As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

User:Stars Soft/addsynt0002.csv

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

"படை",164,6414 "பற்றி",164,6415 "நவீன",164,6416 "மூளை",164,6418 "காரணம்",164,6418 "சொர்க்கம்",164,6426 "சரி",164,6134 "துப்பாக்கி",164,6428 "வாயில்",164,1162060 "கட்டமைப்பு",164,6431 "துணிச்சலான",164,6434 "பாலாடைக்கட்டி",164,6435 "அதே",164,6406 "சம",164,6437 "விற்க",164,6439 "கெலிக்கொப்டர்",164,6441 "முடி",164,6453 "நரம்பு",164,6458 "மற்றும்",164,6464 "இருக்கின்றன",164,6468 "என",164,5602 "இருக்கும்",164,6478 "ஆனால்",164,6484 "தவிர",164,349517 "முடியாது",164,6489 "முடியும்",164,5916 "வேண்டும்",164,6500 "மூளை",164,6418 "தண்டுவடம்",164,6509 "உள்ளன",164,6480 "பொய்",164,6511 "காத்திருக்க",164,6530 "மேலே",164,6531 "அழகான",164,6037 "ஏறும்",164,6531 "ஏறுமுகமான",164,6531 "மார்பு",164,6532 "இரட்டை",164,6534 "ஆழமான",164,6535 "திசை",164,48 "அபிவிருத்தி",164,6538 "மாவு",164,6539 "பரிசோதனை",164,6540 "தெற்கு",164,6542 "தலைப்பு",164,6543 "பூட்டு",164,6546 "விமானம்",164,6548 "வடக்கு",164,6550 "வார்த்தை",164,6551 "உபயோகமான",164,6553 "வலுவற்ற",164,6555 "எழுப்ப",164,6556 "தனித்த",164,6559 "தாக்குதல்",164,6561 "என்னை",164,6610 "என்னையே",164,1381892 "மசூதி",164,6563 "கோவில்",164,6567 "தப்பிக்க",164,6569 "அதிகரிக்கும்",164,6570 "பெற",164,6570 "பெருக்கம்",164,6570 "உள்ளே",164,6077 "எதிர்பார்க்கும்",164,6572 "எதிர்பார்",164,6572 "வெறுக்கிறேன்",164,6573 "உயரம்",164,6574 "கடிதம்",164,6575 "கேள்",164,6576 "திட்டம்",164,6580 "அழை",164,6581 "அழைப்பு",164,6581 "இந்த",164,6582 "வெறுப்பு",164,6587 "மண்டபம்",164,6595 "உண்மை",164,6597 "வெறும்",164,6485 "அழகான",164,6598 "கூட",164,6599 "பைத்தியம்",164,6604 "ஒரு",164,5605 "ஓட்டல்",164,6609 "வர்க்கம்",164,6619 "துணி",164,6620 "பொதுவான",164,6621 "சாதாரணமான",164,6621 "பேரக்குழந்தை",164,6624 "பேரன்",164,6627 "பேத்தி",164,6628 "வகை",164,6632 "மகன்",164,6634 "ஆச்சரியமாக",164,6653 "சட்டை",164,6654 "அடையாளம்",164,6655 "பேசு",164,6656 "கொடி",164,6658 "காலியான",164,6659 "இறந்த",164,6660 "விளக்கம்",164,6661 "உறுதிப்படுத்துதல்",164,6662 "சங்கிலி",164,6665 "ஒருமுறை",164,6667 "மூடி",164,6669 "அலமாரி",164,6670 "சாயங்காலம்",164,6671 "வேகமாக",164,6672 "நிகராக்கல்",164,6674 "புதிய",164,463474 "வேடிக்கை",164,6676 "தரையில்",164,6679 "சமமான",164,6680 "சேர",164,7069 "குதி",164,6684 "நூறு",164,6685 "கீழ்",164,6686 "நடுத்தர",164,6687 "போப்பாண்டவர்",164,6700 "கூட்டமைப்பு",164,6701 "அடையாளமாக",164,6703 "அதிகாரம்",164,6705 "நிச்சயமாக",164,6706 "உண்மை",164,6708 "வழங்குகின்றன",164,6710 "யுத்தம்",164,6713 "பீர்",164,6715 "சீரிய",164,1068234 "வாட்டு",164,6728 "சகோதரங்கள்",164,6732 "பரவசமடை",164,6733 "உறவு",164,6740 "பெண்",164,6752 "நோர்வே",164,6763 "சுவீடன்",164,6764 "இடைவெளி",164,6782 "பள்ளம்",164,6782 "பாதாளம்",164,6782 "ஒட்டைச்சிசிங்கி",164,6795 "நடவடிக்கை",164,6796 "காப்பகத்தை",164,6800 "மருந்து",164,5919 "பார்க்க",164,6804 "கடைபிடிக்க",164,6804 "பதிலாக",164,6806 "மின்னல்",164,6811 "சந்தேகம்",164,5716 "விழிப்பது",164,6813 "இல்லை",164,6814 "ஊழல்",164,6815 "பரப்பு",164,6817 "ஓமம்",164,6810 "நிறுவனர்",164,5469 "இழக்க",164,6831 "கொலை",164,7272 "சந்தேகம்",164,6850 "படுக்கை",164,6851 "அடி",164,6801 "முடக்குக",164,6856 "துளை",164,6857 "புலம்பு",164,6859 "முன்னோர்",164,6861 "நுண்ணறிவு",164,6865 "சுறுசுறுப்பான",164,6867 "சின்னம்",164,6872 "மூலதனம்",164,6873 "பேரரசன்",164,6879 "சாம்ராஜ்யம்",164,6880 "உடன்பாடு",164,6886 "சுற்றுப்பாதை",164,6888 "விசுவாசமுள்ள",164,6889 "கோபுரம்",164,6890 "எழுது",164,6891 "கை",164,6894 "படம்",164,5922 "ஏழை",164,6897 "வாக்குறுதி",164,6898 "ஓவியம்",164,6899 "எப்பொழுதும்",164,6902 "அசை",164,6911 "பண்டகம்",164,6917 "பசை",164,6929 "நிலக்கூம்பு",164,1731 "தரவரிசை",164,5042 "காடு",164,6931 "காடு",164,6932 "புதர்",164,6933 "பழுப்பு",164,6937 "பிறகு",164,6944 "பின்னால்",164,6945 "மறுபடி",164,6952 "தனியாக",164,6954 "ஏற்கனவே",164,6956 "இப்பொழுது",164,5936 "ஏதேனும்",164,6962 "அமைக்கவும்",164,6963 "ஏற்க",164,493356 "மார்ச்",164,6970 "தை",164,6971 "மாசி",164,6972 "ஏப்ரல்",164,6973 "ஜூன்",164,6975 "ஜூலை",164,6976 "செப்டம்பர்",164,6978 "ஜப்பசி",164,6979 "நவம்பர்",164,6980 "மார்கழி",164,6981 "தலைவலி",164,6982 "வெள்ளிகிழமை",164,6988 "புதன்கிழமை",164,6990 "செவ்வாய்க்கிழமை",164,6991 "திங்கட்கிழமை",164,6992 "ஞாயிற்றுக்கிழமை",164,6993 "சனிக்கிழமை",164,6994 "நான்காவது",164,6997 "அப்பொழுது",164,7000 "ஆறு",164,7003 "ஏழு",164,7004 "எட்டு",164,7005 "பதினோரு",164,7006 "பன்னிரண்டு",164,7007 "பதிமூன்று",164,7008 "பதினான்கு",164,7009 "பதினைந்து",164,7010 "பதினாறு",164,7011 "பதினேழு",164,7012 "இருபது",164,7013 "பதினெட்டு",164,7014 "பத்தொன்பது",164,7015 "முப்பது",164,7017 "நாற்பது",164,7018 "ஐம்பது",164,7019 "அறுபது",164,7020 "எழுபது",164,7021 "எண்பது",164,7022 "தொண்ணூறு",164,7023 "ஈரமான",164,7027 "கன்னம்",164,7034 "வானத்தில்",164,6426 "கூழாங்கல்",164,7040 "வானவில்",164,7041 "மேலே",164,7064 "சேர்",164,7067 "ஒப்புகிறேன்",164,7071 "எடுக்க",164,7077 "விட்டு",164,7092 "சோர்வாக",164,7117 "மங்கலான",164,7134 "கதவு",164,6430 "ஒப்பந்தம்",164,74 "பெரியது",164,7139 "மங்கலான",164,7140 "பழைய",164,7143 "பச்சாதாபம்",164,7147 "முடிக்க",164,7146 "உயிரணு",164,514 "சுரண்டு",164,7152 "நுரை",164,7153 "தீர்மானம்",164,3207 "இரண்டு",164,7161 "கேட்டவுடன்",164,1745 "செய்முறையை",164,7172 "மொழிபெயர்ப்பு",164,7173 "விளக்கம்",164,862633 "சமப்படுத்த",164,306 "தகவல்தளம்",164,834 "கல்லறை",164,7187 "தொடர்ந்து",164,6034 "மேசை",164,7196 "நீட்டிப்பு",164,7201 "இறவாத",164,7210 "நிலையற்ற",164,7204 "உள்ளது",164,7212 "வேண்டும்",164,7088 "துண்டு",164,7225 "எல்லோரையும்",164,7227 "மேலும்",164,7230 "கல்லறை",164,7187 "பாதிப்பு",164,7238 "நான்",164,7242 "தேக்ககம்",164,5209 "பங்கு",164,3630 "வலி",164,7257 "வேண்டும்",164,7258 "யாழ்",164,7259 "நிறைய",164,7260 "கணிப்பு",164,7262 "செல்வம்",164,7275 "கவனத்திற்குரிய",164,7274 "தறி",164,7280 "உச்சரிப்பு",164,7292 "கருத்து",164,7298 "நாகதாளி",164,7306 "கீற்றம்",164,7310 "எழுத்துரு",164,7312 "வான்கோழி",164,7320 "வாகனத்தொடரணி",164,7326 "வழங்கல்",164,7327 "விளைவு",164,4189 "முதுநிலை",164,7143 "புகைப்படம்",164,2785 "காலன்",164,7332 "மட்டை",164,7344 "திறப்பு",164,6857 "பறவையலகு",164,1142217 "போட்டி",164,692 "இளமை",164,7351 "வீட்டுப்பாடம்",164,7359 "வழக்கு",164,4577 "கைப்பெட்டி",164,7367 "பயிற்சி",164,7382 "எனினும்",164,6488 "எனினும்",164,7394 "சிறுபிள்ளைத்தனமாக",164,6322 "மீது",164,7433 "என்ற",164,7436 "மூலம்",164,7432 "தொடங்க",164,7451 "பிற்பகல்",164,7455 "ஆபத்து",164,7456 "சமீபத்திய",164,7463 "காலை",164,5840 "புதிய",164,7467 "அழகுடைய",164,7470 "முயற்சி",164,7471 "கண்ணாடி",164,7472 "மின்துள்ளல்",164,5512 "குத்து",164,6632 "பலி",164,7524 "பாதுகாப்பான",164,7531 "கடமை",164,7534 "மேற்கு",164,7537 "ஆசிரியர்",164,7544 "எழுத்தாளர்",164,7544 "சதி",164,7545 "மாயமான",164,7546 "மர்மமான",164,7547 "கருணை",164,7548 "பார்க்க",164,6141 "தாங்கு",164,7552 "தொகை",164,7557 "தூரிகை",164,7560 "கடன்",164,7569 "எதிர்ச்சொல்",164,7574 "இணை",164,7581 "அது",164,1940 "பயம்",164,7593 "திட்டுதல்",164,7594 "தேதி",164,7595 "பய்ந்திருத்தல்",164,7593 "கோபம்",164,7613 "சுமைகள்",164,7618 "பயன்படுத்த",164,7619 "வேலை",164,7619 "கேள்",164,5717 "கொக்கு",164,7634 "குவிகின்ற",164,7643 "கூடு",164,7643 "விருந்து",164,7654 "இரவுச்சாப்பாடு",164,7654 "அவள்",164,7667 "உரிமம்",164,7668 "ஆதார",164,7681 "மையம்",164,7681 "சாராம்சம்",164,7681 "ஆணுறை",164,7682 "யோனிக்குழாய்",164,7685 "பொத்தான்",164,7688 "தொப்புள்",164,7690 "தொப்புள்",164,7690 "தொப்புள்",164,7690 "தொப்புட்கொடி",164,7691 "சர்வதேச",164,7705 "வெளிப்புற",164,7706 "வெளியே",164,7706 "தேசிய",164,3609 "அழ",164,6035 "கட்டமைக்க",164,7714 "குறுக்கிடாதே",164,7722 "அங்குலம்",164,7723 "சந்தேகித்தல்",164,7724 "பை",164,7726 "மூலை",164,7729 "எப்போதாவது",164,7737 "ஆயிரம்",164,7755 "வணக்கம்",164,5581 "அவரை",164,7772 "கிரிக்கட்",164,7773 "படகு",164,7774 "பந்து",164,7782 "உண்ணத்தக்க",164,7784 "உலகம்",164,7401 "காதலன்",164,7788 "விட்டுக்கொடுத்தல்",164,7789 "நடுவர்",164,7790 "நடுவர்",164,7790 "மோதல்",164,7793 "அரசன்",164,7794 "ஆசிரியர்",164,7796 "கெட்ட",164,7800 "எங்கும்",164,7801 "சரம்",164,7802 "வரிசை",164,7804 "விவாதம்",164,7805 "விவாதம்",164,1241323 "வாளி",164,7811 "கிட்டங்கி",164,7816 "ஒன்றாக",164,7823 "கருத்து",164,7833 "குறிப்பு",164,7833 "அடிக்கடி",164,7834 "அடிக்கடி",164,7834 "வழி",164,7835 "சூழ்ந்துக்கொள்",164,7837 "பொதுஉடமைவாதி",164,7842 "வரிக்குதிரை",164,7849 "அதனுடைய",164,7851 "மூடுமேகமாக",164,7868 "மாறுபட்ட",164,7870 "குழு",164,7877 "துண்டு",164,627933 "புறா",164,7890 "மாநாடு",164,7892 "ஒவ்வொரு",164,5496 "அழிந்த",164,6245 "மிருதுவான",164,7907 "புலம்பெயர்ந்தவர்கள்",164,7910 "நீர்ச்சுழல்",164,7916 "முற்சேர்க்கை",164,7923 "பின்னொட்டு",164,7924 "மீனவர்",164,7928 "கிரகம்",164,7942 "தடை",164,7943 "மடிக்கணினி",164,7947 "பின்லாந்து",164,7956 "ஸ்பெயின்",164,7965 "கருவிழி",164,7967 "நகைச்சுவை",164,7971 "யுக்தி",164,7971 "கோமாளி",164,7977 "மூன்றாவது",164,7979 "உவமாணங்கள்",164,7996 "தேர்வு",164,7084 "பத்தாண்டு",164,8009 "பொற்காலம்",164,8010 "செயலில்",164,8016 "போராட்டம்",164,8016 "சுறுசுறுப்பான",164,8023 "கழுதை",164,8030 "தடை",164,8031 "தடை",164,8031 "முன்னெச்சரிக்கை",164,8034 "பட்டினி",164,8037 "திக்கிபேசு",164,8041 "பெண்",164,7414 "நாணயம்",164,8052 "புலப்படும்",164,8059 "வாங்க",164,3057 "ஒட்டகம்",164,8069 "போலாந்து",164,8084 "வெய்யிலாக",164,8098 "தூங்கு",164,6519 "கன்னி",164,8103 "வருத்தமா",164,8109 "மனிதக்குரங்கு",164,8111 "காவலர்",164,8138 "சதுரங்கம்",164,8128 "கிழக்கு",164,8131 "முழு",164,6182 "நடனமாட",164,8136 "அணு",164,8141 "தட்டல்",164,8156 "போதுமான",164,8158 "முன்னால்",164,8159 "கிட்டத்தட்ட",164,8162 "அளவிட",164,8164 "கடின",164,8173 "மலிவான",164,8184 "இணை",164,8187 "ஊறுபடுத்து",164,8192 "கற்பழித்தல்",164,3106 "கண்டறிய",164,8210 "சிறுத்தை",164,8219 "கலைஞர்",164,8220 "கூறு",164,8231 "தொட்டு",164,8232 "மிதவாத",164,8242 "விலக்கு",164,8248 "ஆடைகள்",164,8254 "செய்தி",164,8263 "கன்னிமடம்",164,8241 "கதாநாயகன்",164,7393 "கோட்டை",164,8265 "காட்டு",164,8268 "முரட்டுத்தனமான",164,8270 "மூர்க்கமான",164,886778 "சீற்றம்",164,886778 "அதிகாரப்பூர்வமற்ற",164,352884 "பைத்தியக்காரத்தனமான",164,833779 "செய்",164,6023 "பிரேசில்",164,8303 "பரிமளம்",164,8315 "காலம்",164,8317 "பாதுகாப்பு",164,3284 "மூக்குக்கண்ணாடி",164,8320 "மகிழ்ச்சியற்ற",164,8327 "கருந்துளை",164,8329 "வளர்ப்பு",164,811 "தூய்மை",164,4236 "சட்டம்",164,2113 "காண்டாமிருகம்",164,8335 "வெகுஜன",164,8357 "நீர்யானை",164,8363 "நீர்யானை",164,8363 "மச்சம்",164,7464 "மேற்பார்வை",164,8391 "உயிர்",164,8407 "வழக்கமாக",164,8410 "ஊதா",164,8416 "கனவு",164,8421 "உளவு",164,8431 "புலி",164,8437 "சாரக்கட்டு",164,8441 "ரஷ்யா",164,8444 "போன்ற",164,8470 "நரம்பு",164,8471 "சுனாமி",164,3367 "ஆவணப்படம்",164,8477 "குதிரை",164,8446 "அறிவு",164,8484 "தொடர்பு",164,8485 "பெற",164,8487 "சார்ந்திரு",164,8490 "படிக்க",164,8493 "உடல்",164,8500 "பிரபஞ்சம்",164,8506 "இயந்திரத்தால்",164,8508 "வரைகலை",164,8516 "யூகிக்க",164,6309 "மேம்படுத்த",164,8521 "கோட்பாடு",164,4537 "சிங்கப்பூர்",164,8539 "சவரன்",164,699423 "பின்னற்பட்டி",164,8556 "வெற்றிடம்",164,8558 "முயற்சி",164,153664 "விண்கலன்",164,153723 "கோபம்",164,153952 "லக்சம்பேர்க்",164,154047 "கவனிக்க",164,154490 "உடை",164,154560 "நிரப்பல்",164,153684 "கொதிக்கவை",164,154664 "கிண்ணம்",164,154685 "பிற்பகுதியில்",164,154699 "உதடு",164,154710 "வளர",164,154737 "அளவு",164,154748 "வாடகை",164,154757 "செய்தி",164,154790 "உயர்ந்த",164,154799 "வலை",164,154807 "முடியாட்சி",164,154860 "நிலை",164,154872 "சண்டை",164,7805 "சர்ச்சை",164,7805 "புறா",164,7890 "கைது",164,155110 "கையகப்படுத்து",164,155110 "மனதைப்பிடித்துள்ள",164,155127 "தனிப்பட்ட",164,155141 "சான்று",164,155146 "மறைந்துவிடும்",164,155161 "துறவி",164,155170 "பீங்கான்",164,155279 "மந்திரி",164,155405 "கூச்ச",164,155571 "பற்றாக்குறை",164,155583 "வழி",164,4848 "முறையில்",164,155620 "சிறுநீரகம்",164,155634 "துரு",164,155734 "வாசனையுள்ள",164,155870 "சுருக்கம்",164,7681 "தத்துவம்",164,155926 "கப்பி",164,156012 "அழகு",164,156089 "வஞ்சம்",164,156197 "பதிலடி",164,156197 "எதிர்தாக்குதல்",164,156197 "பழிவாங்கு",164,156197 "தொலை",164,156368 "வெள்ளரிக்காய்",164,156381 "வடு",164,156420 "கன்றுக்குட்டி",164,156660 "பந்தயம்",164,156665 "குணப்படுத்து",164,156671 "உயர்த்து",164,156773 "ஆணி",164,5529 "தொட்டி",164,156879 "பிரதிநிதி",164,157091 "குழு",164,157096 "பிரதிநிதித்துவம்",164,157102 "கற்க",164,157124 "முலாம்பழம்",164,157304 "முற்றுகையிடு",164,157366 "சில",164,157395 "நேர்மறை",164,157395 "உறுதி",164,157395 "இவ்விடத்திற்கு",164,6118 "ருசியான",164,1039981 "ருசியான",164,7511 "தலையீடு",164,7855 "நடத்தை",164,157744 "அடுக்கு",164,157762 "கிடங்கு",164,157770 "ஓடுபாதை",164,157791 "தாவரவளம்",164,1483 "எதிர்ப்பு",164,497271 "முத்தம்",164,157842 "சிறந்த",164,158027 "ஓநாய்",164,158033 "இலக்கு",164,158054 "எவ்வளவு",164,158133 "வாக்குரிமை",164,158155 "பொடுகு",164,158253 "பார்த்தேன்",164,158345 "இளஞ்சிவப்பு",164,158461 "சாரணர்",164,158920 "திரும்ப",164,159011 "முக்கோணம்",164,159026 "நல்லவங்க",164,6622 "வனப்புள்ள",164,159058 "இன்பமன",164,159058 "இனிப்பான",164,159058 "இறுதிச்சடங்கு",164,159253 "கஷ்டமான",164,8175 "அவசரம்",164,159525 "வன்முறை",164,159714 "ஒத்துப்போ",164,6969 "ஒப்பனன",164,159733 "சிப்பி",164,159772 "அணுகன்",164,159848 "கொத்து",164,160089 "அனலியம்",164,160201 "எறும்பு",164,160271 "துவக்க",164,158575 "மூடப்பட்டுள்ளது",164,160351 "ஆடையற்ற",164,160368 "முகவரி",164,4834 "செவ்வாய்",164,160405 "துண்டு",164,160850 "இடியோசை",164,161168 "வேர்க்கடலை",164,161168 "சந்தர்ப்பம்",164,334946 "செம்புற்றுப்பழம்",164,161327 "நடிகன்",164,161391 "நடிகை",164,161396 "முத்திரை",164,161415 "மருத்துவர்",164,161474 "மருத்துவர்",164,161474 "தரை",164,7402 "முடிவு",164,161692 "இயக்கி",164,161705 "வினோதமான",164,161713 "ஒற்றைபடையான",164,161713 "மின்சார",164,161745 "அழைப்பு",164,161754 "நம்பிக்கை",164,161765 "காயம்",164,161786 "மறைக்க",164,161806 "நோய்வாய்படு",164,7800 "மேலங்கி",164,161851 "மணி",164,161916 "பேளுதல்",164,331877 "ஆரம்பத்தில்",164,331892 "நுழைவு",164,331949 "எந்நேரமும்",164,331963 "தீவிர",164,7188 "முட்டாள்தனமாக",164,332199 "அதாவது",164,332649 "பரவ",164,332788 "கலோரி",164,333116 "கோடாரி",164,333200 "வேறொரு",164,333236 "முன்",164,333322 "சிறந்த",164,8521 "கூட",164,333399 "கட்டுப்படுத்த",164,333407 "தாடி",164,333455 "ஒப்பிட்டு",164,333466 "பிரகாசமான",164,333504 "பளபளக்கிற",164,333539 "சமாதானப்படுத்து",164,333555 "அமைதி",164,333562 "சாந்தப்படுத்து",164,333562 "கவனமில்லாத",164,333576 "உடைக்க",164,333586 "அழிக்க",164,333618 "அண்மைக்காலத்தில்",164,509801 "பக்கம்",164,333652 "நபர்",164,333730 "தண்டி",164,333787 "சொந்தமான",164,333811 "அனைவரும்",164,333887 "எளிதாக",164,333916 "விரும்பினால்",164,333942 "இல்லை",164,333981 "எதுவும்",164,333997 "எவரும்",164,334043 "நுரையீரல்",164,334158 "இடையில்",164,334412 "பிறந்த",164,334449 "கீழே",164,334481 "அல்லாமல்",164,7231 "சுற்றிலும்",164,6419 "எதையும்",164,334558 "தூரத்தில்",164,334562 "வராதிரு",164,334562 "சென்று",164,334562 "போ",164,6245 "பெரிய",164,334680 "இருந்து",164,334719 "சம்பாதி",164,334733 "பெற",164,334733 "கல",164,334889 "துரத்து",164,334925 "வாய்ப்பு",164,334946 "சாத்தியம்",164,334946 "கொண்டிருக்கும்",164,334982 "புத்திசாலித்தனம்",164,8296 "பூங்கா",164,2718 "பங்குதாரர்",164,335088 "அக்கறை",164,335180 "மூட",164,335208 "கவனமாக",164,335242 "சுமந்து",164,334982 "மெதுவான",164,335287 "பிடி",164,335306 "கைப்பற்றலாம்",164,363386 "உடனே",164,335437 "பிள்ளைகள்",164,335477 "நொறுக்கு",164,335497 "சுத்தம்",164,335501 "துடைக்க",164,335526 "நாகரிகமான",164,335540 "இருள்",164,335607 "ஞாபகம்",164,335793 "பிரகாசி",164,335797 "ஒளிர்",164,335797 "நினைவு",164,335793 "கற்று",164,335855 "சக்கரம்",164,335923 "உயரமான",164,335942 "தொந்தரவு",164,335952 "சிறப்பு",164,335977 "பணக்கார",164,336015 "திருட",164,336072 "கூச்சல்",164,6035 "செலுத்த",164,336535 "தாள்",164,336569 "கவலை",164,336658 "வெற்றி",164,336702 "கண்டுபிடிக்க",164,336790 "வேண்டும்",164,336804 "குறைந்த",164,336848 "பொம்மை",164,160539 "குறைந்த",164,336887 "மனச்சோர்வு",164,336900 "சாப்பிடுவேன்",164,336929 "சூரிச்",164,337090 "நம்பிக்கையாக",164,337159 "கருவி",164,337210 "இடம்",164,337267 "வாசிக்க",164,7089 "ஈசல்",164,338094 "பொழுது",164,338120 "திறந்த",164,338189 "இது",164,338249 "முதல்",164,338524 "ஒவ்வொரு",164,5496 "சம்பாதிக்க",164,339161 "செய்ய",164,160433 "ஆந்தை",164,339205 "சொற்றொடர்",164,339349 "நீட்டளவு",164,339629 "மைல்",164,339665 "தூண்டு",164,339690 "விவாதம்",164,339782 "விஷயம்",164,8254 "சேவையகம்",164,339922 "வரைய",164,339931 "ஊட்டு",164,340030 "இன்னும்",164,5938 "சுற்று",164,340321 "ரூபாய்",164,735465 "பயங்கரமான",164,340683 "ஓட்டு",164,340699 "அல்லது",164,340736 "இறுதியில்",164,340747 "என்றாலும்",164,7394 "காட்டிலும்",164,340796 "அனுபவியுங்கள்",164,340815 "அலமாரி",164,340859 "ஆகையால்",164,340873 "எனவே",164,340873 "இவ்வாறு",164,340873 "உள்ளிடவும்",164,341348 "கலைக்கவேண்டும்",164,341382 "சேமிக்க",164,341452 "மாணவன்",164,341470 "அருட்டிய",164,341506 "சீக்கிரம்",164,341511 "தோல்வி",164,341526 "பல",164,341539 "இந்த",164,341549 "மறுக்க",164,341655 "நிராகரிக்க",164,341655 "பொறுத்தது",164,341669 "குறைந்த",164,341676 "அவர்களுடைய",164,341695 "எப்போதாவது",164,341721 "எப்போதும்",164,341772 "அதிகம்",164,341841 "நடக்கும்",164,341850 "முடிவு",164,341909 "பின்னர்",164,467297 "அவள்",164,342069 "சுவையற்ற",164,342084 "அவரை",164,342339 "அவருடைய",164,342360 "முடிச்சு",164,342406 "விஞ்ஞானி",164,342445 "உயர்",164,342616 "இல்லை",164,342864 "வெளியே",164,867818 "உணர",164,343166 "கும்மூறு",164,343181 "பொருந்தும்",164,6651 "உதவி",164,343208 "சுருக்கம்",164,343295 "நகர்த்த",164,343359 "அச்சுறுத்தல்",164,343403 "காலம்",164,343420 "சகாப்தம்",164,343420 "கூட்டம்",164,343474 "பிணம்",164,343500 "பிணம்",164,343500 "வெங்காயம்",164,343780 "சந்திக்க",164,7643 "உறுப்பினர்",164,5473 "விக்கிபீடியா",164,343910 "கூரை",164,344031 "போன்ற",164,344226 "தொப்பி",164,344283 "சுவாசம்விடு",164,344277 "பட்டை",164,344311 "குடை",164,344323 "மராமத்து",164,344391 "போதுமான",164,8158 "போக்கு",164,344906 "சரி",164,344391 "சுருதி",164,344950 "கவனம்",164,345067 "மந்திரம்",164,345130 "பகுதி",164,345219 "மட்டுமே",164,6485 "நம்முடைய",164,345304 "சாதனையை",164,345396 "தோற்கடிக்க",164,345406 "வெற்றி",164,345436 "பலமான",164,345510 "துப்பாக்கி",164,345560 "ஏற்பாடு",164,6432 "சரியான",164,345890 "மிகுதி",164,345903 "மக்கள்",164,345910 "பரிசு",164,345982 "காப்பீடு",164,346179 "தயார்",164,346236 "விரிவுரை",164,4834 "ஏறக்குறைய",164,8162 "தீவிர",164,346916 "தடைசெய்ய",164,156012 "கடந்த",164,346965 "பேனா",164,347193 "தலைவர்",164,347303 "நாணயம்",164,347472 "குடிசை",164,347462 "சான்றிதழ்",164,347504 "ஆர்வம்",164,347519 "தாபம்",164,347573 "ஆசை",164,347573 "பரிசுக்கோப்பை",164,347655 "வெளிப்படையான",164,347738 "திடீரென்று",164,656554 "கடவுள்",164,5472 "எதிராக",164,5843 "கணையம்",164,348084 "தாடை",164,348120 "மணிக்கட்டு",164,348173 "தொடை",164,348189 "கருப்பை",164,348317 "கருப்பை",164,348317 "பந்தயம்",164,348489 "துப்பட்டி",164,348520 "அன்புக்குரியவர்",164,348570 "அரத்தியம்",164,349380 "துண்டு",164,158046 "அழுக்கடைந்த",164,349610 "மூடி",164,349660 "வெட்டுக்கிளி",164,349672 "ஆன்மா",164,349815 "மேற்கோள்",164,350113 "அடிப்படையாக",164,350141 "திருடு",164,350286 "அடிமை",164,350300 "வழக்குரைஞர்",164,350379 "கணிதம்",164,350427 "அனுப்ப",164,6245 "உற்பத்தி",164,339200 "அரசாங்கம்",164,351462 "இதழியல்",164,351497 "பாதி",164,352085 "கணக்கிடுபவர்",164,352179 "புகழ்பெற்ற",164,352210 "நீக்கு",164,352216 "நன்கொடையளிப்பவர்",164,352258 "கூரை",164,352542 "பலகாரம்",164,352640 "சாதாரண",164,352870 "தேசியவாதம்",164,352891 "சர்வாதிகாரி",164,847174 "சதி",164,341511 "மந்திரவாதி",164,353553 "மந்திரவாதி",164,353553 "பதட்டமாக",164,353591 "ஒளிபரப்பு",164,353587 "செலுத்து",164,7083 "அனுப்பு",164,493075 "சூனியக்காரி",164,353642 "கரைசல்",164,161692 "எழுந்திரு",164,6557 "தளம்",164,353916 "குடியேறுபவர்",164,353961 "செழிப்பற்ற",164,353974 "கூட்டம்",164,354022 "வரும்",164,5965 "சமமாக",164,5602 "அத்தை",164,5591 "அவசரமாக",164,354253 "மார்க்சிசம்",164,354359 "சமுக்காளம்",164,354528 "கைப்பை",164,354587 "கட்டு",164,354650 "படலம்",164,354650 "சுருட்டு",164,354681 "நம்ப",164,354690 "மதில்",164,355034 "கணக்கு",164,355120 "ஆரம்பம்",164,6405 "இடையில்",164,355591 "மொழிபெயர்ப்பாளர்",164,355656 "நிறுவ",164,355709 "இல்லை",164,355709 "பல்கலைக்கழகம்",164,355808 "படகு",164,5652 "ஆசிரிய",164,355898 "சகித்துக்கொள்",164,355939 "தாங்க",164,355939 "ஆதரவு",164,355939 "பொறுமையாயிரு",164,355939 "அவதிப்படு",164,355939 "பயனர்",164,356009 "தொகுதி",164,2210 "அறை",164,5789 "முந்தைய",164,8159 "முன்னால்",164,8160 "கிடைக்கும்",164,5965 "துவக்கு",164,356205 "ஏற்றுக்கொள்",164,334303 "சூத்தாம்பட்டை",164,356264 "பின்புறத்தில்",164,356264 "பின்புற",164,356264 "முன்னேற்று",164,8521 "பொம்மை",164,5830 "அத்தியாயம்",164,356636 "மலச்சிக்கல்",164,356779 "நிச்சயமாக",164,356982 "வமிசம்",164,351040 "பரம்பரை",164,351040 "பிறப்பிடம்",164,493863 "குழு",164,357193 "கட்டு",164,347037 "பேசு",164,4834 "திடுக்கிடவை",164,357399 "இங்லாந்து",164,357415 "உறுப்பு",164,1137 "மேடை",164,358142 "திரவம்",164,358484 "பல்வேறு",164,358669 "நடைமுறை",164,358734