1189692 "நிராகரி",164,1189761 "பொறுப்பாளர்",164,1189958 "புத்திசொல்",164,1190126 "அயோகியன்",164,1190420 "தரப்பு",164,1191569 "விரிவான",164,1191600 "நடுக்கம்",164,1191635 "ஆவி",164,1191809 "பயங்கரமான",164,1192008 "சுருங்கிவிடும்",164,1192008 "திடுக்கிடவை",164,1192290 "சந்தர்ப்பவாதம்",164,1193549 "உணர்ச்சி",164,1193552 "சாத்தியமற்றது",164,1193763 "இறகுகள்",164,1194439 "தந்திரம்",164,1194966 "கணிக்க",164,1196979 "ஊதிய",164,1197542 "கணிசமான",164,1197713 "கிழக்குப்பகுதி",164,1198408 "கவனமாக",164,1198408 "பாதுகாப்பின்மை",164,1198565 "தெளிவாக",164,1198835 "பொறுப்பு",164,1199795 "தன்னிச்சையான",164,1200007 "பெரும்பாலும்",164,1200007 "நீரிழிவு",164,1200609 "சுற்றளவு",164,1200810 "நிலையற்ற",164,1201459 "துண்டு",164,1202497 "அறிவார்ந்த",164,1202530 "வாசகர்",164,1202561 "கதை",164,1202783 "இலக்கியம்",164,1203908 "இறுதிப் பயனர்",164,1205825 "எண்சார்",164,1206207 "வலிமை",164,1207934 "ஆட்சி",164,1208229 "கலந்தாய்வு",164,1208510 "குறுக்கே",164,1209002 "சலனமில்லாத",164,1209498 "யக்கியல்",164,1209765 "திறமை",164,1210456 "வதந்தி",164,1210950 "கோபமாக",164,1213862 "பிரியமாக",164,1216625 "தேவைகள்",164,1216625 "போராட்டம்",164,1218202 "செய்தியாளர்",164,1219430 "பங்குதாரார்",164,1219581 "ஒளியிரசாயனவியல்",164,1219877 "கூடு",164,1219912 "மாறுவேடம்",164,1219928 "தேக்கரண்டி",164,1219949 "பணப்பை",164,1219958 "கௌரவம்",164,1220160 "குறைவாயுள்ள",164,1221998 "எத்திமன்",164,1222028 "புறச்செருகல்",164,1223117 "நெட்டாயம்",164,1223145 "சமய",164,1223186 "வெளித்தள்ளுதல்",164,1223210 "உவமாணமுள்ள",164,1223499 "மண்டியிடு",164,1223499 "பிற்சேர்க்கை",164,1223813 "முழுமையான",164,1223845 "ஒதுங்கு",164,1223883 "ஆர்வம்",164,1224190 "மட்பாண்டங்கள்",164,1224316 "பூசப்படல்",164,1224389 "திருத்தியமைக்கக்கூடிய",164,1225278 "பத்தியாளர்",164,1225352 "மனக்கலக்கம்",164,1225999 "பணமோசடி",164,1226239 "போட்டியிடு",164,1226273 "போன்மி",164,1226413 "மறைக்குறியீடாக்கல்",164,1226593 "மறையீடாக்கம்",164,1226838 "வற்புறுத்து",164,1227060 "கேள்விகள்",164,1227160 "வட்டகைத்தல்",164,1227301 "எதில்",164,1227359 "மின்னிரசாயனவியல்",164,1227475 "பெருவியாதி",164,1227669 "அழித்தல்",164,1227669 "இயல்பின்மை",164,1228058 "களைப்பவர்",164,1228159 "அகால",164,1228344 "உச்சந்தலை",164,1228579 "சங்கு",164,1228757 "பௌர்ணமி",164,1229097 "குக்கிராமம்",164,1229383 "அசட்டுதனமான",164,1229692 "முதுக்கன்னி",164,1230099 "பூச்செண்டு",164,1230601 "மனநிலமை",164,1232378 "ஆண்டுநூல்",164,1232633 "துக்ககரமான",164,1232994 "உத்திரவாதம்",164,1233281 "உத்தரவு",164,1233825 "காலவரிசை",164,1233825 "முரண்டான",164,1233825 "மட்டமான",164,1233887 "பலவீனம்",164,1233986 "எப்போதெல்லாம்",164,1234310 "எங்கு",164,1234994 "நாய்க்குட்டி",164,1234994 "முழுவதும்",164,1235673 "தயாராக",164,1236298 "விரும்பு",164,1237363 "முறைசார் மொழி",164,1238556 "தீவிர",164,1239091 "உயிர்த்தியாகி",164,1239269 "மடல்",164,1239640 "பயனுடைய",164,1240000 "படுமையர்",164,1240000 "உகமையர்",164,1240053 "எண்ணம்",164,1240337 "ஆமாஞ்சாமி",164,1241052 "பெருமை",164,1241259 "மாயை",164,1241276 "மோனை",164,1241293 "எதிர்வினை",164,1241311 "துள்ளல்",164,1241346 "கண்மூடித்தனமான",164,1242462 "அழி",164,1243113 "கியாதி",164,1243315 "உரிச்சொல்",164,1243315 "தேதியிடப்பட்ட",164,1243315 "அப்பாவி",164,1244393 "நாகரிகம்",164,1244402 "வேகமானி",164,1245142 "மௌனமான",164,1246109 "மீயொலி",164,1246480 "கோபம்",164,1246742 "குடியிருப்பு",164,1248694 "தடுக்கிறார்",164,1249370 "தள்ளிவிடு",164,1249469 "கலைத்துவிடு",164,1250262 "தர்க்கரீதியாக",164,1250608 "வெளிப்படையாக",164,1250835 "அரிதாகத்தான்",164,1251468 "மாளிகை",164,1252114 "சலி",164,1253390 "சல்லடை",164,1254732 "கொடுங்கோலன்",164,1255536 "எல்லையற்ற",164,1255903 "அளவில்லாத",164,1257823 "பட்டியலிடு",164,1258023 "குற்றமற்ற",164,1258410 "கைப்பிடி",164,1259676 "கைப்பிடிக்குமிழ்",164,1260643 "வசீகரி",164,1262564 "துடுக்கான",164,1263869 "சொகுசான",164,1266471 "பிடுங்கு",164,1267330 "தடைசெய்",164,1267421 "சினங்கொள்ள",164,1268098 "குழப்பு",164,1268387 "படிப்படியாக",164,1270834 "இணை",164,1271096 "படிப்படியாக",164,1271117 "மயிரிழையான",164,1271413 "ஒப்பந்தத்தால்",164,1274071 "அடுக்குதல்",164,1274119 "பல்லுக்குரிய",164,1274381 "அணுசக்தி",164,1274938 "விரைவு",164,1274994 "இழிவான",164,1275002 "மதிப்பற்ற",164,1275135 "மறைத்தல்",164,1275504 "பறி",164,1275727 "தத்ரூபமான",164,1276018 "மகிழ்ச்சிமிக்க",164,1277138 "அஜாக்கிரதையான",164,1277422 "கட்டி",164,1278582 "கடத்தல்காரர்",164,1280465 "உண்மையான",164,1280544 "பண்பு",164,1280854 "நம்பமுடியாத",164,1281182 "தடிமல்",164,1283411 "கொப்பரை",164,1285979 "குப்பை",164,1286263 "மதிப்பற்ற",164,1287927 "கைதி",164,1288510 "காதுக்குத்து",164,1291029 "ஊகஞ்செய்",164,1293724 "சட்டபூர்வமாக",164,1295456 "சிரிப்பு",164,1295456 "சீற்றமடைதல்",164,1298376 "மெத்தை",164,1298828 "திட்டம்",164,1299696 "களியாட்டம்",164,1301104 "துருதுருன்னு",164,1301943 "தோப்பு",164,1302132 "சகுனம்",164,1303981 "சகுனம்",164,1304758 "வர்ண",164,1306035 "தூபம்",164,1308701 "தொழிற்சங்க",164,1308828 "மதிப்பீடு",164,1309225 "எதிர்ப்பு",164,1309356 "உணவூட்டல்",164,1310038 "ஆலோசனைக்குரிய",164,1310354 "குறைந்துள்ளது",164,1310853 "அன்பில்லாத",164,1311851 "விரோதமான",164,1313812 "ஆமை",164,1313812 "பட்டினி",164,1314182 "கடலோரம்",164,1314427 "மனோபலம்",164,1315260 "சமுதாய",164,1315550 "உரை",164,1316814 "களியாட்டம்",164,1317638 "கோடீஸ்வரன்",164,1317938 "கடத்தல்காரர்",164,1319018 "தினை",164,1319638 "முலைகள்",164,1320552 "முதலாளித்துவம்",164,1321164 "குழிபறிக்கின்ற",164,1323380 "தலைமையதிகாரி",164,1325252 "ரவை",164,1325652 "பாய்",164,1325708 "குழாய்",164,1328308 "ஆண்வாத்து",164,1328356 "வளைவு",164,1328406 "இரட்டை சரிநுட்பம்",164,1328406 "ஒற்றை சரிநுட்பம்",164,1328406 "அடிச்சுவடு",164,1329165 "குறுக்கீடு",164,1330994 "கையொப்பம்",164,1331472 "கணித ஏரணம்",164,1331843 "குறியீட்டு ஏரணம்",164,1333095 "அநியாயமான",164,1334659 "கோடி",164,1336112 "புதினா",164,1336639 "உயவூட்டு",164,1336751 "தலைப்பாய்",164,1336889 "சுவை",164,1337314 "அவலட்சணமான",164,1339563 "தூண்டுதல்",164,1340956 "மல்லிகை",164,1343234 "இனிப்பு",164,1343912 "பொறுமையின்மை",164,1346996 "மறிப்பு",164,1347578 "கவர்ச்சியுள்ள",164,1353812 "சிறைப்படுத்து",164,1355026 "உத்தரவிடு",164,1355510 "முதலீட்டாளர்",164,1356804 "பொருத்தமற்ற",164,1360315 "இயலாமை",164,1360422 "தகாத",164,1364932 "அடை",164,1367314 "யோக்கியதையற்ற",164,1367314 "நம்பமுடியாத",164,1369046 "தூண்டுதல்",164,1369863 "ஈடுபாடு",164,1371498 "போதுமானதாகு.",164,1372549 "பீப்பாய்",164,1374507 "பொருத்தமற்ற",164,1376406 "முள்ளங்கி",164,1377158 "பார்வையாளர்",164,1377747 "கேட்பவரின்",164,1378364 "கொசு",164,1378372 "கண்கள்",164,1378868 "பற்கள்",164,1381657 "நுரையீரலில்",164,1381898 "விரல்கள்",164,1382388 "உதடுகள்",164,1382657 "அறை",164,1383008 "சிறைக்காவலர்",164,1383297 "கோடிஸ்வரன்",164,1383890 "கிறிஸ்தவம்",164,1385877 "தேடல் பொறி",164,1387618 "வியர்வை",164,1388274 "ஈர்க்காத",164,1390542 "ஒட்டுக்கேட்டல்",164,1391013 "ஏற்ற",164,1391712 "புள்ளி",164,1391749 "கழுத்தைநெறி",164,1392044 "சணல்",164,1392122 "கஞ்சத்தனம்",164,1392136 "பயிற்சி",164,1392505 "புகழ்",164,1393189 "பாதுகாப்பற்ற",164,1393199 "வலையமைப்பு இணைவு",164,1393275 "தொலையிணைப்பு",164,1393299 "தொடர்பு வரைமுறை",164,1393788 "சுற்றுப்புறம்",164,1394253 "புற வாசல்",164,1395056 "தரவு மறைக்குறியீட்டு செந்தரம்",164,1395101 "வைரஸ் நீக்கி",164,1396073 "இரட்டையான",164,1396144 "சாணம்",164,1396334 "குருதிநெல்லி",164,1396721 "கூறுநிலைமை",164,1396721 "பீட்ரூட்",164,1397709 "கழுதை",164,1398936 "வெட்டப்படாத",164,1399332 "அட்டை",164,1399442 "நின்று",164,1402878 "கதிர்வீச்சு",164,1403237 "சங்கடப்படுத்தபட்டேன்",164,1404473 "பல்முரசு",164,1405106 "பசை",164,1405779 "மேல்மீட்பு",164,1406712 "ஈரமான",164,1406931 "முன்கை",164,1407049 "சிறகுடைய",164,1407461 "இயற்கையான",164,1409680 "எந்திரம்",164,1410112 "மெலங்கி",164,1410159 "பாகற்காயை",164,1410244 "கரும்பு",164,1410852 "அரிப்பு",164,1410863 "திருவாளர்",164,1410863 "திரு",164,1411206 "ஒத்திசைய.",164,1412381 "எழுதுபொருள்",164,1413074 "பொருத்து",164,1414327 "முந்திரி",164,1416075 "அரண்மனை",164,1417324 "கொடித்தோடை",164,1417324 "அகப்பை",164,1417444 "குதிரைக்குளம்பு",164,1417819 "லாடம்",164,1417819 "அடி",164,1418738 "காப்புச்சட்டை",164,1419171 "முன்றில்",164,1419728 "மடி",164,1420144 "நெய்",164,1420395 "அழுக்கடைந்த",164,1421991 "அலமாரி",164,1422978 "வாகனங்கள்நிறுத்துமிடம்",164,1424085 "கண்காணி",164,1425268 "சுற்றுப்பயணம்",164,1425624 "உயிரற்ற",164,1425919 "படிவம்",164,1427509 "விக்கல்",164,1428424 "அறை",164,1429090 "குவளை",164,1432054 "பார்த்துக்கொள்",164,1434264 "கொப்பளி",164,1442678 "கங்காரு",164,1443177 "சீருடற்பயிற்சி",164,1443315 "விறபனையாளர்",164,1443322 "மேற்பார்வையாளர்",164,1443608 "வலியுறுத்து",164,1444665 "யாருடைய",164,1445363 "மந்தமான",164,1448966 "நஷ்டம்",164,1449168 "பெருமை",164,1451470 "பாலின்பம்",164,1453922 "வெற்றிலை",164,1455503 "பழுத்த",164,1458511 "பழமாகிவிட்டது",164,1459008 "கட்டி",164,1459514 "வெற்றியடை",164,1460029 "உன்னையே",164,1460080 "தனிமைப்படுத்தப்பட்ட",164,1461476 "காலணி",164,1461635 "கருமுட்டை",164,1462024 "சேமிப்பு",164,1462042 "வரைவு",164,1462052 "பேசினார்",164,1462295 "இழை",164,1462453 "தண்டு",164,1462453 "தண்டவாளம்",164,1462487 "உமி",164,1462507 "துறைமுகம்",164,1462598 "என்பதை",164,1462681 "செங்கோண",164,1462783 "படிகட்டுகள்",164,1462795 "பேரேடு",164,1462807 "எதிர்கொள்வேன்",164,1462871 "பிடுங்கு",164,1463015 "மறைதிருகி",164,1463071 "உறை",164,1463105 "கன்னக்குழி",164,1463117 "நம்பிக்கையுள்ள",164,1463173 "மயில்",164,1463221 "கெட்டியாக்கு",164,1463293 "புரட்டு",164,1463804 "முணுமுணு",164,1465429 "ஓடு",164,1466764 "உள்ளான",164,1467497 "ஆன்மீகம்",164,1467523 "உள்ளடங்கிய",164,1468363 "சிநேகிதம்",164,1468416 "சட்டைக்கை",164,1468511 "தெளிவற்ற",164,1468994 "நகைச்சுவை",164,1469028 "நகைச்சுவை",164,1469036 "சளி",164,1469046 "அரிதான",164,1469086 "அடக்குமுறை",164,1469147 "இருப்பு",164,1469652 "அற்பன்",164,1470507 "என்று",164,1470952 "வார்ப்பு",164,1471440 "மின்னஞ்சல் முகவரி",164,1471494 "தூசு",164,1471506 "பிரயாணிகள்",164,1471524 "துடுப்பு",164,1471535 "எப்படியாயினும்",164,1472026 "உடையில்லாத",164,1473013 "விடுதிப்பெண்",164,1473788 "துவாரம்",164,1475531 "மோசமான",164,1478129 "கற்பனைத்திறன்",164,1478129 "மடக்கை",164,1480919 "பிறக்காத",164,1481275 "மாற்றமில்லாதது",164,1484680 "எங்களை",164,1486760 "தேன்கூடு",164,1486828 "பாதாளம்",164,1487017 "நிலைமை",164,1487644 "தூர கிழக்கு",164,1488760 "ஆயினும்கூட",164,1489326 "பாடத்திட்டம்",164,1493048 "கணிப்பொறிவழிக் குற்றம்",164,1494127 "விளம்பரத் திணிப்பி",164,1494192 "முன்னிலைச் செயலாக்கி",164,1494214 "தாழ்த்து",164,1495049 "உருவாக்கு",164,1496239 "திருப்தியடை",164,1496239 "மீட்பு",164,1496718 "உயர்த்து",164,1497826 "பற்றியிரு",164,1499338 "மாற்றமை",164,1499399 "விசித்திர",164,1499970 "காட்டி",164,1501242 "கையாளர்",164,1501379 "அசைவூட்டுபவன்",164,1501856 "பாவனையாக்கி",164,1503230 "விவேகமற்ற",164,1503301 "ஆட்டிறைச்சி",164,1503454 "இலட்சிய",164,1503482 "அல்லது",164,1503557 "பயிரிடு",164,1504348 "ஆசைப்படு",164,1504886 "சுயதீன",164,1504903 "துணைக்கணம்",164,1505493 "நாடித்துடிப்பு",164,1505592 "எரியக்கூடிய",164,1505759 "தடுமாறு",164,1505778 "கம்பீரமான",164,1505792 "முறைமை",164,1505815 "மாறுமை",164,1506073 "மிகைமை",164,1506091 "நகலி",164,1506100 "கவிதை",164,1506109 "படகுத்துடுப்பு",164,1506209 "உழுதல்",164,1506443 "மரங்கொத்தி",164,1507122 "ஆரைப்புள்ளிக்கெதிர்ப்புறமான",164,1507208 "அச்சுக்கெதிர்ப்புறமான",164,1507427 "மின்னணுத் தரவுச் செயலாக்கம்",164,1507521 "ளனகபயகயனளகயனளக",164,1508554 "மனநோய்",164,1508894 "விற்பனைச்செய்",164,1509311 "நிறுத்தவும்",164,1509355 "விளைச்சல்",164,1509550 "இழுக்கவும்",164,1509556 "புதுப்பிப்பு",164,1509765 "அடையாளம்",164,1509858 "நரம்புத்தளர்ச்சி",164,1510376 "துடைப்பம்",164,1510384 "உபயோகமற்ற",164,1510480 "கூர்மையாக்கு",164,1510483 "கெட்டிப்படுத்து",164,1510497 "அடக்கு",164,1510534 "சுமை",164,1510556 "கட்டளையிடு",164,1510567 "வணிகர்",164,1510832 "சரிவுப்பாதை",164,1510846 "மணம்புரி",164,1510850 "கூஜா",164,1510854 "கூரை",164,1510893 "பதிவு",164,1510897 "நெல்",164,1510949 "மண்வெட்டி",164,1510968 "வயப்படுத்து",164,1510985 "அமைப்புமுறைகள்",164,1510989 "உருவாக்கு",164,1510993 "வளைந்த",164,1511001 "தள்ளிவை",164,1511014 "மந்திரவித்தை",164,1511021 "துரிதப்படுத்து",164,1511031 "முகாம்",164,1511046 "விடுவி",164,1511054 "தவிர்",164,1511058 "பருந்து",164,1511068 "காலடித்தடம்",164,1511088 "நக்கு",164,1511122 "அத்தி",164,1511126 "உணர்ந்தேன்",164,1511130 "தலைக்கச்சு",164,1511162 "அரிவாள்",164,1511344 "வைக்கோல்",164,1512607 "கொடி",164,1513433 "கொய்யா",164,1514630 "தொங்கல்",164,1516347 "பூசு",164,1516454 "மூழ்க்கு",164,1517154 "கடமைப்பட்டிரு",164,1519015 "சுட்டிக்காட்டியது",164,1520175 "முகர்",164,1520714 "உரத்த",164,1521277 "கிள்ளுதல்",164,1522381 "குற்றம்",164,1522861 "அடக்கியாளு",164,1523003 "தண்டனை",164,1524278 "தீர்ப்பு",164,1525104 "ஊடுருவல்",164,1526651 "ஒத்திடு",164,1526657 "வீழ்ச்சி",164,1526665 "சொல் தொகுத்தல்",164,1529284 "உறுதி",164,1531882 "அதேசமயம்",164,1532201 "பூர்வாங்க",164,1532846 "கஞ்சி",164,1533440 "கவசம்",164,1533472 "பல்வாய்ப்பிளவை",164,1533476 "தொந்தரவுசெய்",164,1533634 "சுரைக்காய்",164,1533768 "பெரிதாக்கு",164,1536018 "வழிவகை",164,1536021 "மேலாட்சி",164,1536687 "முடிச்சுடனான",164,1537018 "ஆரம்பம்",164,1537389 "குப்பை",164,1537802 "படையெடு",164,1539328 "ஊனமுற்றோர்",164,1539925 "முட்டாள்",164,1539938 "தள்ளிவை",164,1539953 "இயலாத",164,1540362 "உட்செலுத்து",164,1540378 "விரிவாக்குதல்",164,1540487 "உயிரூட்டு",164,1540839 "இரக்கமூட்டும்",164,1540925 "தூண்டிவிடு",164,1543589 "சந்தடி",164,1543617 "ஆலோசனை",164,1543775 "உபரி",164,1544449 "விழுந்தது",164,1545273