As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Help:Semantic drift/ksh

From OmegaWiki
< Help:Semantic drift
Revision as of 15:58, 28 June 2012 by InfoCan (talk | contribs) (removed Category:semantic drift; added Category:Semantic drift using HotCat)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Semantic drift — en Bedeutongs-Foschiebong — küdd_op, wënn en Beschriivong funn_ennem Konzëpp övversaz weed, un fun dä Shprooch dann widdo en en anndore, un dann fellëijsh norr_enß, un esu wiggo. Dobëij weede de Översäzzonge noh un noh emmer e beßje mieh fun de eezte Faßßong fott rötsche, dä Ongerscheed zem Orijinaal weed jrüüßo, e beßje wi bëijm "Shtelle Poß" Shpille. Eijn fun de Jrönde do för eß, wat mer foshtonn kann, jede Övversäzo well dat sing Översäzong och jood med däm zosamme paß, wi hä dat Konzëpp süühd, wi hää dat foshtëijt un opfaß.

Em Help:OmegaWiki forsööke mer, esu en Bedeutongs-Foschiebonge nit zo_ze_loohße. Do_fö ham_mer dat Konzëpp fun dä Help:DefinedMeaning ennjefööhrt. Wëijl_et ußdröklesch un extra esu jewolld_eß, enne Ußdrock un sing Deffinizjohn esu akkeraat un jenou wi möshlesch ze övversäzze (ävver fonönftijje Säz bëij ze boue), do hoffe mer, de semantic drift ze fohennderre. Ennen Ußdrock, dä mer nit ejaal un akkeraat jenooch övversäzze kann, dä weed esu jood_wi_t jëijd beschrivve, oddo ömschrivve, un kridd_en_Höksche, datt_e nit jlish eß in singe Bedöütong.